Søg et parti?

Monthly Archives: November 2014

Venstre kovending? v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVenstre blev i sidste byrådsperiode kendt som partiet, der var enig om at være uenige. Dette gav en zigzag-kurs, der åbenbart fortsætter.

Et godt eksempel er rådhussagen. I 2012 ville Venstre bygge nyt rådhus, i 2013 sagde de nej til nyt rådhus, og i 2014 vil partiet igen bygge nyt rådhus. Hvad vil Venstre i 2015?

Venstre fik garanteret ekstra vælgere på deres nej til nyt rådhus under valgkampen. Dengang hævdede partiet, at det gamle rådhus kunne renoveres for 37 millioner, medens nybyggeri ville koste 123 millioner. I dag påstår Venstre, at renoveringen koster mere end nybyggeri. Da et nyt rådhus i dag koster 130 millioner, vil det sige, at renoveringen er steget med ca. 100 millioner eller mere end det 3-dobbelte – på ét år! Hverken lønninger eller byggematerialer er steget, så det må være indlysende, at der er noget, der ikke passer!

raadhusvandretAsger Diness Andersen – hjernen i Venstres byrådsgruppe – er sendt i byen med det utaknemlige job at forklare Venstres zigzag-kurs. I et læserindlæg (Sjællandske 20/11) forsøger han – forgæves – at forklare Venstres kovending.

Venstre skylder borgerne – og især sine vælgere – en ærlig forklaring. Var de 37 millioner under valgkampen en løgn – et såkaldt valgfif for at få flere stemmer? Eller fifler Venstre med de nye tal for at forklare, at partiet har skiftet holdning? Et eller andet sted ligger der en løgn begravet.

Under valgkampen krævede Venstre et systemskifte. Med Venstres kovending i rådhussagen tyder alt på, at vi kun har fået et personskifte….

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Dårlig ledelse er årsag til merforbrug v/ Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg

Bo-BreboelBorgmester Knud Larsen bør ikke gøre den aktive borger Uffe Thorndahl til syndebuk vedrørende et merforbrug på 375.000 kr. til besvarelse af begæringer om aktindsigt.

Knud Larsen bærer som tidligere borgmester på Møn og nuværende borgmester i Vordingborg kommune selv ansvaret for det rod, der nu skal ryddes op i. Man kan vælge at gøre det enkelt, eller man kan vælge at gøre det indviklet. Knud Larsen & Co. har valgt den tunge vej.

Jeg deltog selv i det indledende møde den 11. marts i år om berettigelsen af den nye kloakering på Østmøn. For Vordingborg kommune deltog foruden borgmester Knud Larsen også udvalgsformand Thomas Christfort og den nytiltrådte kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Proprietær Thomas Christfort havde også sin formandskasket fra Vordingborg Forsyning A/S med. På borgerside deltog foruden Uffe Thorndahl en beboer fra Magleby og jeg selv.

Umiddelbart før det ovenomtalte møde havde jeg en snak på tomandshånd med borgmester Knud Larsen, hvor jeg fremlagde en tinglyst kloakdeklaration fra Magleby, som jeg i øvrigt havde fået fra den kommunale forvaltning, der således var udmærket bekendt med den. Med den i hånden burde man være klar over, at der fandtes en offentlig kloak i Magleby, og så behøvede man sådan set ikke drøfte det spørgsmål mere. Betydningen heraf var, at de 11 mio. kr. kommunen har ødet bort på nye kloaker i Magleby ikke kunne kræves betalt gennem (nye) tilslutningsbidrag. Det forbyder loven ganske enkelt.

På mødet den 11. marts var det imidlertid ganske umuligt at få Knud Larsen & Co. til at forholde sig til realiteterne. Det kan man reagere forskelligt på. Jeg valgte at fastholde min indsigelse om den tinglyste kloakdeklaration uden at gå ind i en større undersøgelse, som kommunen givetvis ville obstruere. Som civilingeniør med speciale i netop kloakanlæg valgte Uffe Thorndahl at gå ind i en mere detaljeret argumentation. Det har forudsat omfattende anmodninger om aktindsigt, fordi de kommunale kloakplaner ikke har været ordentligt forberedt og ordentligt begrundede. Denne aktindsigt er yderligere blevet besværlig, fordi såvel Møn kommune som Vordingborg kommune ikke har opfyldt deres arkivpligt og i visse tilfælde aktivt destrueret eller forvansket arkiverne.

