Søg et parti?

Monthly Archives: November 2013

Falske kulturprofeter v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussenSikken virak omkring den nyudvalgte kultur-, idræts- og fritidsudvalgsformand.

Det er helt fint at kulturkoryfæerne har store ambitioner om mangfoldighed, internationalt udsyn og dit og dat. Men det kan aldrig være noget som en politiker skal blande sig i. Hvis jeg har lyst til at tage til schützen- eller rapsblütenfest sydpå eller en af de store operaforestillinger i Berlin er det kommunen aldeles uvedkommende.

Når civilsamfundet, som foreslået af Demokratisk Fremskridt, bliver styrket på bekostning af det offentliges alt for store ”omsorg” vil kulturudøverne få et større og mere købedygtigt publikum. Man undgår samtidig at gå tiggergang hos politikere. Politikere er jo i den sammenhæng blot nogen, der soler sig i egen godgørenhed for andre folks penge.

Men mangel på kultur er måske i dag vigtigere end økonomiske trækasserier.

De kulturkritikere som skånselløst river maskerne af alle de fromme profeter, der dækker sig ind under, at de kærer sig om miljøet, hvordan vi skal tilgå et globalt udsyn og den rette humanisme etc., er virkelig savnet.

Kulturarbejdere holder et samfund sundt ved at være kritiske overfor magthaverne. Historien viser desværre, at de fleste kulturkritikere oftere har indyndet sig der hvor mammon var lettest tilgængelig.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Valgløfter v/ Bo Brebøl, Langebæk

lyt-til-osVenstre betalte en høj pris for borgmesterposten, da Venstre indgik konstitueringsaftale med Dansk Folkeparti (og Konservative).

Venstre glemte også et par af deres mærkesager fra valgkampen. Nej til et nyt rådhus og Nej til kæmpevindmøller på land kom ikke med i konstitueringsaftalen.

Vælgerne må nu se frem til, at disse valgløfter indfries på det første byrådsmøde den 9. januar 2014.

På dette byrådsmøde bør planerne om et nyt rådhus og planerne om kæmpevindmøller på land endegyldigt afsluttes.

Bo Brebøl, Langebæk

vordingborg-kommune-borgerliste

Tak til alle, der stemte på Borgerlisten! v/ Allan Huglstad, Vordingborg, Borgerlisten

lyt-til-osVores mål var som minimum et mandat og helst det afgørende.

Med 814 stemmer var vi var meget tæt på et mandat, men det lykkedes ikke.

Men vi er ikke slået ud. Vi var ikke nedtrykte på samme måde som de store tabere, Konservative og SF, der mistede 2/3 af deres pladser, eller Liberal Alliance, der fik færre stemmer end os.

Vi ved nemlig, at vi med vore mærkesager påvirkede valgkampen så meget, at flere kandidater skiftede standpunkt og mere eller mindre overtog disse mærkesager. Således besluttede både Venstre og Konservative i 11. time at være 100 % modstandere af kæmpevindmøllerne, ligesom Venstre fik øjnene op for den fejlslagne inklusion. Vi er også sikre på, at vindmøllesagen og skolereformen har haft afgørende indflydelse på flertalsgruppens (S, SF og Konservative) tilbagegang.

Alt tyder nu på et borgerligt styre med Venstre, DF og Konservative og med Knud Larsen som borgmester, selv om DF midlertidigt flirter med S, SF og Enhedslisten. Et borgerligt flertal vil også have et flertal mod vindmøller, ligesom der tegner sig et flertal for en ny undersøgelse af spildevandsplanerne. Det ser også ud til, at der nu er en realistisk tilgang til inklusionsproblemerne i stedet for den gamle flertalsgruppes bevidstløse forsvar af skolereformen. Vi håber også, at Venstre og DF vil holde deres løfte og starte kampen for kasernen i det nye år.

Vi er tilfredse med den indflydelse, vi har haft på valgkampen, og vi vil nu bide os fast i haserne på det nye flertal. Især hvis de ikke holder, hvad de lover. I første omgang vil vi kræve, at de siger nej én gang for alle til megavindmøllerne, så vi ikke skal spilde mere krudt på den sag.

