Søg et parti?

Monthly Archives: March 2015

Den dobbelte centralisering v/ Finn Slumstrup, Oprør fra Udkanten

Finn-SlumstrupNu ruller debatten om skævvridningen af Danmark for alvor i hele medielandskabet. Resultatet er, at politikerne med eller mod deres vilje tvinges til at forholde sig til denne påtrængende, men besværlige problemkreds.

Enhver, der ønsker at blive solidt orienteret, kan nu blive det. I efteråret udkom Lise Lycks meget grundige redegørelse om ”Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark.” En bog hun med rette gav undertitlen ”En helhedsanalyse.”

I begyndelsen af marts udsendte Kaare Dybvad sin bog om ”Udkantsmyten,” og sidst på måneden kommer ”Oprør fra udkanten. Mulighedernes Land 2.0” – en debatbog redigeret af Viggo Mortensen og undertegnede.

Siden vi i september startede vort ”Oprør fra udkanten” med en større konference i Ærøskøbing, er der ikke blot sket en kraftig forøgelse af mediernes interesse. Vi er også selv blevet klogere, for i det netværk af aktive mennesker, vi har fået skabt – se hjemmesiden www.oprørfraudkanten.dk – foregår der en levende udveksling af idéer og beretninger fra hverdagens kampe rundt i landet.

Vi har fra starten påpeget, at yderområderne selv bærer en del af ansvaret for at Danmark er blevet vredet så skævt, som tilfældet er. Vi har især peget på udkantens politiske impotens og på, at vi har overladt det til københavnske medier og skribenter at beskrive udkanten.

Men i de forløbne måneder har vi igen og igen hørt beretninger om endnu en ødelæggende udvikling, som er foregået uden at de mange lokale protester over fatale politiske beslutninger, har formået at trænge ud over sognegrænsen.

Alle er efterhånden klar over, at udkanten lider under den kolossale centralisering, der er sket i den sidste snes år. Som Kaare Dybvad så udmærket skriver i ”Udkantsmyten,” har vi oplevet den største reelle centralisering siden indførelsen af enevælden. Derfor er det også ganske logisk, at skytset i debatten rettes mod Christiansborg politikernes beslutninger – eller mangel på samme.

Det er da også rigtigt, at såvel kommunalreformen i 1970 som dens fortsættelse med strukturreformen fra 2007 er besluttet af regering og Folketing.

Men at disse reformer i så voldsom grad, som tilfældet er, har medført endnu en centraliseringsbølge, er ikke i tilstrækkelig grad blevet en del af den offentlige debat. Danmark har især siden 2007 været udsat for kraftig centralisering både på det statslige og på det kommunale niveau. Altså med andre ord en dobbelt centralisering.  

Sat på en kort formel, så har de nye storkommuner haft så travlt med hver især at udvikle en lokal ”hovedstad,” at stationsbyer, landsbyer og landdistrikter har oplevet helt urimelige problemer med at udvikle, eller blot fastholde det lokale liv.

Ganske som vi på landsplan har set eksempelvis mange tusinde statslige arbejdspladser bliver suget væk fra provinsen og ind til den nationale hovedstad, så oplever vi, at kampen for at etablere kommunale ”hovedsteder” medfører beslutninger, som i ganske urimelig grad tømmer mindre lokalsamfund for udviklingsmuligheder.

Såvel nationalt som lokalt er det økonomisk funderede henvisninger til stordriftsfordelenes fortræffeligheder, der sætter sig igennem. På begge planer er det derfor nødvendigt langt kraftigere at argumentere for, at det ikke er alle elementer i udviklingen af det gode samfund, der kan rummes i regnemodeller, der er opbygget med blot et regnskabsår eller tre som tidshorisont.

Finn Slumstrup, Oprør fra Udkanten

Dødsdom afsagt over Antonihøjen v/ John Kreiner, Præstø

John-Kreiner-PrastoNår politikerne i Vordingborg kommune bruger 650.000 kroner, der ikke er afsat i budgetterne, på en arkitektkonkurrence for fremtidige byggerier på Antonihøjen, så synes sagen afgjort.

Politikerne VIL simpelthen have plastret den helt unikke Antonihøj ved Præstø til med parcelhuse. Så blæse være med borgernes mening..!

