Søg et parti?

Monthly Archives: February 2015

Anslag mod demokratiet v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenVed sidste kommunalvalg, havde TV-ØST, der dækker 12 kommuner uden for København, den såkaldte udkant, en særegen praksis, for den vigtige, afsluttende paneldebat, mellem partierne, lige før valget.

I Vordingborg Kommune, blev to partier der var opstillet, udelukket fra denne debat, og det ifølge direktøren for TV-ØST, Vagn Petersen, fordi de ikke var repræsenteret i folketinget eller i kommunalbestyrelsen. For det ene parti, en borgerliste, betød udelukkelsen sandsynligvis, at de ikke blev valgt, da de kun manglede en håndfuld stemmer i at komme ind.

I et forsvar for denne fremgangsmåde, skriver direktøren i et læserbrev, d. 27 februar, 2015, bl.a.: "TV-ØST er jo ikke et tag-selv-bord, hvor man har krav på eller ret til at få stillet sendetid til rådighed, når man stiller op til et valg".

Hvis de nyopstillede partier i de 11 andre kommuner, er blevet affærdiget med samme argumenter, så har TV-ØST da et seriøst problem overfor hele Sjællands-Regionen.

Bent Jørgensen, Møn

Manden eller bolden? v/ Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Bo-BreboelEnhedslistens medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vordingborg, Tage Vestergaard og Helle Mandrup Tønnesen, kritiserer i Sjællandske den 14.ds. borgernes ulønnede bisidder Uffe Thorndahl for at gå efter manden i stedet for bolden.

Til erstatning for Uffe Thorndahls uafhængige indsats foreslår Tage Vestergaard og Helle Mandrup Tønnesen, at kommunen ansætter en borger-rådgiver.

Det er en smuk, men samtidig meget naiv tankegang, der præger dette forslag fra enhedslistens fremmeste folk. Selvom kommunalt ansatte har en loyalitetsforpligtelse overfor deres umiddelbare arbejdsgiver, borgmesteren og den øvrige kommunale ledelse, har de ansatte også en loyalitetsforpligtelse overfor deres egentlige arbejdsgivere, borgerne. Problemet er blot, at det er ledelsen, der råder over hele incitamentspakken, såvel belønninger som det modsatte. Derfor reagerer de ansatte også typisk som ledelsen ønsker. Det gælder også, når den kommunale adfærd er tvivlsom eller direkte ulovlig.

Borgerne har ingen direkte sanktionsmuligheder overfor kommunens ansatte. Faktisk er offentlig kritik den eneste lovlige mulighed. Politikerne kan de stille til ansvar hvert fjerde år. Det er imidlertid en ringe sanktionsmulighed overfor en borgmester, der allerede har meddelt, at han agter at gå på pension. I andre tilfælde er det heller ikke særlig effektivt at kalde politikerne til orden ved valgene, så længe de er kloge nok til kun at mishandle et mindretal af vælgerne. Derfor er der brug for en aktiv og uafhængig indsats fra engagerede og indsigtsfulde mennesker som Uffe Thorndahl.

Foranlediget af Uffe Thorndahls flittige arbejde har Vordingborg kommune ansat en ekstra medarbejder, som skal tage sig af arkiver og aktindsigt. Ansættelsesproceduren var farceagtig; det bliver arbejdet sikkert også. Man kan allerede nu konstatere, at Vordingborg kommune stadig ikke overholder lovens frister for meddelelse af aktindsigt.

Jeg så gerne, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg i højere grad gik efter bolden end efter manden.

Bo Brebøl

Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune.

Gå efter bolden Ryhl! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadStig Ryhl udfører i Sjællandske et karaktermord på Uffe Thorndahl, fordi han gør opmærksom på, at der i kommunen findes medarbejdere med tvivlsomme kvalifikationer.

Man kan diskutere Thorndahls ordvalg og inddragelse af SOSU-assistenter – andre bruger kassedamer uden at blive nedsablet. Men Ryhls ordvalg overgår langt, hvad der er ”god tone”, og giver tilmed et lille indblik i, hvorfor Stege Menighedsråd er havnet i en sandkasse.

Det værste er dog, at Ryhl slet ikke tager stilling til essensen i Thorndahls indlæg, der drejer sig om kommunens rekrutterings- og personalepolitik, myndighedsudøvelse og forvaltningsskik. Når en medarbejder, hvis ingeniørkarriere primært består af rengøringsarbejde, ansættes til en månedsløn, der ligger flere tusinde kr. under det kommunale gennemsnit, må man undre sig. Måske er det ”løn efter kvalifikationer”, og man kan stille sig det spørgsmål, om det er helt bevidst fra kommunens side.

