Søg et parti?

Monthly Archives: February 2014

Svar på borgmester Knud Larsens synspunkt i Sjællandske den 24. februar 2014

Leif-ProfilKære borgmester Knud, jeg valgte at dele mine bekymringer med dig om havnenes fremtid i en personlig mail.

Du valgte at ignorere min personlige mail. Du og din væbner Thomas Cristfort vælger i stedet at reagere på et interview i Sjællandske smæk fyldt med fejl.

Du skuffer mig Knud. I beskylder mig for at være utilfreds med opløsningen af Præstø Søsportcenter (PSC). Hvor har I det fra? Tværtom, så er jeg faktisk glad for, at vi sejlere nu kan nøjes med at drive sejlklub og ikke længere havn. I de sidste 5 år har jeg brugt mere tid på at drive havn end sejlklub.

Du anklager mig tillige for ikke at være inde i sagerne. Kære Knud, som sejler og efter 5 års bestyrelsesarbejde i PSC har jeg nok en betydelig større indsigt i havnenes virkelighed, end både du og Thomas har gennem det såkaldte strategipapir, “Fremtidens havne”. Det papir er 4 år gammelt (fra 2010), og jeg har kendt til det ligeså længe. Det papir afspejler ikke virkeligheden – det er kun smukke ord. Kommunen har haft mere end svært ved at tage sig sammen til at etablere havnebestyrelserne og endda vedtaget betydelige ændringer for havnene uden overhovedet at orientere havnenes brugere. Spørg bare Kalvehave Havn og Nordhavnen i Vordingborg?

Anledningen til min bekymring er den nye havneorganisation, hvor havnene gemmes bort i Vej og Park som en ren drift- og vedligeholdelsesorganisation. Med havnenes betydning for kommunens udvikling svarer dette til, at en privat virksomhed overlader ansvaret for salg og markedsføring til produktions- og driftsafdelingen.

Endvidere er jeg vidende om, at Torben Gleesborg ville afskaffe havnefødderne og lade havnene blive ledet af vejmænd.

I Præstø Havn oplevede vi for et par år siden, at kommunen uden varsel lukkede havnens eneste offentlige toilet. PSC valgte at åbne det igen for sejlernes egne penge, bare for at opleve, at kommunen efterfølgende sendte os opkrævning for vand, mv.

Kære Knud, jeg synes, du bør sætte dig ind i sagerne, for du har grund til bekymring. Jeg ville dele mine bekymringer med dig i troen på, at du som ny borgmester ville gøre op med det gamle byråds slendrian. I stedet gør du det modsatte. Du skuffer mig, Knud.

Leif Jeberg

Fremtidens Havne v/ Karen Margrethe, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenBorgmester, Knud Larsen og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort har en fælles synspunktartikel i Sjællandske den 24. februar.

De forklarer her kommunens planer for: ”Fremtidens havne”.

Takket være frivillige har vi en veldrevet og smuk havn i Præstø. Frivillige har gennem mange år lagt såvel hjertet som mange arbejdstimer i havnens drift og vedligeholdelse. Tak for det – det er vi mange der påskønner og glæder os over.

Kommunalbestyrelsen mener imidlertid at det kan gøres bedre. Alle 17 havne samles nu i en fælles organisation i Kommunens Trafik og Parksekretariat. Med en sådan central organisering vil, citat: ”Faciliteter, tilbud og adgangsforhold bliver optimale og målrettet. Der vil være en fokuseret indsats med højt kvalitetsniveau. En øget omsætning i byerne. Nye hjemmesider sikre et hurtigt overblik”.

Jeg kan blive ved og kun fantasien sætter grænser for, hvad kommunen mener at kunne udrette.

At en central kommunalstyring og  –drift vil kunne gøre det bedre end, hvad vi oplever i Præstø havn vil jeg tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved.  Jeg frygter at havnens økonomiske overskud vil forsvinde ned i kommunens sorte hul, og ikke mindst at det frivillige arbejde vil forsvinde. Til skade for såvel kommunen, handelslivet i Præstø, som havnens brugere.