Der er vel ingen, der tror på, at kommunen investerer 650.000 kr. i en arkitektkonkurrence, der ikke munder ud i et byggeri..?

At 700 af Præstøs borgere tidligere har skrevet under på, at man ikke vil have byggeri på højens nordside, gør ikke indtryk. Politikerne – de fleste uden tilhør til byen – skal nok fortælle borgerne i Præstø, hvad der er bedst.

Da Vordingborg kommune i 2009 fremlagde oplægget til Kommuneplan 2009-2021, indeholdt denne bl.a. forslag om at bebygge Antonihøjen med parcelhuse og et ældrecenter.

Det medførte voldsomme protester fra borgere i Præstø, Lokalrådet m.fl., og politikerne afgav et løfte om, at selve toppen af Antonihøjen og nordsiden ville blive friholdt for byggeri.

Alligevel kom nyt byggeri på Antonihøjen i spil igen..!

I forslaget til Kommuneplan 2013 havde man lagt de to hidtidige lokalområder, der dækkede Antonihøjen, sammen, så HELE højen blev et ét lokalområde. Lokalområdet, der omfattede toppen og nordsiden, var opslugt af det andet.

Når to lokalområder slås sammen, er det samme lokalplan, der gælder for hele området, så ved at få godkendt byggerier på sydsiden, kunne man – på gøgeunge-manér – gnave sig ind på det område, der skulle friholdes, og med tiden bygge på HELE Antonihøjen.

Efter endnu en gang massive protester samt 700 underskrifter fra borgere i Præstø, blev Kommuneplanen for det nye lokalområde formuleret således: "Den nordlige del af området samt selve højen friholdes for bebyggelse."

Hvem tror, at politikerne betaler de 650.000 kr., hvis ikke det allerede er besluttet, at der SKAL bygges?

Stol aldrig på en politiker..!

 

John Kreiner, Præstø

Opgør med et forældet industriparadigme

Industriparadig,e

Djøfbladet.dk har den 4. marts en artikel om den britiske kompleksitetsteoretiker Ralph Stacey, hvor han udtaler, at moderne ledere lever på en løgn. Han citeres for, at moderne ledelse er blevet en virkelighedsfjern illusion, som alt for ofte får ledere til at fejle, fordi de gang på gang oplever, at deres strategier ikke går som planlagt, samt at de moderne ledere bliver mere stålsatte i troen på, at de kan forudsige fremtiden og flytte organisationer i bestemte retninger med præcise strategier, visioner og scenarier.

Det er interessante udtalelser, som giver mig lyst til at sætte dem lidt i perspektiv til det herskende ledelsesparadigme, der kendetegner offentlig ledelse formidlet af det symbiotiske samspil mellem politikere og embedsmænd – centralt som lokalt.

Ralph Stacey gør med sin kompleksitetsteori op med det gamle industriparadigme som hylder stordriftstanken og det Henry Fordske samlebåndskoncept, hvor mennesker er maskinelle ressourcer – måske med lidt menneskelige egenskaber – altså et ledelsesparadigme (Taylor) skabt tilbage i "Nullerne", nej ikke i 20tallets nuller, men i 19tallets nuller.

Det er det ledelsesparadigme, der den dag i dag gennemsyrer vores politikere og ledende embedsmænd – centralt som lokalt. Det er det ledelsesparadigme, der i dag er ved at skævvride Danmark med dets centralistiske stordriftstænkning.

Ralph Staceys kompleksitetsteori omsat til ledelse baserer sig i princippet på et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk paradigme, men helt lavpraktisk, er det det samme, som det ledelsesprincip, vi kender som "Situationsbestemt ledelse.

Men Ralph Staceys kompleksitetsteori udelukker ikke, at ledere arbejder med visions- og strategiprocesser, blot man er indforstået med, at det er processen, der skaber værdi – det er ikke resultatet. En udviklet strategi er de facto kun et øjebliksbilleder af virkeligheden – et øjebliksbillede som i vore dage i nogle brancher allerede er forældet dagen efter dens tilblivelse.

