Søg et parti?

Monthly Archives: December 2014

Ny skole i Kalvehave v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenDet er godt, at flere politikere i Vordingborg Kommune har mange ideer til udvikling af Vordingborg by.

Dvs. nyt slotstorv, nyt kirketorv og nye parkeringspladser mv. i Voldgade (er lavet), nyt rådhus, ny svømmehal osv.

Men glem ikke at der er et stort område i kommunen, som lider voldsomt under en grundlæggende dårlig politisk beslutning. Her tænker jeg på den meningsløse lukning af Kalvehave Skole i 2012, som har medført alle mulige dårligdomme for byerne Kalvehave, Gl. Kalvehave, Viemose og omegn.

Inden I kommunalpolitikere bruger yderligere 200 millioner kroner eller mere af skatteydernes penge på Vordingborg by, så giv os venligst vores skole her i Kalvehave tilbage. Bare en skole til og med f.eks. 5. klasse med tilhørende lille sportshal. Borgerne i Kalvehave og omegn fortjener det.

Mht. prognoserne om faldende befolkningstal, så bidrager skolelukningen i 2012 stærkt til dette. Prøv med de rigtige politiske beslutninger at trække udviklingen i modsat retning.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave 

Kalvehave – et skønt sted at bo v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenKalvehave, Gl. Kalvehave, Viemose og omegn er hårdt prøvet i disse år.

Amtspolitikerne har lukket Stege sygehus kun 10 km herfra for få år siden, kommunalpolitikerne har helt meningsløst lukket Kalvehave Skole for to år siden, og DTUs ledelse ønsker at lukke Lindholm og flytte de mange gode arbejdspladser til Lyngby/ hovedstaden. Den lokale bankfilial og OK tankkiosken er også lukket efter skolelukningen, forsamlingshuset i Viemose er lukningstruet, og mange gode lejeboliger i Kalvehave truet af nedrivning som følge af mangel på lejere.

Hvad har vi gode Kalvehave-borgere dog gjort?

Som jeg ser det, så er det udelukkende de politiske centralistiske beslutninger, som har medført denne meget negative udvikling for Kalvehave-området. Jeg opfordrer borgerne i kommunen og tilflyttere udefra til at trodse denne udvikling og alligevel bosætte sig i Kalvehave og omegn. Her er mange gode og billige boliger, skov, strand, havn og vand, et godt kulturliv (koncerter mv. i Den Gule Stald på havnen), her er gode vej- og busforbindelser mod Møn/ Stege, Vordingborg og Præstø, og her er mange dejlige mennesker. Og hvis der kommer børnefamilier nok til området, så får vi forhåbentlig vores gode lokale skole tilbage.

Den nuværende ledelse i Vordingborg Kommune (Venstre) m.fl. var jo imod den meningsløse skolelukning. Uanset om man er barn, gammel eller midt i mellem er her godt at bo, og vi har heldigvis stadig en god lokal Brugs mv. Så derfor – flyt bare til Kalvehave. I er mere end velkomne.

Venlig hilsen

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Får vi et byjubilæum? v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVordingborg har 600 års købstadsjubilæum i 2015.

Selvom der kun er få dage til nytår, er intet sivet ud om planerne, hverken fra kommunen eller handelsforeningen. Måske er man bagud eller er løbet tør for ideer? I så fald har jeg nogle forslag.
Et byjubilæum skal udnyttes til at få flere turister til byen og gang i handelen i Algade. Af naturlige årsager skal større udendørs aktiviteter lægges i sommersæsonen.

Jubilæer er primært historie og intet byjubilæum uden en bog om byens oprindelse og udvikling. Den kan nogle få bidragydere lave på 3 måneder. Dernæst en plancheudstilling, der skal kombineres med udstillingerne om 75-årsdagen og 70-årsdagen for besættelsen og befrielsen. Et optog gennem Algade i historiske dragter fra vikingetid til 68-ungdomsoprøret med hestevogne og gamle biler vil trække folk til byen. Det samme gælder et vikingemarked og et middelaldermarked med boder, værksteder, tvekampe og turneringer. Prikken over i’et ville være en film, en foto- og tegne-/malekonkurrence og et historisk teaterstykke. Vikingesnekker og andre historiske skibe i havnen og sejlture i nabolaget ville være et scoop. Og så skal der lukkes op for museumsmagasinerne, så vi kan få en særudstilling om Vordingborg By!

