Vend gødningslager til noget positivt /v Jørn Rasmussen, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

joern-rasmussen

På informationsmødet omkring miljøgodkendelsen af et stort gødningslager på Masnedø blev en del bekymringer tilkendegivet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber. Vi kender det fra norske Breivik. 

Men det var ikke sådan, at kan klippede hul i hegnet til et gødningslager og der syslede med fremstillingen. Han fik som enhver anden bonde leveret gødning til sin ejendom hvor forsøg og sammensætning foregik. Så fokus skal nok mere sættes på slutbruger end på gødningslageret på Masnedø i terrortrussel-sammenhæng. 

Det skulle ikke undre mig om det ikke er den megen ilt, der er i nitratgødning (NO3) der er forklaringen til en eksplosiv forbrænding. 
Det underbygger i øvrigt mit udsagn om at nitratgødning er et iltningsmiddel. Så hvis der bliver udledt for meget fosfor fra rensningsanlægget, skal der blot suppleres med noget axangødning. Det vil medføre, at vi får den rette balance imellem kvælstof og fosfor N/P på mindst 7:1 der giver sunde alger, som igen giver mange fisk via fødekæden. N (sammen med P) æder algerne og O3 delen får vandmiljøet.

Men hvad så med den øgede skibstrafik, kan den genere. Det er nok et temperamentspørgsmål. Selv kan jeg engang imellem savne den aktivitet der var i den tidligere sydhavn øst for Masnedøbroen, bortset fra når en skibs-generator kørte hele natten. 
Man kan selvfølgelig godt være negativ overfor mere skibstrafik, men omvendt kan man også vende det til noget positivt når man ser et gødningsskib sejle forbi. Gødningen skal bruges til landbrugsafgrøder, der giver sunde afgrøder med mere protein i kornet, som senere er hovedingrediensen til et sundere og mere luftigt morgenbrød. 

Kornet kan også bruges til dyrefoder (og afledte gode bøffer) med mindre tilskud af sojabønner, som vi ofte henter i Sydamerika. Ved nærmere eftertanke burde ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening derfor helt anderledes være positiv overfor gødningslageret.

Jeg ved godt at DN slet ikke kan overbevises om ovenstående, da de har bekymringer som en formålsparagraf. Men det undre mig, at der er så mange andre der nu vil gøre dem rangen stridig. 

Håber at det lovede møde med politi og beredskab kan berolige gemytterne.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

4 Responses to Vend gødningslager til noget positivt /v Jørn Rasmussen, Vordingborg

 • Marie says:

  Lad os først være enige om at oplysningerne skal være tilstede i et eller andet dokument som det også fremgår af miljøgodkendelsesvejledningen:

  "Hvis Miljøstyrelsen er miljømyndighed, videresender kommunen anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Kommunens udtalelse om miljømæssige forhold og om planmæssige forhold skal medsendes.

  Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

  For kolonne 3-virksomheder skal det annonceres, at sikkerhedsrapport, herunder fortegnelse over farlige stoffer, er tilgængelig for offentligheden.

  Vær opmærksom på reglerne om fortrolighed. Retten til at se sagens akter begrænses af undtagelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

  Med hensyn til indplacering på listerne over godkendelsespligtig virksomhed er både kolonne 2 og 3 virksomheder på bilag 2, hvor listepunktet for kolonne 3 er s-mærket. Hele virksomheden henføres til disse listepunkter, hvis ikke virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af andre listepunkter på bilag 1 eller 2.

  Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) fremgår, at afgørelser om sikkerhedsniveau bør indeholde oplysninger om størrelsesorden af de beregnede risiko- og konsekvenszoner.

  For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf.risikobekendtgørelsens § 10, stk. 10.

  Vilkår vedrørende risiko indarbejdes som nævnt i miljøgodkendelsen. Der kan her kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.

  Miljømyndighedens kompetenceområde omfatter forebyggelse, vurdering og accept af risiko for større uheld med konsekvens for mennesker eller miljø uden for virksomhedens område samt beskyttelse mod forurening af jord og grundvand på virksomhedens område. For større uheld med konsekvens for mennesker begrænser kompetencen sig til konsekvenser, der ikke direkte er forårsaget af brand (varmestråling og røggasser) eller eksplosion (overtryk og fragmenter).

  Det er hensigtsmæssigt, at risikomyndighederne koordinerer deres afgørelser, før de meddeles, så der ikke forekommer vilkår, der kan modarbejde hinanden. Myndighedernes afgørelser fremsendes samlet til virksomheden.

  Virksomheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 7, stk. 1 gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet/-rapporten. Det er derfor ikke nødvendigt, at du stiller vilkår om foranstaltninger, f.eks. barrierer, der allerede er beskrevet heri.

  Planmyndigheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 2 ved fremtidig planlægning sikre en passende afstand mellem risikovirksomheden og anden arealudnyttelse. Du bør derfor sikre, at planmyndigheden har kendskab til miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen indeholder kortmateriale, der viser konsekvens- og risikoområder.

  Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen fremgår dette af risikobekendtgørelsen og AT-vejledning C.0.3.

  (noget udeladt)

  Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder (Læs mere her). Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. " http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/risikovirksomheder/

  Ideen med VVM reglerne er at offentligheden skal kunne deltage aktivt, oplyst og på et tidligt tidspunkt med deres viden. Idet der er lavet VVM på anlægget er der ikke tvivl om at anlægget er VVM pligtigt. Så skal VVM rapporten da også, i sig selv, leve op til VVM reglerne.

  Så er der proceduren. Her ser det ud til at kommunen skal modtage sikkerhedsrapporten, og den så fra kommunen skal gå til Miljøstyrelsen som er miljømyndighed. Jeg tvivler derfor på at kommunen ikke har set sikekrhedsrapporten, men det kan nok hurtigt afklares med en aktindsigtsanmodning til Miljøstyrelsen i dialogen mellem kommunen og miljøstyrelsen

  Så er der kompetencefordelingen af risikovurderingen. Her ser det ud til at andre myndigheder end Miljøstyrelsen skal foretage risikovurderingen som indgår i rapporten om fare for naboerne, sikkerhedszoner mv. Det er iflg. ovenstående ikke gjort med en beredskabsmand møder op til et borgermøde.

  Hvordan skal befolkningen vurdere om disse procedurer og kompetencefordeling er overholdt hvis de ikke får kendskab til det gennem det umiddelbart offentliggjorte i form af VVM.

  (Ps. hvis du ikke har gjort det allerede, så udvid din aktindsigtsanmodning til aktindsigt efter miljøoplysningsloven også)

  Hilsen Marie

 • Allan Huglstad says:

  Svar til Marie Hjorth

  Desværre indgår der ikke de oplysninger, du nævner, i VVM-redegørelsen eller miljøgodkendelsen. I hvert fald ikke vedr. det værste, der kan ske – heller ikke beredskabsplaner. Årsagen er, at der er lavet en meget fyldig (større end VVM-redegørelsen) sikkerhedsrapport, da det er en kolonne 3 virksomhed. Denne sikkerhedsrapport må ikke offentliggøres, og kommunalbestyrelse og forvaltning har da heller ikke set den. Jeg har bedt om aktindsigt ved Miljøstyrelsen og har foreløbigt fået at vide, at den (bl.a.) er videresendt til udtalelse ved Politiets Efterretningstjeneste (PET) under henvisning til "statens sikkerhed". Samtidig har PET indledt en sårbarhedsanalyse af havn og havnefaciliteter, der skal danne basis for planer vedr. kurser, øvelser, inspektioner og fysiske forholdsregler. Disse planer er heller ikke offentlige. Ingen tvivl om, at dette gødningslager er farligt. Vi taler ikke blot om en brand, f.eks. initieret af Biofuels, der skal ligge ved siden af, men om terrorisme.

 • Marie Hjort says:

  Tillad mig at bemærke at sikkerheden gerne skulle fremgå 100% klart af VVM. Hvis VVM giver rum for at du selv må gætte på sammenhænge og konsekvenser, så er VVM´en ikke lavet godt nok. Hvis politi og beredskab har en mening om hvilke hændelser der kan ske så skal de allerede nu fremgå af VVM, der skal være en fastlagt beredskabsplan i VVM og arten af overvågning som skal opdage de mulige fejl før de udvikler sig skal være med allerede nu mv.

 • Allan Huglstad says:

  Du er godt nok naiv Jørgen. Det er jo ikke skibstrafik og lufttigt morgenbrød, der foruroliger folk. Det er den ukontrollerede hændelse, der sker uanset beregninger og computermodeller. F.eks. en brand med udvikling af nitrøse gasser, hvis maksimale udbredelse Miljøstyrelsen ikke ville oplyse – kun at der ikke ville være irreversible skader på Oresiden! En terroraktion med en bombe i de 3 lagre vil give en eksplosion, der i TNT svarer til 1/2 Hiroshimabombe, dvs. masser ar arbejde til glarmestre og mange væltede parcelhuse på Oresiden (og flere døde og sårede end i Bruxelles). Og med de sikkerhedsforanstaltninger, man påregner ("vi overvejer gasmasker" og "der er i forvejen en terrorhegn") er det nemmere at få world wide omtale med en aktion på Masnedø end på Nørrebro Station i København (hvor det vrimler med uniformeret og civilt politi). Det bliver da ikke bedre af, at Biofuels lægger sig ved siden af – så har vi både olie og halm til at nære ilden. Der er selvfølgelig en grund til, at arbejdspladsen med de 3 ansatte (!) er en kolonne 3 virksomhed – det farligste i Danmark – og at sikkerhedsrapporten ikke er offentlig – og end ikke kommunalbestyrelsen må se den! Selvfølgelig er det farligt og folk bliver ikke beroliget af, at de kun må høre en del af sandheden! 

  Men til lykke med, at du nu er trådt ind i den lille Christfortkreds, der med "beroligende" og vildledende kommentarer kæmper bravt for at få farlige virksomheder med få arbejdspladser til kommunen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *