Godsejervælde v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Bebt-jorgensenEn række godser i kommunen, stiller sig på bagbenene overfor kommunens plan, om at lukke deres vandværker og har fundet en trofast allieret i formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort,(K).

Ja, man tror ikke sine egne øjne, når man i Sydsjællands Tidende fra d.26 marts, side 2, læser om det mønske gods, Marienborg, der fra eget vandværk har leveret forurenet vand til sine lejere, siden 2011, i hvilket år embedslægen indførte en “koge-anbefaling” af vandet, der har været fastholdt lige siden. Hvorfor embedslægen blot har forlænget denne anbefaling, stiller da spørgsmålstegn ved, om han dermed har overholdt gældende lovgivning.

Godsets vandværksbygning beskrives efter et tilsynsbesøg i 2012, som værende: “-i dårlig stand, ikke rengjort og ikke hygiejnisk”. Dertil ligger den nær: ” en benzintank,en vaskeplads, pesticidoplag og tidligere olieoplag”. Kommunens Miljøsekretariat skriver at: “Forureningen af vandet er i en grad, der er sjældent set i kommunen” og de vurderer: ” – at der er nærliggende fare for, at vandet bliver sundhedsfarligt”.

Sagen skulle således ligge klar til en lukning, hvis det ikke var for godsets allierede i Thomas Christfort, der som større jordbruger har forvalter fælles med Marienborg. Hans udtalelser til avisen, sætter alvorlig tvivl ved hans dømmekraft, når han bl.a. erklærer sig uenig med sin forvaltning, der mener at godsets skal tilsluttes Damsholte Vandværk.

Denne sag er så alvorlig og dybt uretfærdig overfor lejerne på Marienborg, at man må appelere til de øvrige politikere i kommunalbestyrelsen om at tage affære, også for deres egen skyld, inden de samlet risikerer at blive draget til ansvar for helbredsskader, som er set opstå andre steder i landet, som følge af vandforurening. Det skulle nødig gå så vidt, for det er vel ikke herremændene og deres allierede, der længere bestemmer over vores liv og helbred? Men man får sin tvivl!

Bent Jørgensen, Møn

2 Responses to Godsejervælde v/ Bent Jørgensen, Møn

 • Der er både en principdiskussion (den politiske og administrative holdning til små vandværker), og en noget bizar enkeltsag (Marienborg Gods).

  Jeg kan godt lide det som jeg opfatter som Thomas Christforts generelle holdning: “Hvis der ikke er noget lovgivningsmæssigt, der siger at de skal lukke, så skal vi ikke tvinge dem over i et andet vandværk.” (Sydsjællands Tidende 26/3) Eget vandværk er jo efterhånden en af de få muligheder, der er tilbage, for at holde de faste udgifter nede.

  Men det virker af flere grunde underligt, at han forsvarer Marienborg. Der er jo objektive kriterier for vandets kvalitet, som Marienborg ikke har kunnet overholde, plus at Natur- og miljøklagenævnet jo har givet afslag på ny boring, med objektive og ikke særlig flatterende begrundelser (bl.a. vandværkets placering tæt på pesticidoplag, stald og olieoplag) Det kan godt være, at TC er nødt til at skære igennem på et tidspunkt, er der forresten nogen der har spurgt til hvordan lejerne har det med at drikke vandet?

  Men tilbage til T.C.’s principielle holdning: “Hvis der ikke er noget lovgivningsmæssigt…”. Altså servicering af borgerne, at bruge lovgivningens muligheder til fordel for borgerne – . Jeg håber at han tager den indstilling med sig til kloakeringsspørgsmålet! – Både vedr. Magleby og kloakering i det åbne land generelt. Ellers klinger det unægteligt af forskelsbehandling og svækket proportionssans. Der er jo, som Peter Pagh påpeger, ingen love der påbyder bestemte løsninger til spildevandshåndtering i det åbne land, men man har i kommunerne lov til at bruge den sunde fornuft. Samt kommunen skal begrunde planerne objektivt, her tænker jeg på den lovpligtige miljøvurdering i spildevandsplanen, som de fleste kommuner – Vordingborg Kommune inklusive – har overset.
  Kloakeringen handler jo om at få rent vand i vandløb, fjorde osv. Det var jo det gamle byrådshold, der vedtog den nye spildevandsplan. Vil det så ikke være legitimt at den nye kommunalbestyrelse tilbagekalder og reviderer planen, med henvisning til at den ikke indeholder den lovpligtige miljøvurdering?

 • Bo Brebøl says:

  Privat vandforsyning er ikke ringere end offentlig.

  Også i Vordingborg Kommune har offentlige vandværker haft store problemer med vandkvaliteten.

  På landsplan klarer de store vandværker og de private vandforsyninger sig bedst. Mange små fællesvandværker har store problemer med vandkvaliteten.

  Hvem kan ikke huske, at borgerne i Lendemarke i meget lang tid måtte døje med forsyningsproblemer?

  Hvis der er problemer med en privat vandforsyning, er det ikke en troværdig løsning at overlade forsyningen til et lille eller mellemstort vandværk.

  I øvrigt skyldes en del myndighedspåbud simpelthen analysefejl. Det er påvist gennem en række kontrolanalyser, som er udført på foranledning af Dansk Brøndejerforening.

  Dansk Brøndejerforening repræsenterer de ca. 60.000 private brøndejeres interesser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *