Søg et parti?

Monthly Archives: August 2014

Amtet kloakerede altid v/ Uffe Thorndahl, Borre

Uffe-ThorndahlSydsjællands Tidende har indgående beskæftiget sig med sagen om Vordingborg kommune lovligt kunne opkræve tilslutningsbidrag for ejendommene i Magleby i forbindelse med, at kommunen separerede spildevandet, og afledte det til renseanlægget i Stege.

En række borgere har givet udtryk for, at påligningen af tilslutningsbidraget er ulovligt og i strid med betalingslovens § 2 stk.1,  fordi stort set alle ejendomme i Magleby gennem mange år har været tilsluttet en offentlig kloak som oprindelig blev anlagt af Præstø amts vejvæsen.

Dette har kommunen afvist ved, at formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg Thomas Christfort gentagne gange offentligt har udtalt:

"Vi er sådan set enige om, at en række huse har været koblet på den tidligere ledning, der går i vejen, men den har hørt under amtet og amtet kloakerer ikke. Derfor har de ikke været offentligt kloakeret."

Udtalelsen er imidlertid i lodret modstrid med virkeligheden. Indtil kommunesammenlægningen i 1968 har det for sognekommunernes vedkommende stort set altid været amtet, der foretog kloakeringerne.

Det er stort set foregået på den måde som overenskomsten beskriver vedrørende kloakeringen i Tjørnemarke. Overenskomsten af 4.7.1960 blev under forbehold for amtrådets godkendelse indgået mellem Præstø amt, Stege landsogn og lodsejerne vedrørende: Vejforlægning, rørlægning og kloakering I Tjørnemarke.

Det fremgår af overenskomsten:

"Lodsejerne har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand, efter at det har passeret rensebrønd med vandlås. Afløb fra W.C. skal have passeret septiktank eller andet godkendt triks."

Og

"Udgifterne ved nævnte lednings etablering og vedligeholdelse påhviler Præstø amtsvejvæsen med 2/3 og Stege landsogn med 1/3."

Sådanne overenskomster er givetvis indgået i forbindelse med de kloakeringer, der er gennemført af landsbyerne på Møn i 40érne, 50érne og 60érne. Det er derfor helt uforståeligt, at kommunens administration ikke forlængst har orienteret Thomas Christfort og den øvrige politiske ledelse, om at det indtil den første kommunalreform i de gamle sognekommuner var amtets vejvæsen, der var den drivende kraft i gennemførelsen af kloakeringerne i landsbyerne.

Hvorfor udstilles Thomas Christfort som en ledende poltiker, der formentlig i god tro, direkte vildleder offentligheden med lodret urigtige oplysninger?

Kommunens ledelse har i forbindelse med Magleby sagen brugt ca. 100.000 kr. af skatteydernes penge til nogle nærmest værdiløse juridiske vurderinger fra advokatfirmaet Horten. Hvorfor har kommunens administration ikke sørget for, at Horten blev gjort bekendt med, at stort set alle kloakeringer af landsbyerne i Møns sognekommuner blev gennemført af Præstø amts vejvæsen?

Jeg forstår simpelthen ikke forvaltningen, at den på denne måde udstiller sine ledende politikere, som jo efterfølgende mister megen troværdighed og autoritet fordi de offentligt udtaler sig i direkte mdostrid med sandheden.

Hvorfor???

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl, Borre

kloak-møn

Thomas Chritfort kører gylle ud v/ Per Manniche Larsen, Borre

per manniche larsenAt det lige pludselig er Uffe Thorndahl skyld at Vordingborg komune har ansat en medarbejder mere, til at besvare hans krav om agtinsigt vedrørende kloakeringen i magleby er noget værre gylle,

Det viser kun at de kommunale ansatte ikke har gjort deres arbejde. Det er spørgsmål, som politikerne skulle have været gjort opmærksom på inden de traf beslutning om at kloakere Magleby. En medarbejder skulle nemt kunne trække 84 agter ud af arkivskapet, kopiere dem og sende dem til Uffe Thorndahl om dagen, hvis de bare har sat sig en lille smule ind i sagen – og så mange spørsmål er der ikke tale om.