Personligt er jeg glad for, at Konservative og SF fik en vælgerlussing, der kan mærkes. Det skyldes ikke bare landspolitiske årsager, men også at de svigtede lokalt.

Jeg er også glad for, at ingen kan beskylde os for stemmespild, fordi vi ikke indgik i valgforbund. Vore stemmer ville alligevel ikke rykke ved blå eller rød blok. Havde vi været i valgforbund, ville vi måske også af den grund have tabt nogle stemmer.

Når vi kun manglede nogle få stemmer skyldes det sandsynligvis SYNLIGHED. Vi blev udelukket fra valgdebatten i TV Øst, og uden de mange penge, som de landsdækkende partier kunne råde over, var der ikke råd til flotte brochurer, annoncer, balloner og bolsjer til at sprede vore budskaber.

Vi vil nu holde et internt møde og beslutte om – og evt. hvordan – Borgerlisten skal fortsætte. Vi er nu kommet på det kommunale budget med partistøtte, og denne støtte skal naturligvis bruges på politisk arbejde. Om vi stiller op næste gang, ved vi selvsagt ikke – det vil afhænge af de næste års hovsabeslutninger. Ingen kunne for 4 år siden forudsige denne valgkamps mærkesager – og ingen kan forudsige hvilke sager, der vil være aktuelle om 4 år.

Allan Huglstad, Vordingborg

vordingborg-kommune-borgerliste

Pressemeddelelse fra Borgerlisten i Vordingborg kommune

lyt-til-osBorgerlisten skal hermed orientere om en forældreklage over Vordingborg Kommune, der er sendt til Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner.

Borgerlisten er ikke selv medunderskriver på klagen, men er bekendt med den og støtter den.

I klagen bedes Statsforvaltningen om at undersøge kommunens forskellige oplysninger om antallet af inkluderede elever, idet man frygter, at kommunen – af sparehensyn – ikke sørger for den nødvendige støtte til de elever, der er ”forsvundet” i kommunens opgørelser.

Specielt klages der over kommunens mulige overtrædelse af forskellige paragraffer i Specialundervisningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nummer 380 af 28/4 2012. Disse overtrædelser går bl.a. på, om der er sket ophævelse af specialpædagogisk bistand uden en individuel vurdering og uden korrekt information og samarbejde med forældrene.

For de, der får særlig støtte, klages der over, at denne synes mangelfuld og utilstrækkelig, og at lærernes uddannelse endnu ikke kan leve op til Specialunderviningsbekendtgørelsen. Desuden halter indstillinger fra lærere om pædagogisk-psykologisk vurdering bagud, og børn, som har modtaget støtte, falder ud af systemet, uden at lærerne tages med på råd.

Der  klages også over usaglig forvaltning, idet man fra kommunens side angiveligt har ophævet specialundervisningstilbud med henvisning til kommunens økonomi, hvilket ikke er en legitim grund, med mindre man kan give et lige så fyldestgørende tilbud i almenskoleklasserne, f.eks. ved holddeling og undervisningsdifferentiering. Disse tilbud er dog ikke indført som standard endnu, og ifølge skolechefen kan der gå op til 5 år, før det virker.

Endelig er Tilsyn med Kommuner blevet bedt om at vurdere, om en ”bod” på 300.000 kr. pr. elev, som skal betales for at tilbyde eleven specialskole, er rimelig. De 300.000 kan betyde, at skolerne ikke har råd til at hjælpe eleverne, selvom de har brug for det.

Allan Huglstad
Borgerlisten i Vordingborg kommune

vordingborg-kommune-borgerliste

Rådhusbyggeri er Vordingborg-centralisme! v/ Rig-mor Nielsen, Formand for Bygnings- og Landskabs-kultur Møn

ShoppingcenterI Bygnings- og Landskabskultur Møn undrer vi os over, at byrådet fastholder sin beslutning om nybyggeri af Vordingborg Rådhus.