Et tilfældigt dyk i andre ansættelser kan tyde på dette. En erhvervschef holdt kun ét år uden at sætte aftryk, og en citymanager forlod kommunen uden at efterlade sig andet end julepynt til købstæderne og en kommunalt betalt udflugt til Lübeck. En kulturdirektør blev ansat, efter hun var bedt om at rydde skrivebordet i Slagelse Kommune, og en skolechef ”flygtede” til Vordingborg fra Rebild, efter flere chefer var fyret efter nogle grimme børnesager. Sidste år fyrede man pædagoger for at ansætte lavtlønnede studerende i stedet. I den anden ende af skalaen finder vi en dygtig og respekteret naturchef, der blev degraderet til konsulent (til en lavere løn?). I stedet fik vi en chef, der har rod i arkiver og aktindsigt.

Er disse tilfælde udslag af en kynisk politik, hvor man ansætter folk med tvivlsomme kompetencer til en lavere løn? I så fald en kortfristet politik, der ganske vist sparer skatteyderne for nogle lønudgifter, men på længere sigt rammer os alle, når disse personer med deres rådgivning, beslutninger og manglende kendskab til forvaltningsregler påvirker vor hverdag og økonomi.

Allan Huglstad, Vordingborg

Skidt tur til USA v/ Allan Huglstad, Vordingborg

To byrødder, Jørn Elo, Venstre, og den nyslåede socialistridder Poul A. Larsen, skal på en forbrugerbetalt og skattefri 8 dages sommerferie til det solrige Californien.

Allan-HuglstadDet sker sammen med 13 andre fra bestyrelsen og chefgruppen i AffaldPlus. Rejsen, der koster 20-25.000 pr. deltager, beskrives som en studietur i affaldshåndtering, men er snarere en ”reward” – en belønning for at præstere tilstedeværelse ved de 10 årlige bestyrelsesmøder.

Om ”studieturen” citeres Jørn Elo i Sjællandske således: ”Men jeg står ved vores beslutning – såfremt den foregår inden for de aftalte rammer for rejser”. Medmindre Jørn Elo lider af personlighedsspaltning, må dette tolkes som om, at han ikke deltager, idet rejser uden for Europa ikke omfattes af AffaldPlus’ retningslinier. Eller også ligger Californien i Europa i Elos tankeverden. I så fald bør han have sine skolepenge tilbage.

Rejsereglerne er ellers meget tydelige: ”Typisk arrangeres der en studietur af 3-4 dages varighed i Norden eller det øvrige Europa i løbet af en fireårig valgperiode”. Solskinsrejsen ligger altså uden for Europa og er dobbelt så lang, som reglerne foreskriver – og disse regler er lavet for at begrænse misbrug af forbrugernes penge!

Desuden er rejsen besluttet, uden at bestyrelsen er præsenteret for et program eller budget, hvilket er i klar strid med fundamentale principper for offentlig forvaltning.

Jeg har i Forsvaret deltaget i utallige studierejser, men her sendte man kun eksperter af sted og ikke politikere, og rejsen resulterede i en rapport med konklusioner og anbefalinger. Hvis der virkelig er noget at hente i Californien, kunne man sende formanden, direktøren og nogle få ”teknikere” – højst 5 personer.

I øvrigt har både Elo og Poul Larsen mange vellønnede ben at gnave i og får også en pæn hyre for at deltage i AffaldPlus’ bestyrelsesmøder, så de kunne jo foreslå selv at betale – eller blive hjemme.

Allan Huglstad, Vordingborg

Generalforsamling i Borgerlisten v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVed Borgerlistens generalforsamling 31. januar var der genvalg til alle, herunder formanden Allan Huglstad og næstformanden Bo Brebøl.

Borgerlisten besluttede efter kommunalvalget at fortsætte det politiske arbejde, hvilket har vist sig at være en god ide. Der var store forventninger til flertalsgruppen og især til borgmester Knud Larsen, men generelt er valgløfterne og forventningerne ikke indfriet.