Per Manniche Larsen

Stik piben ind Christfort! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadThomas Christfort, formand for Teknik og Miljø og Vordingborg Forsyning, klager over, at Uffe Thorndahl belaster kommunen med sine mange henvendelser om aktindsigt i kloaksager (Sjællandske 1/8 2014).

Kommunen har oven i købet måtte ansætte en ekstra medarbejder!

Christfort skulle hellere gribe i egen barm og i øvrigt glæde sig over kommunens bidrag til bekæmpelse af arbejdsløsheden. Det er muligt, at Christfort tilhører den gruppe af politikere, der glemmer hurtigt. Men vi er faktisk nogle vælgere, der stadig kan huske, hvad der stod i konstitueringsaftalen efter sidste kommunalvalg.

Der stod ordret om Maglebykloakeringen:

”Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningbidraget”.

Denne uvildige undersøgelse er aldrig blevet lavet. I stedet har vi måttet lægge ører til fortielser og halve sandheder – og det, der er værre – fra Christfort og kommuneingeniør Carsten Møller.

Hvis Christfort og forvaltning havde gjort deres arbejde, ville det ikke være nødvendigt at bede om aktindsigt. Det er jo kun nødvendigt, fordi kommunen har misligholdt sit ansvar.

Den ekstra arbejdsindsats opstår jo udelukkende, fordi politikere og forvaltning ikke har udført det, vi som skatteydere betaler dem for. I stedet burde man glæde sig over, at denne og andre sager ikke er videresendt til Statsforvaltningen, eller at man ikke er blevet politianmeldt (endnu).

Alene den angivelige overtrædelse af Arkivloven og Miljøbeskyttelsesloven vedrørende manglende indskriden over for Camping Møns Klint sundhedsfarlige forurening ville være nok til at bringe kommunen på anklagebænken.

Derfor al ære og respekt for Uffe Thorndahl, der på borgernes vegne udfører et uegennyttigt arbejde i stedet for at nyde sit otium. Og det modsatte til Thomas Christfort, der kun forsøger at feje sagerne ind under gulvtæppet.

Måske skulle Christfort afgive nogle af sine ”ben”. Med to arbejdskrævende kasketter og et privat firma kan der næppe blive tid til at fordybe sig.

Allan Huglstad, Vordingborg

 

Ny skole, tak v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenJeg foreslår, at politikerne i Vordingborg Kommune sætter en genåbning af Kalvehave Skole på agendaen.

Kalvehave-området med byerne Kalvehave, Gl. Kalvehave og Viemose lider efter min mening voldsomt under den meningsløse skolelukning for 2 år siden. Mange ejendomme er blevet nærmest usælgelige, banken og tankkiosken er lukket osv.

Ser man lidt fremad, så burde området efter min mening have et kæmpe udviklingspotentiale. Her er skov, strand, havn, vand og mange dejlige mennesker, og med det nye forhøjede pendlerfradrag burde området være en lækkerbisken for mange børnefamilier m.fl. fra nær og fjern – hvis skolen altså bliver genåbnet. Og Kalvehave ligger kun få minutter i bil fra kommunens 3 købstæder: Stege, Vordingborg og Præstø, og kun ca. en time fra København.

Så kære politikere – gør det rigtige og noget godt for den mest centrale del af kommunen – byg en ny skole i Kalvehave eller genåben den gamle skole, f.eks. t.o.m. 5. klasse. Det vil tiltrække mange gode skatteydere til området/ kommunen. Og mange herboende borgere/ børnefamilier vil sikkert vælge at blive i kommunen i stedet for at flytte til større kommuner som f.eks. Næstved, Køge eller København.

Joachim Brix-Hansen, civiløkonom
Strandvej 6
4771 Kalvehave