Kommunens såkaldte høje kvalitetsniveau, har bl.a. været en skurvogn med toilet parkeret langs havnevej i Præstø. Den såkaldte ”kloakrotte”. Det var hverken kønt eller særlig kvalitetsbevidst.

Venlig hilsen

Karen Margrethe, Præstø

Thomas Christfort løber fra ansvaret i kloaksag v/ Bo Brebøl, Borgerlisten i Vordingborg

PortratfotoBoBrebolFormanden for Vordingborg Forsyning og for Teknikudvalget under Vordingborg Kommunalbestyrelse, proprietær Thomas Christfort (K), har udtalt, at han ikke vil lave den uvildige undersøgelse af kommunens kloakering i landdistrikterne, han lovede i valgkampen.

I stedet henviser Thomas Christfort borgerne i Magleby til at anlægge sag, hvis de er utilfredse med kommunens afgørelse om, at de skal betale tilslutningsbidrag til den nye kloak samt ny separatkloakering på egen grund. Der er tale om beløb, som i visse tilfælde kan overstige ejendommens værdi.

Fra kommunens side er der spredt meget mudder i kloakdebatten, blandt andet har en af kommunens medarbejdere udarbejdet et lille notat, som frikender kommunen. Notatet er baseret på en særdeles mangelfuld gennemgang af kommunens arkiver; men der er dog dukket to arkivalier op, som begge viser, at der faktisk har været kommunal kloakering i Magleby på Møn. Den 24. maj 1956 betaler gårdejer Svend Hansen således til Magleby Kommune 150 kr. i tilslutningsafgift for matrikel nummer 4a Magleby, Magleby Sogn.

Man kan ikke opkræve tilslutningsafgift til en kloak, man ikke har. Allerede derved er det bevist, at Magleby har haft en kommunal kloak i hvert fald siden 24.5.1956. Det er ikke troligt, at den kommunale kloak har været anlagt alene for at betjene gårdejer Svend Hansen på matrikel nummer 4a. Det er kommunen, som har pligten til at opbevare arkivalierne på en sådan måde, at de ikke går tabt for eftertiden, men kan danne grundlag for fremtidige afgørelser. Det må ikke komme borgerne til skade, at kommunen ikke lever op til dette krav.

Proprietær Thomas Christfort udtrykker håb om, at en af beboerne i Magleby vil prøve kommunens afgørelse i en retssag, idet han ikke vil misbruge borgernes penge på en uvildig undersøgelse. Hertil er kun at sige, at proprietær Christforts misbrug af borgernes penge begyndte allerede dengang, han stemte for en helt forkert kloakløsning i landdistrikterne. Det er politisk uvederhæftigt og tillige meget arrogant at henvise ubemidlede borgere til at anlægge sag imod deres egen kommune, som kan finansiere sagen med uanede mængder af skattekroner.

Kære Thomas Christfort, der er ikke brug for flere undersøgelser, endsige retssager. Der er alene brug for en erkendelse af, at kommunen har taget fejl og kloakeret Magleby for anden gang. Jeres egen stikprøve vedrørende gårdejer Svend Hansen viser det. Advokatfirmaet Hortens ”undersøgelse” viser det også. Der er nemlig ikke tale om nogen undersøgelse af forholdene i Magleby, men om en generel – og velkvalificeret – gennemgang af, hvad man skal lægge vægt på, når man afgør, om der har været offentlig kloakering. En omhyggelig læsning af Hortens vejledning og efterprøvning af de enkelte punkter imod forholdene i Magleby kan kun føre til, at kommunens afgørelse dumper på flere punkter.

Kloakerne i Magleby er simpelthen en ommer. Hvis ikke Thomas Christfort kan eller vil indse det, må Borgmesteren gribe ind, inden sagen udarter til en ren farce.

Bo Brebøl, Langebæk

Åbent brev til borgmester Knud Larsen: Er du opmærksom på, hvor stor betydning Vordingborg Kommunes havne har for kommunes udvikling?