Kostervig-megamøllerne spøger stadig på trods af flertallets valgløfter, og Maglebyskandalen er udvidet med miljøsvineri på Møns Klint og flere kloaksager, bl.a. i Øster Egesborg. Forhåbentlig vil der i 2015 blive sat en stopper for disse sager til gavn for de berørte borgere. Måske vil kommunen endda se det fornuftige i at få Camping Møns Klint tilsluttet kloaknettet, så 40 års tilsvining af Østmøn kan ophøre.

Bedre erhvervsklima

Det er glædeligt, at erhvervsklimaet og turismeudviklingen er blevet bedre, selvom det endnu kniber med erhvervsfremmende tiltag. Vordingborgs Algade lider stadig under kørselsforbud om sommeren, og byen har Danmarks kedeligste og tommeste torv. For den halvtomme kaserne er situationen fra sidste byrådsperiode uændret, og flertallet har tilsyneladende opgivet kasernekampen.

Sæbeoperaen om rådhuset fortsætter. Venstre har endnu ikke forklaret, hvordan en totalrenovering på 37 millioner på ét år kunne ende med at blive dyrere end et nyt rådhus. Flertalsgruppen har heller ingen eksakte planer for placering af et nyt rådhus – måske fordi man afventer kasernens lukning? I så fald ikke en dårlig beslutning, hvis rådhuset kan ligge på kasernen.

På skoleområdet er der tilsyneladende ro – takket være en dygtig formand for Børn- og Unge-udvalget. Borgerlisten vil fortsat følge med i, hvordan skolereformen indfases, og om ressourcerne er tilstrækkelige.

Nærdemokratiet halter

Nærdemokratiet er ikke blevet bedre, siden Socialdemokratiet sad på borgmesterposten. Lokalrådene – især i de 3 købstæder – har ikke megen indflydelse, og bliver ofte glemt af kommunen. Samtidig er kommunen blevet kendt for langsom sagsbehandling, når borgere stiller spørgsmål eller beder om aktindsigt, og Statsforvaltningen har givet kommunen en røffel. Tilmed forsøger man at begrænse aktindsigten – måske for at skjule noget?

Det manglende nærdemokrati og den manglende kommunikation er især tydelig i Vordingborg, hvor planlægningen af byens 600 års jubilæum foregår i en osteklokke. Ingen ved, om det vil blive fejret med andet end et julemarked. Både Borgerlisten og lokalrådet har fremsat forslag, der kan styrke handel og turisme, men er endnu ikke inddraget i planerne.

Panteren

Borgerlisten ser optimistisk på udviklingen af kommunens idræts- og kulturprojekt på Panteren og vil holde øje med udviklingen for at sikre, at projektet er økonomisk bæredygtigt og ikke får negativ indflydelse på idræt og kultur i kommunens yderområder.

Borgerlisten ser gerne, at der indrettes et veterancenter på Panteren for hjemvendte soldater med ar på krop og sjæl, således at disse også kan udnytte områdets tilbud.

Grundlovsfest

Den genvalgte bestyrelse har besluttet, at der skal holdes en traditionel Grundlovsdag på Bogø med morgenmad, taler og sange. Efter mødet vil der blive mulighed for at overvære Bogøs løvsmykkede grundlovsoptog eller at deltage i en guidet tur på Vestmøn med Borgerlistens formand.

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

TV-Øst dikterer! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI Sjællandske d.4 februar, kunne man læse om Borgerlistens generalforsamling, hvor formanden, Allan Huglstad genopfriskede, at man ved kommunalvalget var meget tæt på at blive valgt, med næsten 800 stemmer.

En bestemt begivenhed, der sandsynligvis forhindrede partiet i at opnå de nødvendige ekstra stemmer var, da direktøren på TV-Øst nægtede Borgerlisten, at deltage i partiernes afsluttende paneldebat på TV. Direktørens noget svævende forklaringer, på dette brud med god skik gik ud på, at Borgerlisten i lighed med et andet parti der stillede op, ikke var repræsenteret i Folketinget!, og så var der forøvrigt ikke plads til 2 mand mere i studiet!

Nu ved jeg ikke hvad der kræves for at blive direktør i TV-Øst, men indsigt i det danske demokrati, hører åbenbart ikke til kompetancerne. Det er da uheldigt for en statsstøttet TV-station og det vækker da bekymring for dens magt til at manipulere det politiske, i den daglige drift.

