Søg et parti?

Monthly Archives: March 2014

Åbent brev til borgmester Knud Larsen vedr kommunens hjemmeside v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenKære borgmester Knud Larsen,

Mærkeligt nok er det ikke så tit, at jeg har brug for at benytte kommunens hjemmeside, men godt det samme, ser det ud til–idag har jeg nemlig prøvet, via hjemmesidens formular, at sende mail til “trafik” og “kørselskontor”,men efter at have skrevet min besked og klikkede på “send”, fik jeg denne besked: “sending of message failed”,og det i begge tilfælde, skønt flere forsøg–dernæst ringede jeg til kommunens it-kontor,for at høre hvorfor systemet ikke fungerede, men efter at have stået som nr.3 i fem minutter opgav jeg.

Det som jeg gerne ville have besked om fra “kørselskontoret” var, om det er iorden, at en veninde af os, 70 årig pensionist, efter at have brækket benet,ifølge sygeplejersken selv måtte sørge for transport fra møn til nykøbing sygehus,da der ikke var gratis kørsel for pensionister, samt at de jo kunne tegne et kørselsabbonnement hos falck.

Mit andet spørgsmål, her til “trafik” var, om det tidligere omtalte “pilotprojekt” for skolebusserne var trådt i kraft–disse busser har jo hidtil ikke måttet køre med andre end skolebørn,men da mange voksne har fundet det besynderligt at blive “forbikørt”, har man fattet pointen i kommunen og ville starte, dog kun et forsøg, med at samle disse borgere op, som så kunne køre gratis med,da billettering giver underskud!-de populære tele-busser, der også var gratis, er jo en saga blot.

Jeg sender en kopi til mit parti, enhedslisten sydsjælland-møn, da jeg er sikker på,det vil interessere medlemmerne og ligeså til den lokale presse,så vi kan få sat focus på kommunens hjemmeside,hvis andre har tilsvarende erfaringer.

Venlig hilsen

Bent Jørgensen, Møn

Borgmesteren skrev et brev v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadI eftersommeren 2013 blev jeg klar over, at man var i fuld gang med at levetidsforlænge Høvelte Kaserne og Sjælsø Skydebane.

Det skrev jeg om i 3 læserbreve, og emnet blev rejst ved alle valgmøder. Det medførte, at jeg blev kontaktet af kolleger på Høvelte Kaserne og borgere i Allerød med det klare budskab: Hold kæft, vores kaserne skal ikke inddrages i Vordingborgs valgkamp!

Og det forstår man jo godt. Der er én kaserne for meget på Sjælland, og da Livgarden ikke kom til Vordingborg, er vores kaserne i høj grad lukningstruet.

I Vordingborg Kommune var der ingen reaktion under valgkampen, bortset fra Knud Larsen, der på et møde udtalte: ”Det er sørme godt, vi har Borgerlisten – nu skal kommunen også føre forsvarspolitik!”

Og det gør borgmester Knud Larsen. Han har nemlig skrevet et brev til forsvarsministeren! Indtil nu har man spildt tiden med at stille spørgsmål, hvis svar kun bekræfter, hvad enhver ved selvsyn kan konstatere i Allerød. Man tager én ting ad gangen og arbejder på en plan – lyder det. Kommunaldirektøren er involveret, men ingen medarbejdere er sat på opgaven.

Det er ikke godt nok!

Under valgkampen krævede Borgerlisten en task force med embedsmænd, politikere og repræsentanter fra erhvervsliv og kaserne suppleret med politikere fra nærområdet. Opgaven var, at:

  • følge forberedelserne af næste forsvarsforlig,
  • følge situationen på Høvelte Kaserne,
  • påvirke Forsvarsudvalget, Regionsrådet og folketingsmedlemmer i nærområdet,
  • skabe en fælles front blandt nabokommuner og
  • ajourføre en hvidbog, der dokumenterer en luknings konsekvenser.

Hertil kan Borgerlisten supplere med flere tiltag, der mobiliserer borgerne. F.eks. skal alle politiske foreninger – undtagen Enhedslisten – i gang med lobbyarbejde i deres landsparti. Hertil en underskriftindsamling i kommunen og i nabokommunerne, foreløbigt mål: 100.000 underskrifter.