Hvorfor nedrive en solid og bevaringsværdig bygning, fordi det trækker fra vinduerne? Når en renovering, der lever op til alle nutidige krav, er mindst 40 mio. kr. billigere?

Ifølge det grundlæggende ’Idéoplæg Vordingborg Rådhus’ koster det 5 gange så meget pr. kvadratmeter at renovere Vordingborg Rådhus som rådhusene i Stege og Præstø. Det virker ikke sandsynligt. Vi anbefaler en uvildig ’second opinion’-vurdering.

Fordelene ved sammenlægning af rådhuse og nybyggeri i Vordingborg pumpes voldsomt op i oplægget. De anførte besparelser ved teknisk bygningsdrift er misvisende, fordi de sammenligner med den nuværende situation – ikke med en nyrenoveret bygning. Om de påståede besparelser på kørsel mellem rådhusene, vedgår forfatterne selv, at vurderingerne er yderst usikre.

Men helt slemt bliver det, når vi kommer til ’andre synergier’, som udgør op mod halvdelen af den påståede økonomiske gevinst ved delvis rådhus-sammenlægning og nybyggeri i Vordingborg. Denne post dækker over forvaltningsledelsens vurdering af gevinster ved ”Bedre vidensdeling, effektivisering af arbejdsprocesser, forbedret arbejdsmiljø, bedre rekruttering og større fleksibilitet”. Altså nogle luftige størrelser, som oplægget selv efterlyser bedre dokumentation af. En sådan er aldrig blevet gennemført. De påståede ’synergier’ opløser sig således i ren varm luft.

Studier i sagen kan ikke afkræfte en mistanke om, at nybyggeri blev valgt, fordi det var en forudsætning for den ulyksalige bycenterplan. Og når man én gang har valgt nybyggeri, synes mange politikere åbenbart, at de må fastholde det – selv om forudsætningerne nu er nogle helt andre.

Men måske ligger forklaringen et helt andet sted? Når man kikker efter oplæggets begrundelser for valget af ’delvis sammenlægning’ med nybyggeri i Vordingborg (den model, man nu vil realisere), er den vigtigste begrundelse (citat):

”En delvis sammenlægning kan benyttes som trin mod en fuld sammenlægning”.  

Der er derfor god grund til frygt for, at byrådet efter valget vil vende tilbage til dette udgangspunkt:

Fuld sammenlægning med nedlæggelse af rådhusfilialerne i Præstø og Stege!

Bag dette ser vi byrådsflertallets fatale tro på, at kommunen skal prioritere udvikling af Vordingborg by over alle andre hensyn. Samme tro på ’big is beautiful’, som også lå bag bycenterplanen og rækken af andre favoriseringer af Vordingborg by. Det er en politik der betyder, at man bliver ved med at hælde penge i det umulige projekt at gøre Vordingborg til et regionalt center. Og at man til gengæld ikke får udnyttet udviklingsmuligheder til gavn for hele kommunen i Stege, Præstø og de mindre byer.

Vi håber på, at det nye byråd vil gå ind for lige udvikling i hele kommunen.

Med venlig hilsen

Bygnings- og Landskabskultur Møn
Formand Rigmor Nielsen

Vogternes kommentar: Læs her om Køges mislykkede centralisering af ejendomsadministrationen…

Er et liv mindre værd ude på landet? v/ Tone Brix-Hansen, Stege

Tone-Brix-HansenFlemming Sonnerup havde den 12. november et fint indlæg om vindmøllestøj i Sjællandske.

Her fremgår det, at lavfrekvent støj inde i nabohusene beregnes i stedet for at måles, at man som nabo heller ikke kan kræve en måling udført, og at privat måling af et støjniveau over det tilladte ikke berettiger til en klage.  Hvis støjkilden var en fabrik, et kraftværk, en hurtigfærge el.l., så måtte man godt både klage og kræve at få støjen målt, men altså ikke ved vindmølle-støj. Dette må vække undren hos alle.