600-Prasto-Havn-Fritid-paa-vandet 2011Til borgmesteren for Vordingborg Kommune

Kære Knud Larsen,

Er du opmærksom på, hvor stor en betydning vores havnefødder har for tiltrækning af tilflyttere til kommunen, for turistbesøgene, for de mange gæstesejlere og for byens handelsliv?

Før jeg flyttede til Præstø, var Præstø Havn blevet min yndlingshavn, og det skyldtes ikke alene den smukke by med den enestående beliggenhed ved den smukke fjord. Det skyldtes i aller højeste grad den modtagelse, jeg som gæstesejler fik af havnefoged Helmut. Altid stod han parat til at anvise en plads og hjælpe til med fortøjningerne, når det blæste lidt rigeligt. Og en gang lå han osse med armene under vandet og med en skiftenøgle rettede mit skrueblad ud, fordi det var blevet forfulgt af en sten ude i bugten.

Altid var Helmuth parat til at hjælpe, altid kunne jeg konstatere, at havnefaciliteterne bare var på plads, og altid, hvad der betyder meget for os trætte sejlere, når vi anduver havnen en sen aften efter timer til havs, var toiletter og badeforholdene indbydende rene. Ikke en tilfældig éngangsoplevelse – sådan var det bare år efter år.

En-havnefogeds-betydning-for-en-havn-og-byOg sådan er det stadig. Klik på billedet til højre for at se, hvorledes formanden for landets Knarrsejlere fremhæver Helmuths hjælpsomhed ved det dansk/internationale Knarrstævne i sommer, som sejlklubben var arrangør af (uddrag fra årsberetningen 2013 fra Præstø Sejlklubs kapsejladsudvalg) .

I dag bor jeg i Præstø på syvende år, og når jeg tænker tilbage på de overvejelser, der lå forud for min beslutning om at rive teltpælene op fra Frederiksberg og flytte til Præstø, står det tydeligt for mig, at det var havnen og havnefoged Helmuths gæstfrihed, som blev det afgørende lod i vægtskålen.

Præst Havn har i 40 år været drevet af Præstø Sejlklub i driftsselskabet Præstø Søsportcenter (PSC), og her har Helmuth havnefoged ledet sin havn til glæde for sejlerne og byen. Men nu er det slut. PSC bliver opløst om føje tid, og vores havnefoged vil blive overtaget af kommunen.

Jeg er meget bekymret for, hvad dette kommer til at betyde for vores havn og by. Ved årsskiftet trådte en ny kommunal organisationsstruktur i kraft, som jeg frygter, vil føre til en nedprioritering af havnes servicering af vores sejlere – fastliggere og gæstesejlere – samt turister. I den gamle organisation var kommunens havne et selvstændigt område med referat til planlægningsdirektøren, men nu er kommunens havne blevet forvist til et område i fællesskab med Vej og Park. På et tidspunkt rygtedes det tillige, at havnefødderne skulle afskaffes og erstattes af vejmænd, men det forslag er vist og forhåbentligt taget af bordet.

Men man må spørge, om politikerne overhoveder er klar over den betydning havnene har for tiltrækning af tilflyttere, turister og erhvervsliv, når havnene i den grad ligestilles med vej- og parkvedligeholdelse?

Kommunen har besluttet, at turisme fremover skal være et af kommunes væsentligste fokusområder, og derfor er det ufatteligt, at havnene ikke er placeret organisatorisk som en indtægtsunderstøttende virksomhed, men derimod fremtræder alene som en drifts- og omkostningsfokuseret enhed?

Jeg frygter, at kommunens overtagelse af vores havn og havnefoged i den grad vil stække havnefogedens muligheder for at opretholde havnens flotte servicering af dens brugere, og at det vil kunne få en meget negativ indflydelse på Præstøs fremtid – og ja, for vores kommunes fremtid som helhed?

Kære borgmester Knud Larsen, hvordan vil du fremover sikre dig, at den nye organisation for kommunens havne fortsat vil få den politiske og forvaltningsmæssige opmærksomhed, der er så nødvendig for kommunens udvikling mht tiltrækning af tilflyttere, for turistbesøgene, for de mange gæstesejlere og for byernes handelsliv?