Alt dette skulle have startet i januar, men det kan nås endnu!

Allan Huglstad, Vordingborg

Endnu et dødsstød? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenRegeringens direktiver overfor mindre landsbyer og huse i det åbne land, om rensning af deres husspildevand udover deres nuværende trixtanke, er helt uden føling med boligsituationen på landet.

For de dermed forbundne udgifter for den enkelte husstand på op til 100 tusinde kroner for eget rensningsanlæg på matriklen, skubber igen negativt til udviklingen i vores udkanter.

Desværre er de fleste kommuner parate til at sende påbud ud med det samme, og viger ikke tilbage for at true med politianmeldelse, hvis tingene ikke er i orden inden et år. Sammenlignet med landbrugets udledninger, som man stadig ikke har styr på, så er indsatsen overfor husejerne, som at rette kanoner mod spurve. Mange husejere er desuden, som i resten af det øvrige land, teknisk insolvente og dermed ude af stand til at tage lån i deres huse. Det er dybt beklageligt, at regeringen samt de kommuner der i det mindste burde vide bedre, nu vil sætte ind med indgreb, der har virkning som et lammende slag imod den bedre udvikling, som vi kæmper for i landets udkanter.

Bent Jørgensen, Keramiker. Møn

Hva’ dælen nøler I efter? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadHele 3 gange har Thomas Christfort lovet, at der skulle tages politisk stilling til megavindmøllerne ved Kostervig.

Og det er ikke sket endnu. Enten lover den gode formand for Teknik- og Miljø-udvalget mere, end han kan holde, fordi han ikke sætter sig ind i sagerne. Eller også har han endnu en gang skiftet standpunkt og er blevet mølletilhænger.

Sidste gang lovede Christfort, at der ville ske en politisk afklaring, når investors fugletællinger var færdig. Det skete i februar, da investor afleverede en såkaldt ”konsekvensvurdering”. Denne var så ubehjælpsom og mangelfuld, at sagen – med det politiske flertal imod møllerne – kunne have været lukket både i udvalget og i byrådet.

I stedet har embedsværket taget over. De værste mangler har kommunen hjulpet med, og den 5. marts blev en ”tilrettet konsekvensvurdering” sendt videre til Naturstyrelsen for at få dem til at ophæve deres veto mod møllerne. Ikke blot hjælper man investor, men man handler åbenbart også på egen hånd. Hvis det sker med politikernes vidende, findes der kun ét ord: luskeri.

Når flertalsgruppen bestående af Venstre, Konservative og DF har sagt nej til kæmpevindmøller på land, er de sidste 10 ugers passivitet uforståelig. Flertallet har haft rigelig tid til at lukke sagen på et byrådsmøde. Alligevel fortsætter farcen med spild af investors tid og penge og spild af offentlig sagsbehandling. Men måske er flertallet smuldret? Er nogen løbet fra valgløfterne? Har investor fået et par byrådsmedlemmer på krogen? Eller er det blot manglende handlekraft?

De 3 partier har i hvert fald et forklaringsproblem – ikke mindst over for deres vælgere. Og det gælder i særdeleshed vendekåben Christfort og borgmester Knud Larsen, der under valgkampen lovede at lytte til borgerne.

Allan Huglstad, Vordingborg

Borgmesteren er i fuld gang med at udskifte udvalgsformænd v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadBorgmesteren er i fuld gang med at udskifte udvalgsformænd, og med den givne anledning vil Borgerlisten gerne deltage med råd og vejledning.

Den konservative Thomas Christfort har i den sidste byrådsperiode udvist stor flid i kommunens tjeneste, men desværre er han også kendt for manglende politisk mod og selvstændige meninger. Han har i 4 år været under påvirkning af sin partifælle, den erfarne Søren Nybo, og er nu i fuld gang med at gøre sig lige så upopulær og stivsindet som sin mester. Under valgkampen nåede han ganske vist at frigøre sig for de konservative tvangstanker. Først var det kloakeringen i Magleby, som ifølge hans egne ord nok aldrig skulle have været separatkloakeret. Og så sagde han nej til megavindmøller og ”skildpadder”.