I den digitale virkelighed er en forretningsmodel ikke længere en stabil størrelse. En webshop baseret virksomheds overlevelse forudsætter en kontinuerlig justering af forretningsmodellen, hvilket bla indebærer gentænkning af konkurrenter, resourcetyper, logistik, partnerskaber, produkter og ydelser, kunderelationer, teknologiske muligheder, etc etc."

Problemet med især den "djøfiserede ledelsesform" (grønthøsteren og regnearket) er desværre, at der holdes fast i strategier i den tro, at de er sande og uforgængelige. Dette ledelsesprincip indtænker ikke, at strategier skal revideres, når omgivelserne ændrer sig.

Den herskende strategi for udvikling af dagens Danmark er gennemført centralistisk – ikke bare med Christiansborg som centrum, men osse i provinsen, hvor kommunalreformen har skabt en række nye "hovedstæder" i de nye storkommuner. I disse nye "provinshovedstæder" hersker politikerne og deres ledende embedsmænd centralistisk i forhold til kommunernes i øvrigt velfungerende landbysamfund.

Dette forældede industriparadigme med dets blinde centralisme giver sig til udtryk i fuldkommende uforståelige ledelsesdisponeringer.

Jeg tror ikke, at der findes en kommune i dag, som ikke kan genkende dette tragisk-komiske scenario:

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen gennemfører en visions- og strategiproces, hvor en af de vigtigste delstrategier har til formål at skabe flere arbejdspladser og tiltrække flere velfungerende tilflyttere til kommunen.

Visionen sælges til kommunens borgere på flere store borgermøder med farvestrålende PowerPoint præsentationer. Der er ikke et øje tørt og borgmesteren og kommunaldirektøren soler sig som et par skrukhøns i borgernes begejstring.

HANDLING: Dagen efter lukker politikerne velfungerende vuggestuer og skoler og flytter den lokale administration til centrale nybyggede rådhuse i "provinshovedstaden". De velfungerende familier giver op og flytter tilbage til København, tilflytningen stopper og de driftige virksomheder undlader at etablere arbejdspladser – for hvorfor skal de dog det, når arbejdskraften forsvinder? Den lokale købmand og brugs lukker. Den før så velfungerende landsby lukker og husene står og forfalder.

På næste borgermøde stiller politikerne op og med bekymrede miner oplyser, at befolkningstallet i kommunen desværre er faldende, så det bliver desværre nødvendigt at lukke flere skoler og reducere de offentlige transportmuligheder, som desværre osse lige bliver lidt dyrere.

OG NU TIL POINTEN: NÅR VI I DET PRIVATE ERHVERVSLIV KONSTATERER, AT VORES STRATEGIER IKKE PASSER TIL VIRKELIGHEDEN, SÅ LAVER VI DEM OM.

NÅR EMBEDSVÆRKET OG POLITIKERNE KONSTATERER, AT DERES STRATEGIER IKKE PASSER TIL VIRKELIGHEDEN? HVAD GØR DE SÅ? JA, RIGTIGT SVARET: DE LAVER OM PÅ VIRKELIGHEDEN. OG HVORDAN GØR DE SÅ DET?

ELEMENTARY, MY DEAR WATSON! POLITIKERNE LØSER LET OG ELEGANT DETTE DILEMMA VED LOVGIVNINGENS MAGT.

OG VI SOM LEVER I DEN VIRKELIGE VERDEN HAR SÅ TIL OPGAVE AT FÅ DEN FAKTISKE VIRKELIGHED TIL AT FUNGERE I POLITIKERNES KUNSTIGE VIRKELIGHED.

OG DET GIVER FULDTIDSBESKÆFTIGELSE.

DET ER GANSKE VIST…

Følg med her:

http://www.oprørfraudkanten.dk

Nu dages det! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSpinkel dame set med kniv i ryggen!

Damen hedder Eva Sommer-Madsen, Kulturformand og Liberal Alliances trojanske hest i Venstre. Ved dialogmødet på Jungshoved blev hun sat på plads af den dygtige og respekterede Bo Manderup, der gik imod privatisering af Jungshoved Gamle Skole og kritiserede sin ”partiven” for dårlig kommunikation. Gid man kunne være en flue på væggen ved Venstres næste gruppemøde!