Hvis man vil have borgernes penge, må man også kunne gøre ordentligt rede for sit krav!

Borgmester Knud Larsen og formand Thomas Christfort er i den grad ansvarlige for merforbruget i denne sag, at de egentlig selv burde betale. Det bør økonomiudvalget forklare dem i aften, når der skal stemmes om ekstrabevillingen på 375.000 kr. til tant og fjas i land og miljø.

Jeg finder det beklageligt, at nogle af medarbejderne i land og miljø ifølge ansøgningen skulle have fået stress eller andre psykiske problemer. Det er helt klart et ledelsesproblem. Man bør ikke sætte almindelige medarbejdere og mellemledere til at bortforklare ledelsessvigt gennem selektiv hukommelse, kreativ arkivering og direkte forvanskning af kendsgerningerne. Det er mit håb, at Vordingborg kommune fremover må blive ledet bedre.

Med venlig hilsen

Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg.

Stop borgmesterhetzen! v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen fører en personhetz mod Uffe Thorndahl, fordi han beder om aktindsigt i en række kloakerings- og miljøsager i Vordingborg Kommune.

Ifølge Knud Larsen er Thorndahl skyld i, at kommunen må ansætte ekstra arbejdskraft til 375.000 kr. Tilmed mener borgmesteren, at Thorndahl stresser medarbejderne i Land og Miljø, så de må have psykologbistand!

Det er på tide, at borgmesteren griber i egen barm. I konstitueringsaftalen lovede han en ”uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget”. Den fik vi aldrig! Det er derfor påskønnelsesværdigt, at Thorndahl nu laver kommunens arbejde – og vel at mærke som lovlig bisidder for en række borgere, der er kommet i klemme i kommunens maskineri. At Thorndahl samtidig afslører en miljøskandale på Møns Klint Camping og dermed vækker Knud Larsens vrede, er forståelig. Men denne skandale er Knud Larsen også ansvarlig for, da han dengang var borgmester på Møn. Vreden skal derfor ikke rettes mod Thorndahl, der i stedet burde roses for sin flid og ihærdighed.

Som borgmester skal Knud Larsen naturligvis støtte sine medarbejdere, men han glemmer, at der i de senere år har været en del kritik af teknik- og miljøforvaltningens arbejde. Sager om aktindsigt må ikke lamme en forvaltning. Så enten er medarbejderne i Land og Miljø mimoser, eller også skal årsagen søges andre steder. Er det et ledelsesproblem? Er medarbejderne ikke ordentligt uddannet? Er det et arkivproblem? Eller er man i forvejen underbemandet? De 375.000 kr. burde i stedet bruges til en kritisk gennemgang af ledelse og organisation i Land og Miljø. Undtagelsesvis af et konsulentfirma, f.eks. Mckinsey, der er eksperter på dette område.

Under valgkampen ville Venstre godt lytte til borgerne. Derfor kære borgmester: Lyt til Uffe Thorndahl – han er talerør for mange borgere på Østmøn!

Og kære opposition: Hvor er I henne i denne sag, der handler om påstået magtmisbrug og miljøsvineri? Især Enhedslisten, der ønskede en kommunal ombudsmand. Er I stadig lammet af valgnederlaget?

Allan Huglstad, Vordingborg

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Sydsjælland har mistet en stor personlighed v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussenCiv. ing. John Schmidt, Brandelev er ikke i blandt os længere.

Jeg var så heldig at stifte bekendtskab med John helt tilbage til 1990 pga. en artikel i daværende Næstved Tidende med overskriften ”Giv naturen en chance med alternativ rensning”.

Mange års venskab har givet mig meget viden og indsigt, som jeg kunne unde andre. Ikke alene naturens visdom til at rydde op efter os mennesker, men også astrologi og geologi beherskede han. Var der noget teori der lige skulle på plads måtte de slidte kemibøger fra studietiden frem af gemmerne.

Man skulle være koncentreret når han redegjorde for sine konklusioner. Var man lidt skeptisk måtte man som regel overgive sig efter et stykke tid. Atomkræftens velsignelser blev vi dog aldrig enige om, men det respekterede vi begge, sådan da.