Ikke alene har han 2 kasketter på som formand for Teknik og Miljø og Vordingborg Forsyning, hvilket kræver en stor arbejdsindsats, som Christfort – trods sin flid – ikke vil kunne honorere i længden. Men nu vil han ikke fjerne bumpene på Nyrådsvej, men hellere køre en omvej. Hykleri! Og nu fortsætter sagen om Kostervig-møllerne, som om intet var hændt, selvom investors ubehjælpsomme input i denne måned ville have været nok til at standse den unyttige og ressourcekrævende sagsbehandling.

Det værste er dog kloakerne på Østmøn. Selvom konstitueringsaftalen siger: ” Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget”, har Christfort sat en kommunal sagsbehandler til at gennemgå papirbunkerne på sit skrivebord. Uvildig? Og hvor blev den tilbundsgående undersøgelse af? Ingen har kigget i Maglebyarkivet på Landsarkivet. Ingen har besøgt Næstvedarkiverne for at rode i Præstø Amts arkiv. Ingen har kigget i Landvæsensnævnets arkiv i Retskreds 31′s arkiv i Rigsarkivet. Og hvad med de skimmelsvampsbefængte papirer fra Møn Kommune i de kommunale kældre? Undersøgelse?

Kære borgmester: Find dog et lille udvalg, hvor vendekåben Christfort ikke kan gøre skade!

Allan Huglstad, Vordingborg

Klage til Statsforvaltningen vedr Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlStatsforvaltningen
Store Torv 10
6200 Aabenraa

 

Vedr.: Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg kommune. J.nr.2013-613/649.

Jeg skal hermed erindre om min mail af 23.2.2014. Jeg skal endvidere i forlængelse af min mail meddele, at jeg hermed påklager Vordingborg kommunes påligning af tilslutningsbidrag, som jeg finder er en direkte overtrædelse af § 2 stk.1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Jeg arbejder desuden med, at overbevise andre interesserede om, at de bør tiltræde denne klage.

Efter at have arbejdet med sagen et par uger,er det for mig helt indlysende, at en meget stor andel af ejendommene som er pålignet tilslutningsbidrag i forvejen er tilsluttet en kommunal spildevandsledning,og derfor ikke lovligt kan pålignes tilslutningsbidrag.

Det er også min opfattelse, at kommunens administration og Vordingborg Forsyning hele tiden har været klar over, at det forholdt sig således, men at de for at fremme kloakeringsprojekterne helt bevidst har tilbageholdt disse informationer for den politiske ledelse.

Denne massive vildledning har ført til, at de ledende politikere nu opfordrer borgerne til at anlægge en retssag mod kommunen, for som det argumenteres at få en uafhængig tredieparts vurdering.

Det er efter min opfattelse et helt urimeligt krav at stille borgerne overfor, især fordi det politiske niveau er blevet vildledt af embedsmændene, og dels fordi, det at tilvejebringe den grundlæggende viden om

og beslutningsgrundlag for en myndighedsbeslutning efter forvaltningsloven og forvaltningsretten udelukkende påhviler myndigheden. Så det at bede om, at borgerne anlægger en retssag, er udelukkende et forsøg på fra Vordingborg kommunes side at løbe fra sit ansvar som myndighed.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i 2013 en afgørelse, hvor en afdræningsbeslutning som Thisted kommunalbestyrelse havde truffet blev kendt ulovlig og ugyldiggjort, simpelhen fordi Thisted kommunalbestyresle på samme måde som Vordingborg kommunalbestyrelse ikke havde sørget for et fyldestgørende og retsvisende beslutningsgrundlag. Natur- og Miljøklagenævnet fastslog i denne afgørelse bl.a.:

Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne er med til at oplyse sagen.

En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkeligt fyldestgørende – retligt og faktisk – grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i  sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforeskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæssigt lovlig og rigtig.”

Vordingborg kommune har i hvert fald for så vidt angår embedsmændene helt afgjort og bevidst misligeholdt de krav som Natur – og Miljøklagenævnet i dette klare og let forståelige sprog fastslår.