Mange gode hilsener

Leif Jeberg, Præstø
Borger, medlem af bestyrelsen for Præstø Havn (PSC) og Præstø Sejlklub

Dette åbne brev er sendt til Knud Larsen. Følg med her for at høre Knud Larsens svar.

Vordingborg Stationsbygning – En Klage v/ Vordingborg Lokalråd

vordingborg-lokalraadBane Danmark
Vasbygade 10
2450 København SV

Vordingborg 1. 2. 2014

Vedr. Vordingborg Stationsbygning….En klage…

Det er ikke nogen god oplevelse at besøge ventesalen på Vordingborg station…
Stationen fremstår som jævnt smudsig.

I ventesalen er der kun ståpladser.
Ikke et sted kan man sidde ned.
I stedet er der sat bænke op på broen over banelegemet til nedgang til perron 2 og 3.
Dørene i begge ender på broen er fjernet, så man sidder i g…

Læs hele brevet her på Vordingborg Lokalråds hjemmeside…

Vordingborg Lokalråd

Til Pernille Rosenkrantz-Theil! v/ Vordingborg Lokalråd

vordingborg-lokalraadTillykke med valget som folketingskandidat for Socialdemokraterne i Vordingborgkredsen!

På vegne af Vordingborg Lokalråd, der er et vejledende, borgervalgt organ, der repræsenterer Vordingborg By, skal jeg bede dig om gå ind i sagen om den fremtidige kasernestruktur på Sjælland…

Læs hele brevet her på Vordingborg Lokalråds hjemmeside…

 

Vordingborg Lokalråd

Thomas Christfort har i sagen om kloakker i Magleby dobbeltkasket på som formand for både kommunens nye megaudvalg Teknik og Miljø samt Vordingborg Forsyning v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemI dagens Sydsjællands Tidende er Thomas Christfort, som jo har dobbeltkasket som formand for kommunens nye megaudvalg Teknik og Miljø samt Vordingborg Forsyning, citeret for at sige, at der ikke kommer nogen uafhængig undersøgelse omkring Maglebys kloaksag.

Han henviser til, at der allerede er lavet en juridisk undersøgelse hos Horten, og en fysisk undersøgelse ved kommunens egen ingeniør Carsten Møller, som såvidt jeg kan forstå også er arkitekt bag kommunens spildevandsplaner. Thomas Christfort argumenterer videre, at han ikke vil misbruge kommunens penge.

Men: At misbruge kommunens penge, det er præcist hvad kommunen har gjort, på de to ovennævnte undersøgelser. Hortens “undersøgelse”, som vel egentlig er et notat, er en “Typefremstilling ved tilslutning af ejendomme i det åbne land”. Altså en generel fremstilling, som ikke belyser Maglebys konkrete kloakeringsforhold.  Og Carsten Møllers skrivelse fortjener næppe betegnelsen “undersøgelse”. Den er både summarisk og underlødig, og fylder lidt over en A4, når man skræller kommunestemplerne væk.

Min klare fornemmelse er, at kommunen kryber rundt om sagens kerne, i håb om at de kloakeringsramte kan køres trætte med udenomssnak og undvigemanøvre. Fordi man simpelthen frygter sandheden – det kan jo være, at mistanken om at husene både fysisk og juridisk allerede er kloakeret, er begrundet. Jeg lægger lige et link til Hortens og Carsten Møllers “undersøgelser”, så kan I bedømme selv.

Personligt holder jeg p.t. en tænkepause. Undersøgelser skal ikke iværksættes for sjov. Men Maglebys husejere har en uvildig undersøgelse til gode, hvis de ønsker dette, i henhold til konstitueringsaftalens klare formulering:

“Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget. “

Se punkt 3:

http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=23876

Hvis undersøgelsen bliver til en realitet, så er det afgørende, at Maglebys husejere repræsenteres på lige fod med kommunen og forsyningen i dialogen med den undersøgende instans. Ellers bliver undersøgelsens resultat ikke troværdigt.