Utallige har hans henvendelser været til politikere, myndigheder og erhvervsledere for at advare mod de fejbehæftede dispositioner. Ledende professor ved DTU Miljø kunne ikke sådan gå udenfor instituttets rammer, men tilbagemelde i en svarskrivelse: ”hvis I kan fremlægge videnskabelig holdbar dokumentation baseret på en lang række undersøgelser på forskellige lokaliteter, så vil I være kandidater til en af de 3 store internationale ”nobelpriser” indenfor miljø.”

Jeg vil tilføje, at til forskel fra andre forskere i dette land nøjedes John ikke med modelberegninger til at afprøve sine teorier. Han foretog fuldskalaforsøg med sponsorerede laboratoriemålinger i den udstrækning en månedlig pensionistudbetaling tillod. Måske landets mindst uredelige forsker.

Hvor fik han al den energi fra. Måske fordi hans far vist nok engang havde sagt ”den der har evnerne har også pligterne”.

Vi mennesker kan godt tilsidesætte naturlovene for en tid, men de vil indhente os på et tidspunkt.

Vi er midt i et paradigmeskifte som nu erkendes i bredere kredse. Det er blot tragisk, at John Schmidt ikke fik lov til at opleve dette.

Men John var på ingen måde, det nogle ville kalde en fagidiot. Han kunne underholde en hel forsamling med sit banjospil og muntre fortællinger. Som udklædt julemand sammen med en af sine mange musikalske venner underholdt han også den yngre generation ved de Sydsjællandske indkøbscentre.

John efterlader sig et tomrum, men hans kamp har ikke været forgæves. Et par ordsprog kan ramme det ind. ”Med de sten vi smider efter genierne bygger de nye vej for os” og ”Sandheden opstår ofte i et mindretal på en”.

Vi er nogle stykker, faktisk ret mange, der nok skal bære faklen videre.

Uden et solidt bagland kan frontfiguren hurtig krakelerer, derfor skal hans kone Bitten ikke glemmes i denne her sammenhæng og må absolut have en del af æren. Håber at du og resten af familien kommer vel igennem den næste tid.

Med alle de gode minder i erindringen.

Ære være John Schmidts minde.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Boykot tømningsordningen og skån din tank for giftige kemikalier v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussenNedenstående har de lokale annonceaviser ikke kunne afse plads til, men havde glemt at der også findes “vordingborgpolitikernes-vogter”. Bedre sent en aldrig :-)

Det er nu årstiden for den årlige tømning af bundfældningstanke i Vordingborg Kommune.

Det er en regel som en kommune kan beslutte at håndhæve, men det er ikke noget de er forpligtet til.

Så undskyldningen med at det er noget Miljøministeriet bestemmer, kan ikke benyttes i denne sammenhæng.

At Thomas Chrisfort og undersåtter så selv skal til at bruge hovedet bliver nok lidt af en udfordring.

Men jeg synes det kunne være en god øvelse. Jeg skal gerne bistå med min erfaring.

Da reglen blev vedtaget, hed det sig at der kun foregik en mekanisk rensning i tankene.

Nu er der sket en hvis opblødning, da myndighederne indrømmer, at der sker omkring 30 % mikrobiologisk omsætning.

Det kunne være, at man så nu skulle undersøge hvilken indflydelse den årlige tvangstømning har på denne omsætning.

For at slamsugeren ikke skal bruge unødige ressourcer med at køre rundt med alt for meget vand, bliver kun de faste bestanddele tilbageholdt og det tynde bliver tilbageført i tanken.

Det har bare den ulempe, at for at få denne proces til at fungere tilfredsstillende må man bruge nogle vandbehandlingskemikalier der har nogle uheldige egenskaber.

I disse kemikaliers sikkerhedsdatablade står bl.a.:

”Meget giftig for vandlevende organismer” og ”meget giftigt for daphnier og alger”.

Min egen erfaring (og en del litteratur) siger, at hvis bundfældningstanken bliver forskånet for den årlige tømning er omsætningen nærmere de 80 %.

Ved at sammenligne måleresultater fra min tank og det centrale rensningsanlæg ser tallene ens ud.

Hvis du mangler viden om hvordan man forhindrer den årlige tvangstømning, har jeg nogle års erfaring som jeg gerne deler ud af.

Jørn Rasmussen, Vordingborg