På de par uger jeg har arbejdet med sagen, har jeg bl.a. kunnet tilvejebringe en landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958. Kendelsen er vedlagt. Af kendelsen fremgår:

Projektet gennemføres efter planen, udarbejdet af konsulent Petersen, Stege, hvorved en bestående 30 cm. ledning omlægges med nye, mindst 30 & 35 cm. landbrugsrør. Magleby kommune betaler hertil, en gang for alle, den sum 500.00 kr. for afløb fra vejarealer og parkeringsplads, og har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand,  efter at det har passeret rensebrønde med vandlås, afløb fra W.C. skal have passeret Ceptiktank.

Se hele kendelsen her:

landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958

Det er helt sikkert, at denne kendelse har kommunens administration også læst. Kendelsen fastslår med fuld juridisk klarhed, at Magleby kommune forvaltede et spildevandsledningsanlæg i Magleby, med adgang til på vilkår at godkende, at ejendomme i Magleby på de nænte vilkår blev tilsluttet det kommunale spildevandsanlæg. Disse ejendomme er klart omfattet af  og beskyttet af lov om betalingsregler af 7.5.2010, og kan derfor ikke lovligt pålignes tilslutningsbidrag. Vordingborg kommunes adminsitration har for så vidt angår de af nævnskendelsen berørte éjendomme helt bevidst begået eller medvirket til at begå direkte overtrædelser af vor lovgivning. Lovovertrædelser som jeg finder meget ansvarspådragende, også fordi de rammer nogle af de mest ressourcesvage  i vort lokalsamfund.

Jeg skal derfor selvstændigt bede statsforvaltningen om vejledning og bistand efter forvaltningslovens § 7 stk.1 til, hvorledes jeg/vi mest hensigtsmæssigt skal forholde os overfor disse endog særdeles grove lovovertrædelser.

Endelig skal jeg bede statsforvaltningen om at ophæve Vordingborg kommunalbestyreselses beslutning om påligning af tilslutningsbidragene I Magleby, samt at pålægge Vordingborg kommune at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der opfylder officialprincippet som det er beskrevet i den refererede afgørelse fra sidste år af Natur- og Miljøklagenævnet.

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl

Vedr Kloakeringen af Magleby: Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato 27. februar 2014

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.

Kære Knud

Vedrørende kloakeringen af Magleby.

Jeg har modtaget materiale fra Udviklingschef Kristian Schou, som jeg takker for, Jeg skal gøre opmærksom på, at det materiale jeg hermed har modtaget kun er en mindre del af det, jeg bad om under punkt 1 i min mail af 24.2.2014.

Jeg har gennemlæst Advokatfirmaet Hortens meget overfladiske notat, som jo helt åbenbart i stor udstrækning har ligget på tekstbehandlingsanlægget, og det har sikkert kun taget et par timer at skrive Magleby ind i stedet for XX by. Dette sølle notat er reelt kun på 4 sider og fyldt med almindeligheder, som langt hen ad vejen intet har med de reelle forhold i Magleby at gøre. Som skatteyder og tilsluttet Vordingborg forsyning bliver jeg simpelthen rasende , når jeg kan se, at jeg har været med til at betale for et i forhold til sagens alvor fuldstændigt værdiløst dokument. At kommunen virkelig har villet betale mere end 30.000 kr. for dette indholdsløse stykke papir finder jeg særdeles kritisabelt.

Læs hele brevet her:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Se følgende bilag til brev her:

Notat vedr Kloakering åbne land af advokatfirmaet Horten Faktura fra advokatfirmaet Horten

Vedr Kloakeringen af Magleby: Brev til Sydsjællands Tidende, den 25. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato 25. februar 2014

Journalist Mille Holst
Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4
4760 Vordingborg.

Kære Mille Holst.

Vedr.: Anmodning om bekræftelse på, at ingeniør Carsten Møller på Vordingborg kommunes vegne har udtalt sig som refereret i Sydsjællands Tidende d. 12.2.