Det virker arrogant, at kommunen velkomner en retssag.  En retssag løber slag på tasken op i 100.000 kr klassen. Selv med en stærk sag kan det være svært at rejse risikovillig kapital i den størrelsesorden i Magleby.

Ved siden af den langsomme afklaring af Maglebys generelle kloakeringsstatus har jeg i sidste uge opfordret Thomas Christfort til at behandle afklaringen af to konkrete ejendomme som en påtrængende hastesag. Det er kommunen selv, som har fundet dokumenterne tilbage i maj måned 2013, men det er en opgave for fagfolk at tyde dem. (Kommunen fejlfortolkede dem som “anlæg af afløbsledninger med kommunalt tilskud”).

Dokumenterne er fra 1950-erne og fastslår, for 2 konkrete ejendommes vedkommende, betaling af en sum, som “en gang for alle” giver ret til at aflede bl.a. afløb fra WC gennem septictank.   I hvert fald det ene hus er identificeret som en udlejningsejendom, som nu er på tvangsauktion – formentlig udløst af kravet om kloakering.

Jeg har ikke endnu fået svar fra Christfort.

Margareta Dahlström, Borre

Hvem bliver de næste? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenIfølge dagbladet Sjællandske, er der ingen kære mor fra kommunens side overfor beboerne i Magleby på Østmøn, når det gælder kravet om betaling, for den totalt hovedløse kloakering der er udført.

Jo, for ifølge Thomas Christfort, så udtalte han, godt nok inden kommunalvalget: “Det er frygteligt det der sker derude, og som det ser ud nu, så skulle Magleby nok aldrig have været separatkloakeret”. Men efter valget er TC blevet formand for Teknik- og Miljøudvalget, og den kasket trykker ham åbenbart hårdt, for nu lyder tonen fra kommunen, betal eller gå på tvangsauktion og forsvind.

Det kan man læse videre om i Sjællandske d. 6. februar, hvor TC påstås at have hele sit udvalg med sig, i de ultimative krav til beboerne, dog nu uden trussel om politianmeldelse, men med et generøst tilbud om en afdragsordning på 10 år til 8 % rente, af lånet på de 35 tusinde, så det må blive til en del! Men dertil er der tilslutning inde på husejerens grund, der anslås til 40 tusinde kroner, som Nordea Finans gerne vil finansiere, sikkert til en tilsvarende rente.

Man skal nok være politiker med pæne vederlags-lommepenge i 100 tusind-kroners klassen, for at den låneordning ser acceptabel ud. Som før, fejrer dumheden triumfer i Byrådssalen, for nu bør man da stoppe den sukkersøde snak i dyre, glittede lokke-pjecer, om alle kommunens herligheder, for denne behandling af Maglebys borgere, er allerede nået langt ud over kommunens grænser, så få vil lade sig friste, af disse politikere, med deres solide greb ned i borgernes lommer, når det lige passer dem.

Vi fik selvfølgelig aldrig en borgerombudsmand i kommunen, men gid der så var en behjertet advokat, der vil tale Maglebys sag ved retten, for det at kommunens egen velbetalte advokat frikender politikerne på forhånd, undrer ingen. Det kan da ikke passe, at vi i udkanterne skal være vores egen værste fjende, så borgerne flygter, mens tid er.

Bent Jørgensen, Møn

Første test af nyt miljøudvalg v/Jørn Rasmussen, Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenPå trods af vægtige indsigelser og et ikke eksisterende lovgrundlag lykkedes det, ultimo 2013, forvaltning og miljøudvalget, med den daværende SF formand Erling B. Nielsen, at få vedtaget en spildevandsplan frem til 2024.

I de udpegede kloakoplande er alle forpligtet til at tilslutte sig det offentlige kloaknet.

I modsat fald kan en politianmeldelse imødeses.

Så juridisk kan kommunen sætte magt bag sine beslutninger, men moralsk var det på mange måder forkasteligt at beslutte noget med så mange uafklarede forhold og manglende lovgrundlag.