Jeg sidder også og undrer mig over udfaldet af Metro-sagen i København, hvor Kombinationsnævnet har udtalt, at både kravene til nødvendigheden af højere støjgrænser og til støjdæmpende foranstaltninger skærpes ved længerevarende fravigelse af de vejledende støjgrænser om natten. Det skyldes, at støjniveauer over 40-55 dB(A) for aften og nat over en længere periode indebærer en betydelig risiko for at påvirke omkringboendes sundhed negativt.

Denne logik gælder åbenbart heller ikke for vindmøllenaboer, som i det åbne land må leve med en støjgrænse på 44 dB(A) døgnet rundt, året rundt, i årtier.  Ved Kostervig-projektet på Møn vil det være denne grænse på 44 dB(A) som vil være gældende for de fleste naboers vedkommende, og projektet går som bekendt ”helt til grænsen”.

Det er da utrolig tankevækkende, at man fra politisk hold forsøger at benægte, at der findes en sundhedsrisiko for naboer til vindmøller, samtidig med at sundhedsrisikoen anerkendes for Metro-naboerne ved tilsvarende støjniveauer!  Er et liv mindre værd her ude på landet?

Sig nej til at stille vindmøller op under den nuværende støjbekendtgørelse, som på ingen måde beskytter naboerne mod støj eller sundhedsrisici!

Tone Brix-Hansen, Stege

Status Borgerlisten v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osOp til valget har Borgerlistens 5 kandidater bedrevet regulær politik – ikke blot valgkamp.

I fritiden, for egne penge. Uden valgplakater, partibolsjer og dækning i TV2Øst mv.

Vi har tilført substans til valgdebatten. Vi har brudt tabuet om vold og inklusion i folkeskolen.

Vi har fået frem i lyset, at R, S og SF vil have kæmpevindmøller på land – selv undgår de helst emnet.

Vi har skubbet på for at få retfærdighed og sund fornuft ind i kloakeringen.

Derimod er det ikke lykkedes os at få partierne til at indse – i hvert fald ikke officielt – at kasernens skæbne skal afklares,  før man beslutter noget om rådhus og trafikomlægning. Samt at rådhus-diskussionen bør kædes sammen med en overordnet og meget vigtig diskussion om centralisering kontra decentralisering. Borgerlisten går ind for decentralisering – bl.a. i erkendelse af at over 60% af kommunens indbyggere bor uden for købstæderne.

Hvorvidt Borgerlistens tidsvindue kun var de 3 måneder op til valget, eller om vi får 4 år i byrådet, bliver afgjort den 19. november. Det er glædeligt at se, at flere af vore mærkesager såsom “lyt til borgerne” og kloakering med eftertanke, er blevet overtaget af de etablerede partier. Men vi skal huske, at det var Borgerlisten, der satte gang i det – og at det er nødvendigt at vi bliver valgt ind, for at fastholde den positive tendens.

Kommunen er fuld med numre, skjulte dagsordener og deslige.

Bare inden for den seneste uge er der kommet to nye, alvorlige skandaler. Den ene, at administrationen i en sag om genopførelse af nedbrændt hus, har givet efter for trusler fra Næstved Kommune og vindmølleselskabet European Energy, og i den proces tilbageholdt materiale for journalistens agtindsigt, og misinformeret borgmester. Den anden, at skolechefen ved rent tal-trylleri drastisk har reduceret antallet inklusionselever  – her er noget der skal kikkes nærmere på, det er vi i gang med.

Strømmen af skandaler og “møgsager” må bremses. Der er brug for en ændring i den politiske kultur. Borgerlistens kandidater har modet og energien til at tage fat, det forudsætter at vælgerne belønner vores engagement med mandater. Det ultimative succeskriterium vil være, at efter en periode med Borgerlisten i kommunalbestyrelsen, er selve den politiske kultur ændret, så der produceres gode beslutninger og strategier, og kommunen får et fortjent renommé som et godt og trygt sted at bo og drive virksomhed.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Udvalg for møgsager v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osKommunen har 2 udvalg fyldt med møgsager.