For mig er det oplagt, også som medlem af et andet parti, at angribe magtmisbrug, uanset hvilket parti det rammer, og jeg skrev da også om denne udelukkelse fra TV af de to partier, umiddelbart efter valget. Samtidig ærgrer det mig, at Borgerlisten ikke forlangte en fintælling af stemmerne efter valget. Det andet parti, der blev nægtet adgang til TV-studiet, havde med meget få stemmer, ingen chancer, ved en fintælling.

Og endelig, så havde Borgerlistens valgprogram nogle klare kvaliteter, og netop kvalitet i kommunalbestyrelsens arbejde er efterspurgt.

Bent Jørgensen, Møn

Det utro Venstre v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenHykleriet i partiet Venstres skåltaler om det nære samfund afsløres, når udvalgsformand Eva Sommer- Madsen, Venstre, proklamerer, at Kulturudvalget nu har besluttet, at sælge de seks kommunalt ejede forsamlingshuse til hvem som helst, hvis deres bestyrelser ikke vil købe dem for en krone, plus naturligvis overtage driftsudgifterne, på tilsammen ca. 350 tusinde kr. i alt, for de seks huse.

Beslutningen pakkes ind i smukke ord, fra Eva Sommer-Hansen om at: "Det lokale engagement tror vi bliver større, hvis det er deres eget. Det skaber lokalt initiativ".

Også i dette tilfælde, har politikerne samtidig reduceret Lokalrådene, til en demokratisk sutteklud, uden reel medindflydelse på beslutningerne.

Hykleriet i denne dårligt skjulte spareøvelse lyder, at man gør det for at skabe ens vilkår for forsamlingshusene. De skal åbenbart have det lige dårligt alle sammen, i stedet for, at alle forsamlingshusene i kommunen, fik et tilskud til deres arbejde, sådan kunne man nemlig også skabe ens vilkår, så de alle fik det lige godt!

Men nej, Vordingborg By fattes penge til deres næste store projekt, Event-landet på Panther grunden, til anslået et par hundrede millioner, heraf en hal til 2000 tilskuere og en ny svømmehal til 55 millioner. Driftsudgifterne til dette projekt, har slet ikke været nævnt, men det er da klart, at man må gå til de kulturelt dårligst stillede udkanter i kommunen, for at skrabe penge nok sammen, til sine store ambitioner. Men der stod vist ikke noget i Venstres valgprogram til kommunalvalget om, at man ville sælge forsamlingshusene for at forgylde Vordingborg.

Bent Jørgensen, Møn

Ringe rekyl fra Ryhl v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenDen får da på alle tangenter, når Stig Ryhl i et læserbrev i Sjællandske d.2/2, reagerer på et læserbrev af Uffe Thorndahl d.27/1, i samme avis.

Jeg skal ikke her trætte med SR`s verbale overfald, men blot udtrykke undren over, at UT der utrætteligt bruger sin tid på, at hjælpe dem, der klemmes ned af det kommunale system, at han skal nedgøres så groft.

Hvis vi ikke havde UT, til at dykke ned i kommunens betændte sager, så var vi ilde faren. Hans rolle burde naturligvis varetages af dem der har magten, politikerne i flertalsgruppen på Rådhuset, som istedet bruger deres magt til at lægge låg på de sager der stinker.

Derfor nytter det da heller ikke, når SR bebrejder UT, at han sætter spørgsmålstegn ved en ledende person i forvaltningen, i dennes behandlig af kloaksagen i Magleby, istedet for at henvende sig til politikerne. Forud er nemlig gået talrige henvendelser til politikerne, herunder selvfølgelig borgmester Knud Larsen, breve som åbenbart blot er arkiveret lodret, for at få ro på.

Når politikerne svigter, er det livsvigtigt at borgerne bruger den højt besungne ytringsfrihed, og det gælder alle borgere, uanset hvor de sidder i systemet. I Maglebysagen er borgerne blevet trynet, gennem en inkompetent behandling af kommunens politikere og forvaltning, der har medført truende tvangsauktioner og forringet liv, snart i årevis, til følge.

Vi behøver desværre blot, at gå til dagens aviser, for at se hvor tragisk manglende myndighedsbehandling gennem 13 år, kan udvikle sig, fordi ingen gider eller tør sige fra i tide, hverken politikere, forvaltninger eller borgere.

Det mest infame ved kommunens og Stig Ryhls behandling af Uffe Thorndal, er deres forsøg på, at gøre ham til en syndebuk, der belaster os alle, en regulær mobbeteknik.

Dræb budbringeren, har altid været magtens sidste udvej.

Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby, Møn