Byvandringer er et must med en middelaldertur, en Algadetur og en tur rundt til byens flotte villaarkitektur. De 3 omgivende godser bør åbnes op for rundvisninger og parkbesøg. Byens flotte omgivelser (Vintersbølle – Knudshoved – Kirkeskoven – Trellemarken etc.) bør promoveres med ruter, skilte og guidede ture, der også inddrager Masnedøfortet. Vi skal have kongekroner ved indfaldsvejene, streamers på bilerne og merchandise med Vordingborg-logo. Handelsforeningen kan sikkert finde på mere i form af gøgl, loppesalg, konkurrencer, børnelokomotiv og andre salgsfremmende tiltag, ligesom Borgcentres ansatte skal aktiveres, og byens mange foreninger og skoler involveres.

Og lad os så få illumineret borgterrænet med lys på Gåsetårnet og murene!

Allan Huglstad
Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Byggeri på Antonihøjen luskes igennem v/ John Kreiner, Præstø

John-Kreiner-PrastoJeg fik desværre ret, da jeg i et læserindlæg i Sjælandske sidste forår forudså, at politikerne i Vordingborg kommune ville luske en bebyggelse af Antonihøjen igennem bag ryggen på Præstøs borgere.

I forbindelse med udformningen af den nye Kommuneplan 2013 havde man lagt de hidtidige to lokalområder, der omfattede Antonihøjen (ét, B.16.06, med selve højen og nordsiden, og ét, B.16.15, med højens sydvendte side), sammen så HELE højen blev et ét lokalområde, B.16.15. Lokalområde B.16.06 blev ganske enkelt fjernet fra arealet.

Kommunens embedsværk forklarede, at det var for at reducere antallet af lokalområder i kommunen.

Alle-fireEfter massive indsigelser og protester fra borgere i Præstø, Lokalråd etc. blev Kommuneplanen for det nye lokalområde formuleret således: "Den nordlige del af området samt selve højen friholdes for bebyggelse." (Se side 492/624 i Kommuneplanen – klik på billedet for at se lokalplanen).

Som borger så det mere ud, som om man allerede sidste år regnede med nemt at kunne få godkendt byggerier på sydsiden, for derefter – som en gøge-unge – at gnave sig ind på det område, der egentlig skulle friholdes, og bygge på HELE Antonihøjen.

Jeg fik desværre ret..!

Byggeriet skulle luskes igennem.

Nu er formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Thomas Christfort (C), klar til at bryde alle løfter, der blev givet til Præstø-borgerne, og ødelægge den smukke indkørsel til byen fra Rødeled.

Kommuneplanens høringsperiode og indsigelsesfrist var bare en demokratisk narresut, der skulle give plads for et politisk fupnummer.

Nu er Thomas Christfort jo fra Møn, og størsteparten af de øvrige politikere i byrådet er fra Vordingborg, så de er da ligeglade med borgerne i Præstø…

Og forklaringen fra embedsværket om at ville reducere antallet af lokalområder, skal nok kategoriseres under overskriften: Nødløgne.

Men det er jo så populært – og nu lovligt – blandt embedsmænd i politiske organer.

John Kreiner, Præstø

Danmark – Udkantseuropa? v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenHvor er det trættende at høre mediernes og efterhånden mange politikeres og borgeres vedvarende brug af det nedsættende ord Udkantsdanmark.

Tænk hvis en stor del af EU kaldte Danmark for Udkantseuropa. Hvordan ville det ikke blive opfattet af danskerne inklusive københavnere.

Uanset hvor vi bor i Danmark, er vi alle en del af den samme stolte nation – det danske fællesskab om man vil. Og der findes allerede to gode ikke-nedsættende danske ord for områder, som ligger uden for hovedstaden – provinsen og yderområder. I øvrigt skabes de fleste værdier i samfundet i områder uden for hovedstaden. Det gælder for industrien, landbruget, fiskeriet, mv.

Mange yderområder i Danmark har uden tvivl særlige udfordringer som følge af generel centralisering, sygehuslukninger, tab af arbejdspladser, fraflytning og deraf følgende skolelukninger. Men det gavner ikke fællesskabet og solidariten i samfundet at tale ned om de områder og de borgere, som bor der. Så derfor – stop venligst brugen af det forkætrede og nedsættende udtryk.