Det er Miljø- og Klimaudvalget, der bl.a. behandler vindmøller og kloaker, og Børn-, Unge og Familieudvalget (BUF), der er ansvarlig for den skandaleomsuste inklusion.

Hvis vi skal have ryddet op, skal der skiftes ud i begge udvalg. Værst ser det ud i BUF, hvor medlemmerne er lullet i søvn af skolechef og kulturdirektør. Ingen i udvalget – og slet ikke formanden – har uddannelse og ledelseserfaring, der matcher embedsværket.

Borgerlisten er klar til at overtage den utaknemlige oprydning. Vi har de kvalificerede formænd/-kvinder med den nødvendige handlekraft. Personligt vil jeg sige ja tak til formandsstolen i BUF. Jeg har en uddannelse og ledelseserfaring, bl.a. fra kommunalt chefjob, og en pædagogisk uddannelse, der overstiger, hvad rådhuset kan præstere. Og så er jeg realist og klar til at lytte til lærere og forældre.

Lærere skal have ytringsfriheden tilbage. Elever, der ikke kan inkluderes, skal ud af klassen og have den hjælp, de har krav på. Gebyret på 300.000, der fastholder elever, der ikke kan inkluderes, skal fjernes. Flugten til privatskoler skal stoppes.

Og helt ærligt: Det koster penge at få ro og kvalitet tilbage i skolen!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Sænk grundskylden! v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenSom mange husejere nok har bemærket, så er grundskylden (skatten på selve grunden som står i forhold til grundens areal og beliggenhed) løbet fuldstændig løbsk.

Vordingborg Kommune har med 32,32 en af de højeste grundskyldpromiller i hele landet, og der er eksempler på grundskyld-skattestigninger på 600 % (sekshundrede) eller mere i de senere år. Derved sker der en urimelig kommunal merbeskatning af alle de sagesløse husejere inkl. pensionister og andre uden fast indkomst i forhold til tidligere. Grundskyldpromillen burde efter min mening være max 18,0 og ikke de nuværende 32,32. Jeg har derfor følgende opfordring til politikerne i Vordingborg Kommune:

  • Sænk grundskylden overalt i kommunen til et absolut minimum, så den er på et rimeligt niveau i forhold til tidligere.
  • Brug en lav grundskyld til at give nuværende og kommende husejere økonomisk tryghed, så de ved, hvad de kan regne med mht. de skatter, som hviler på ejendommen.
  • Brug aktivt en lav grundskyld til at holde på de gode skatteydere og virksomheder (= arbejdspladser) i kommunen, og til at tiltrække endnu flere gode skatteydere og virksomheder til kommunen.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

De socialdemokratiske partiers svigt v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg, kandidat for Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenI snart 70 år været har vi været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på.

Det skal vi være glade for og værdsætte. Vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre. Men alligevel er der gået noget galt.

De forenede socialdemokratiske partier. (de ægte i den røde – og de falske i den blå blok) har indenfor en god menneskealder legaliseret 2 kommunesammenlægninger der har smadret mange sunde lokalsamfund med unødvendige skolelukninger til følge. Det har ikke været et folkeligt ønske, men mere et resultat af belæste projektmagere der herser rundt med os.

Gns. kommunestørrelse i DK er nu 54.000. I Tyskland 6.000, og Tysklands demokrati og økonomi er jo ikke just ringere end vores.

Vi skulle aldrig have accepteret Ny Vordingborg kommune. Men når skaden er sket må de 16 lokalråd have større kompetencer.

I stedet for et nyt rådhus, kan eksisterende afdelinger måske lukkes ned, og en renoveringsomkostning derved reduceres.

Vægtning af ovenstående argumenter afhænger af hvilken styrke liste G får på valgdagen.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Vågn op borgmester! v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osPolitikerne skubber nu de kommunale chefer foran sig for ikke selv at tabe ansigt.

Først så vi kulturdirektøren manipulere med lærernes sygestatistik, og nu har formanden for Børn- og Ungeudvalget, Peter Jonassen, sendt sin skolechef, Per Larsen, i byen med mere misinformation til borgerne.

Da inklusionen startede i 2012 meddelte kommunen, at inklusionsprocenten (andelen af fhv. specialklasseelever) var 7.2 på Svend Gønge-Skolen, 6.3 på Møn Skole, 3.5 på Gåsetårnsskolen, 2.0 på Præstø Skole og 0.7 på Kulsbjerg Skole. Disse procenter laver Per Larsen behændigt om til 4, 0.9, 3.3, 2,2 og 0.2. Alle kan umiddelbart se, at tallene for Møn og Svend Gønge ikke kan passe, og det fremgår da også, at skolechefen med en ny definition på inkluderet elev kan manipulere med forældre og lærere. Samtidig forhindrer diverse krumspring støtte til de inkluderede elever, f.eks. aflyses møder om børnene, eller støtten fjernes uden varsel. Og medens inklusionsvejledere, trivselscoaches og ledere kaster rundt med ansvaret, sidder lærere og græder eller går ned med stress.

Borgmester: Du er personaleansvarlig. Træd i karakter! Stop dine chefers manipulation! Og skab ro på skolerne!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

 

Demokrati eller. v/ Bent Andersen, Præstø Lokalråd

Bent-andersen-praestoe-lokalraadNu skal vi til det igen – et valg.

Dagen hvor vi har kommune demokrati – tænk 1 dag hver 4 år. Efter valget er der flere som skifter parti, men gør det noget –  alle, som ikke skifter, gør for de flestes vedkommende, som de vil.

I Rusland har de jo også demokrati, endda med 99% vælgerdeltagelse, og resten af valgperioden har en selvvalgt gruppe bestemt resten – demokrati. Ja.

I Danmark blev demokratiet halveret i 70erne ved kommunesammenlægningerne, mange steder ses virkningerne endnu, de gamle kommunegrænser mærkes stadigvæk.

Nu har vi så haft endnu en kommunesammenlægning med de samme følger, Præstø – Stege bliver aldrig Vordingborg og vi træffer aldrig de folkevalgte på gaderne – ikke engang embedsmændene bor i nærheden, eller vi kender dem ikke.

Demokratiet er rykket længere ud, så langt at borgerne ikke kan nå det. Nu skal vi så med IT endnu længere ud. Kunne vi ikke efter valget få foto af byrødderne på kommunens hjemmeside! I stedet for et foto af Vordingborg, ellers får vi jo ikke lært deres udseende.

Bent Andersen, Præstø

Rationer flybilletter v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenMidt i den stadige diskussion om hvordan vi kan minimere vores CO2 forurening, sidst med regeringens opblussende interesse for genbrug, godt hjulpet i gang af stigende råvarepriser, har vi i dag en CO2 forurener af rang, men tilsyneladende samtidig et umisteligt gode, som slet ikke er til diskussion i dannede kredse.

Det drejer om vores ret til, så tit vi vil, at rejse med fly, og det er naturligvis et gode, selv om CO2 forureningen ved flytrafik har et omfang, som får vores gevinst ved affaldssortering til at se ubetydeligt ud. CO2 forureningen ved en families flyrejse til Thailand, svarer til samme families energiforbrug og dermed CO2 forurening på et helt år, hjemme i parcelhuset.

Det burde derfor være oplagt, at opstille regneeksempler for vores svineri med miljøet ved flyrejser, så vi får begrænset denne aktivitet, både i kraft af den dermed øgede bevidsthed, men med endnu større effekt, ved rationering af flybilletter i klodens navn!

Bent Jørgensen, Møn

En pil-rådden banan V/ Tone Brix-Hansen, Stege

Tone-Brix-HansenFinn Skov Jensen påstår i et valgindlæg at kæmpevindmøller vil forvandle den rådne banan (udkantsdanmark) til en ”grøn agurk”, fordi kæmpevindmøller er en attraktiv investeringsmuliged.