At de kloakramte på Østmøn nu opfordres at gå til domstolene, hvis de ikke accepterer kommunens fremfærd, sætter det hele lidt i perspektiv.

I den vedtagne plan opstiller forvaltningen en del alternative løsninger med et afskrækkende prisleje, så de uvidende ”kloakramte” chokeret lader sig tilslutte det offentlige fallitboagtige kloakfællesskab. For set med bæredygtige briller et det et fallitbo, at bruge ressourcer på at bekrige den næring der er i spildevandet i stedet for at udnytte det til plantevækst.

Derudover definerer man bundfældningstanke som kun at have en mekanisk renseeffekt, hvilket er et falsum. Hvis man undlader at forstyrre disse tanke med den årlige tvangstømning er den biologiske omsætning så omfattende at målinger fra afløbet er på samme niveau som udledningen fra et kommunalt renseanlæg.

Bent Jørgensen fra Enhedslisten har gjort nogle interessante erfaringer efter at den rørlagte del Hårbøllebækken er blevet ændret til et almindelig åbent vandløb således at vandrensende planter og dyr har fået adgang til næringsstofferne i husspildevandet.

Samme effekt havde de åbne grøfter langs det vidtforgrenede vejnet på landet, inden man for en menneskealder siden valgte at rørlægge disse grøfter og lade ressourceforbrugende centralrenseanlæg overtage opgaven.

Ingeniører og biologer i forvaltninger og rådgivende ingeniørfirmaer er nu glade. Men de penge der hældes i kloakken kan ikke bruges to gange, så forretninger, avisudgivere mv. må nedjustere eller i værste fald lukke.

Jørn Rasmussen

Demokratisk Fremskridt

Pressemeddelelse fra Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osAllan Huglstad og Bo Brebøl blev valgt som formand henholdsvis næstformand, og til den øvrige bestyrelse blev valgt Margareta Dahlström (sekretær), Ole Bjørnholt (kasserer) og Dorte Bækhave (suppleant).

Borgerlisten vil fortsætte det politiske arbejde i denne byrådsperiode, men om listen stiller op til næste kommunalvalg, vil afhænge af situationen. Ingen kunne for 4 år siden forudse, at vindmøller, inklusion, kloaker mv. ville blive valgemner i 2013, og ingen kan forudse, hvad der vil være på tapetet i 2017.

Borgerlisten sætter sin lid til, at flertalsgruppen – og især Venstre – lever op til deres valgløfter. Især vil vi holde skarpt øje med vore mærkesager, herunder nærdemokrati, decentralisering, megamøller, skolereform, kloakering, kaserne, bycenter og rådhus.

Efter én måned med Venstre, DF og Konservative ved magten er der ikke sket ret meget. Men det er måske for tidligt at forvente resultater. På den anden side er det en naturlig forventning fra borgerne, at der bliver taget hul på valgløfterne, inden de første 100 dage er gået.

Dette gælder især et stop for planlægning og opførelse af kæmpevindmøller, som alle 3 ”regeringspartier” under valgkampen var enige om. Hver dag, der går uden en beslutning, er spild af ressourcer både hos kommune og investor.

Også på kaserneområdet trædes der vande. Byrådet/Erhvervsudvalget burde på nuværende tidspunkt have nedsat et hurtigt arbejdende kaserneudvalg. I stedet spildes tiden med drillespørgsmål til ministeren. De to partier, der især har ansvaret for kasernens skæbne, Socialdemokratiet og Konservative, sidder på hænderne, medens kasernen affolkes.

Inden de 100 dage er omme, håber vi at se de ønskede besparelser på anlægsbudgettet, nemlig nej til nyt rådhus og stop for vejgennembruddet ved Valdemarsgade.

I øvrigt forventer vi, at Teknisk Udvalg får fjernet de infame ”skildpadder” på Nyrådsvej – det var alle partier jo enige om under valgkampen!

Borgerlisten i Vordingborg kommune

vordingborg-kommune-borgerliste