Og kære politikere – overvej om ikke decentralisering er et vigtigt middel til at komme hovedstadens trængselsproblemer og luftforurening til livs. Vi kan godt bruge nogle flere borgere, virksomheder og statslige institutioner mv. her i provinsen. Der er plads nok, og de fleste mindre byer, landsbyer og landsteder er faktisk meget hyggelige og ligger globalt set ikke langt fra de få større byer.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Jeg græmmes… v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVordingborg Kommune forsøger at bortforklare miljøsvineriet på Camping Møns Klint.

Det sker i et svar til Statsforvaltningen – den myndighed, der bl.a. skal holde øje med kommunerne.

Borgmester Knud Larsen fastslår, at han ikke ved, hvorfor hverken Møn eller Vordingborg Kommune har grebet ind over for lovovertrædelserne. Ynkeligt, idet Knud Larsen også var borgmester på Møn, da svineriet fandt sted. Ynkeligt, fordi Storstrøms Amt i 1986 indskærper, at Møn Kommune skal føre tilsyn, hvilket ikke er sket siden 1974.

Borgmesteren fremturer med, at der ikke kan skrides ind, da kommunen har været passiv i 40 år. En fin måde at belønne lovovertrædere, der tilhører loge- og vennekredsen! Man aner forbindelsen mellem gårdejer Knud Larsen og campingpladsens ejer, godsejer Scavenius, begge Østmøn.

Borgmesteren lover dog, at et nyt spildevandsanlæg vil være klar til foråret, og at kommunen vil reparere på den metertykke forurening af Vrinskebækken. Igen udtaler borgmesteren sig imod bedre vidende. Dels hindrer fredning et rensningsanlæg, og dels tager det længere tid at lægge en kloakledning til Magleby. Desuden er rensning af bækken og udløbet i Sømosen et stort og dyrt projekt. Og hvem skal betale? Ideelt set er det forureneren, dvs. godsejeren, men det ender nok hos skatteyderne. Men måske vil fhv. og nuværende byrødder med Knud Larsen i spidsen betale for deres passivitet siden 1974?

Hertil kommer, at Knud Larsen hævder, at bakterieforureningen er meldt til embedslægen, men notatet er desværre blevet væk! Embedslægen oplyser, at han intet har modtaget! Hvem lyver?

For at det ikke skal være løgn, undlader Knud Larsen behændigt at fortælle Statsforvaltningen, at campingpladsen har været drevet ulovligt siden 1985. Det år udløb amtets dispensation med tilladelse til 400 campingenheder. Siden da har campingpladsen med 661 campingenheder i højsæsonerne overskredet de 400 enheder, og har således øget forureningen – medens kommunen sov!
Jeg græmmes…

Allan Huglstad
Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune: Tak for godt samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Præstø By og Havn

VK-julehilsen 2014-lokalplanarbejdet

Kære følgegruppe,

En særlig tak for jeres store engagement og vedholdenhed i løbet af processen forud for den nu vedtagne lokalplan C 16.00.01,

Som kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. nov. 2014.

Fra den 18. dec. vil den endelige lokalplan blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside og på www.praestoemidtby.vordingborg.dk er der et link til lokalplanen som bilag på kommunalbestyrelsens møde den 27. nov. der kan ses allerede nu.

www.praestoemidtby.vordingborg.dk kan I også se den afsluttende evaluering af processen udarbejdet af Tine Sønderby og den sidste video fra Erik Thorsen med interviews af tre fra følgegruppen og af udvalgsformand Thomas Christfort.

Medlemmer af følgegruppen vil modtage en papirudgave af lokalplanen med post en af de nærmeste dage. Hvis andre ønsker en papirudgave,

Så send Anne-Line en mail.

God Jul og Godt Nytår

Venlig hilsen

Anne-Line Møller Sutcliffe
Arkitekt/Planlægger

Og

Peter Haugan Vergo
Chef for Byg og Plan

Afdeling for Plan og Byg
Telefon: 55 36 24 23
aalms@vordingborg.dk
Østergårdstræde 1 A
4772 Langebæk

Se videoen her:

Hent evalueringsrapporten her:

Konfliktmgling__og_kulturarv_i__byplanlgningenpdf