Dette er et søgt og manipulerende budskab, taget direkte ud af vindindustriens drejebog for, hvordan man skaber accept af vindmølleprojekter hos lokalbefolkningen.  I dette tilfælde er det også en ufin propaganda for Finn Skov Jensens egen deltagelse i kæmpevindmølleprojektet ved Kostervig, hvor han er lovet en 5% andel samt en gunstig økonomisk aftale om nedtagning af hans egen, ældre mølle i Tjørnemarke, som modsætningsvis skulle pilles ned for hans egen regning om få år.

Opstilling af kæmpevindmøller på land skaber profit, sågar stor profit, men kun til nogle få investorer.  For et meget større antal mennesker vil vindmøllerne betyde tabt herlighedsværdi, tabte ejendomsværdier og forringet livskvalitet.  Dette vil skabe en ond spiral, hvor et område bliver mindre attraktivt at bo i, og derved medføre fraflytning og forfald.  De mennesker, som bliver boende, eller flytter dertil, når de ressourcestærke forlader området, vil ikke ønske eller have overskud til, at investere i ejendommene.  Tab af lokale arbejdspladser vil være en afledt konsekvens. Og kæmpevindmøller skaber ikke lokale arbejdspladser.  Det er specialiserede, ofte internationale, selskaber, der løber med disse entrepriser, og også med serviceaftaler mv.

Stilles kæmpevindmøllerne op, vil det ikke være nogen grøn agurk som vi sidder tilbage med, men en pil-rådden banan.

Tone Brix-Hansen, Stege

KV13 SERVICE: I kan finde alle valgindlæg på Vogterne samlet…

valgAlle indlæg på Vogterne, der på den ene eller anden måde kan bidrage til, at din stemme ved valget den 19. november kan afgives på et mere oplyst grundlag, kan du finde samlet ved at klikke på “Følg en sag?” øverst på menubjælken.

Her efter klikker du i venstre søjle på “Kommunevalget 2013”

Må valget føre til den forskel for vores kommune, som vi trænger til.

Leif Jeberg

Fem spørgsmål plus et til borgmesterpartiet. v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenHvor meget, indtil nu, har Vordingborg Kommune brugt på konsulenthjælp og konsulentrapporter i denne valgperiode?

Hvor meget er der i samme periode brugt og afsat til byrenovering i Vordingborg By?

Hvor mange busruter havde vi ved storkommunens start, og hvor mange har vi idag, og hvor mange er blevet indskrænket i deres ruter, inklusive skolebusserne der før kunne benyttes af alle, mod betaling?

Hvor meget har Danmarks Borgcenter i Vordingborg kostet kommunekassen indtil i dag, og hvor meget i gældsætning og hvor meget er der afsat årligt til drift og anlæg i fremtiden?

Hvor stor en besparelse er der opnået årligt, ved den nye skolestruktur, og hvor mange fyringer inden for skolevæsenet har den medført?

Kommer der mon svar inden valget, på disse fem spørgsmål, der blev stillet i pressen første gang, i begyndelsen af juni?

Bent Jørgensen, Møn

Grib chancen – drop Kostervigmøllerne m.fl. v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osKære KV-kandidater: Kom nu ud af busken og vis hvor I står! Vordingborg Kommune har i øjeblikket en sjælden og ligetil chance for at profilere sig som en kommune med selvværd på højde med de nordsjællandske kommuner.

Til forskel fra Næstved og Faxe, som for nylig har tilladt kæmpevindmøller.

Det kommende byråd bør snarest efter tiltrædelse endegyldigt droppe alle planer om kæmpevindmøller. Det kræver, at borgerne den 19. november stemmer en overvægt af sikre kæmpemølle-nej-sigere ind.

Desværre har flertallet af partier fra rød og blå blok valgt den bekvemme løsning, som er at sætte vindmølleplanerne på standby, indtil Sundhedsministeriets undersøgelse er afsluttet i 2015. Dermed fastholdes Kostervig m.fl. i en demoraliserende tilstand af uvished, med tilhørende stress, stagneret hussalg osv.

Især rød blok inkl. de radikale svigter deres vælgere ved ikke at tilkendegive en stillingstagen.