Jeg har blandt andet læst dine artikler om Magleby d. 12.2.2014, og jeg har medsendt artiklen ; Har løftet dæksler i Magleby baseret på en samtale med som du skriver kommunens kloakmand Carsten Møller. Carsten Møller siger bla.:

” Folk har koblet gamle afløb på. Det ser man typisk i mange af de mindre byer, forklarer han og understreger, at en tilslutning ikke er det samme som at være offentlig kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen.”

Læs hele brevet her:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til Sydsjællands Tidende, den 25. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Klik her for at se: Bilag her til – VK til Statsforvaltningen og artikel ST:

Bilag her til – VK til Statsforvaltningen og artikel ST

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 18. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato den 18. februar 2014

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.

Kære Knud

Vedr.: Kloakeringen af Magleby.

Jeg har i forlængelse af min mail af 16.2. tænkt yderligere over sagen.

Til lokalavisen udtaler sagsbehandler Carsten Møller:

” Folk har koblet gamle afløb på, det ser man typisk i mange af de mindre byer” og “en tilslutning er ikke det samme som at være offentligt kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen.

Det er ikke vores folk, der har vedligeholdt den tidligere, så det siger ikke noget om ejerskabet.”

Klik her for at se hele brevet:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 18. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Vi står ikke alene – Projektet Wind 2050 v/ Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

vernetzung_1Der har været en del fokus på vindmøllernes konsekvenser for både naboerne og for samfundsøkonomien, og den massive modstand projekterne møder lokalt gør at processen med at udbygge med vindmøller heldigvis går langsomt.

I udlandet er der også fokus på vindmøllernes gener, og der er igangsat undersøgelser omkring både støj og helbredseffekter.  Vi har ventet lidt i spænding på hvordan industrien og de danske politikere ville reagere, og noget af svaret har vi måske fået i bevillingen på kr. 19,9 mio. fra Det strategiske forskningsråd, vindindustrien og andre private interessenter til en forskningsprojektet Wind2050. Målsætningen for projektet er at ”analysere de lokale konflikter omkring vindmøller og dermed opnå bedre planlægning og projektledelse af vindmølleprojekter…”.  Man vil altså bruge 20 mio. kr. på at forske i, hvordan man bedre kan komme udenom den lokale modstand mod vindmøller.

I forbindelse med projektet, er modstanderes hjemmesider og budskaber blevet kortlagt over hele verden.  Stopkostervig.dk er også blevet plottet ind på oversigten over modstandernes netværk.  For at vise projektdeltagerne, at vi er klare over hvad de er i gang med, lægger vi denne pressemeddelelse ud på hjemmesiden den 28.2. kl. 14:

Partnere i  Wind2050 er: DTU Management Engineering, DTU Wind, Københavns Universitet,Department of Food and Ressource Economics, KORA, CONCITO, Danish Wind Industry Association, Queens University of Belfast, RPS Group Ireland, University College London, GK Energi Aps, Eurowind Energy, Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Siemens Wind Power, Energinet.dk, Ringkøbing-Skjern Kommune, Sønderbog Kommune, Kalundborg Kommune, Aarhus Kommune, Guldborgsund Kommune, HOFOR, Danmarks Vindmølleforening,Project Zero A/S, Svendborg Kommune, Vestas, Vattenfall.

Guldborgsund Kommune er inviteret med på baggrund af ”herregårdsprojektet”, som man har fundet interessant at udbygge.  I kommunens oplæg kan man læse: “I takt med, at møllerne bliver større, og den folkelige modstand imod dem vokser, stiger behovet for inddragelse af flere interessenter og for nytænkning/redefinition af landskab og værdier. Nye metoder til inddragelse/medbestemmelse ønskes afprøvet, i kombination med en ny tilgang til landskabsplanlægninger, herunder begrebet foranderlighed”, hedder det i oplægget.

Til grotesk sammenligning er der kun afsat sølle 1,6 mio. kr. til den registerundersøgelse som Miljøministeriet og Sundhedsministeriet sætter i gang for at belyse, om naboer til vindmøller faktisk bliver syge af hjerte-karsygdomme pga. støjen fra vindmøller.

Læs mere her…