Det eneste sted vælgerne kan sætte deres kryds og være sikre på at stemmerne går til en urokkelig møllemodstander, er hos Borgerlistens fem kandidater. Da Borgerlisten ikke indgår valgforbund til nogen side, kan man derfor ikke risikere at ens stemme ender hos en mølletilhænger.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Birgitte (R), S og SF vil have kæmpevindmøller v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osRadikale, Socialdemokraterne og SF agter at vedtage kæmpevindmøller på land i Kostervig og andre steder i kommunen – hvis resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse, som er klar i 2015, tillader det.

De 1200 indsigelser mod Kostervigmøllerne og hensyn til dyreliv og landskab kan ikke flytte disse partiers holdning. På kvindevælgermøde d. 2/10 på Café Einstein var det tydeligt, at R, S og SF  helst undgik emnet. Hvilket er strategisk klogt, da det kan flytte mange stemmer væk fra rød blok. Kun Enhedslisten har en nuanceret holdning til spørgsmålet, og vil ikke tillade de helt store møller på 3 MW men “kun” 2 MW.

Det er tankevækkende, at byrådskandidaterne fra R, S og SF er mere loyale over for moderpartierne end over for vælgerne.

Kommunalvalget 2013 handler ikke så meget om hvorvidt man er rød eller blå i sit hjerte, men om centralisme kontra decentralisering.

Derfor er Borgerlisten tværpolitisk. Borgerlistens 5 kandidater siger urokkeligt nej til kæmpevindmøller på land.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Blokpolitikkens svanesang v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg, kandidat for Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenDe problemer som har hobet sig op over den seneste menneskealder her i Vordingborg Kommune, er de landsdækkende partier i henholdsvis rød- og blå blok ansvarlig for.

En kandidat fra disse partier har derfor på forhånd et handicap/troværdighedsproblem, da de har accepteret medlemskab af partiet, der har bidraget til de landsdækkende ulykker.

I Grundloven står der som bekendt intet om krav til politiske partier, slet ikke til et kommunevalg. Alle partiernes kandidater har forskellige kompetencer, som bedre kunne tage hensyn til Vordingborg Kommunes borgere, hvis ikke de samtidig skulle stå til ansvar for et af de gamle landsdækkende partiers unoder.

Når S og V diskuterer skattepct. og basis for offentlig ansatte, minder det lidt om to dinosaurer der slås på en kluntet måde, uden det har nogen relevans for de reelle udfordringer.

Det er her DMF kommer ind i billedet og appellerer til, at lade være med at gøre tingene mere besværlige end højest nødvendig.

Tag udgangspunkt i Grundloven, glem Christiansborg og politisk kvababbelse og brug din egen sunde fornuft i bestræbelse på hvad der tjener kommunes borgere bedst.

Giv liste G opbakning den 19/11, det vil sætte Vordingborg Kommune på landkortet.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Digital valgsvindel? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenJa det kan desværre blive de forhold vores demokrati skal leve under i fremtiden.

En ting er, at kun computerejere  har adgang til at stemme, men hvis selve processen ved afstemningen rummer faldgruber, som kun indviede kender og kan styre udenom, så står vores demokrati afpillet tilbage.

I Sydsjællands Tidende d. 30. oktober, kan man læse, at Thomas Christfort har valgt at godkende afstemningen, om to forbruger-repræsentanter til Vordingborg Forsyning, hvor han sidder som formand. Det sker på trods af en stemmeprocent på 1.67, svarende til , at 429 ud af 25.642 vælgere har stemt.

Så udover en elendig oplysning om dette valgs afholdelse, så har en del af dem der forsøgte, givet op på halvvejen, når de blev “smidt af”, i deres forsøg på at stemme digitalt. Når Thomas Christfort ikke kan se det, for borgerne ulovlige, i denne valgfarce, så må kommunalbestyrelsen tage affære, hvis vi med blot nogenlunde tillid, skal kunne stemme på de politikere der genopstiller.

Bent Jørgensen, Møn