Men også DF foretog en kovending, så nu må der være flertal for at redde den gamle skole sammen med øvrige forenings- og forsamlingshuse, der ikke ønsker privatisering.

De sidste dage har bragt andre gode nyheder. En møgsag, som borgmesteren har slæbt med fra Møn, har fået en foreløbig afslutning. Statsforvaltningen har nemlig sat Vordingborg Kommune i skammekrogen for manglende tilsyn og indgriben i miljøsvineriet på Camping Møns Klint. Samtidig kræver Statsforvaltningen en dato for, hvornår svineriet stopper.

Campingplads og kommune satser på et kæmpestort pilerensningsanlæg, der kræver dispensation fra fredningen. Det sidste er tvivlsomt, og effektiviteten af et så stort pileanlæg kendes ikke. Desuden skal de små træer vokse, før rensningen er effektiv. Hermed er der åbnet op for, at svineriet kan fortsætte. Den hurtige og enkle løsning vil nok være en kloakledning til Magleby.

Staten vil også vide, hvem der skal betale for oprydningen. Det er nok urealistisk, at borgmestre og byrødder siden 1991 betaler for deres kammerateri og store søvnbehov. Tilbage står skatteyderne og campingpladsens ejer, Scavenius på Klintholm Gods. Det mest retfærdige må vel være, at den, der sviner, betaler regningen.

Sidste gode nyhed er, at farcen om megavindmøllerne ved Kostervig efter alt at dømme stopper, når lokalplanen udløber til maj. Herefter mangler vi kun at drukne Køngmøllerne i Køng Mose, mens flertallet er der…

De sidste dage har bragt gode nyheder – især for landområderne – og måske er der flere på vej?

Allan Huglstad, Vordingborg

Goddag mand økseskaft! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadI december forlød det, at borgmesteren ikke længere ville læse mine læserbreve. Forbavsende, men ærlig tale, når man ikke ønsker at lytte til borgerne.

Stor var derfor min overraskelse – og glæde – da borgmesteren igen indtog sin plads blandt mine trofaste læsere. Det skete i et åbent brev i Sjællandske 25/2, hvor mester blev sekunderet af sin usynlige kommunaldirektør.

De to kommunale chefer benytter sig af ”Goddag mand økseskaft”-taktikken, der går ud på at svare på noget andet, end man bliver spurgt om. En veldyrket disciplin blandt politikere. De angriber mig for at angribe de kommunale medarbejdere. Men mit indlæg (Sjællandske 17/2) handlede om politik, nemlig kommunens rekrutterings- og personalepolitik og myndighedsudøvelse, og det forholdt hverken borgmester eller direktør sig til.

Jeg nævnte i mit indlæg nogle kontroversielle ansættelser, der alle har været omtalt i medierne, og spurgte, om disse eksempler var udslag af en kynisk politik, hvor man ansætter folk med tvivlsomme kompetencer til en lavere løn. Dette har kommunen i ét tilfælde indrømmet, og desuden har man anbefalet at ansætte lavtlønnede studerende i stedet for pædagoger. Hvis nogle medarbejdere kunne genkende sig selv, har de haft rig mulighed for at forklare sig eller påpege fejl. Kommunens chefer udtaler sig ofte politisk, så de kunne såmænd også have udtalt sig om personalepolitikken. Da ingen kommunalt ansatte har ytret sig – og borgmesteren og hans tro væbner heller ikke har bemærkninger – må det være sandsynliggjort, at kommunen ansætter folk med tvivlsomme kompetencer til en lavere løn.

Tilbage står borgmesterens ønske om en anstændig tone. Det håber jeg sandelig, Knud Larsen vil arbejde på. Fra rådhuset berettes om mesters vrede, når visse navne nævnes, og nye skældsord introduceres i andres påhør. Jeg har sågar en lydfil med eksempler på mesters anstændige tone, der næppe ville blive gouteret ved Statsforvaltningen…

Allan Huglstad, Vordingborg

Natur for alle, tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenIfølge en artikel i Politiken d.14. marts, så mener Søren Ryge ikke, som der tidligere er skrevet om i bladet, at det er et problem at komme ud i naturen, når man bor på landet, for man kan jo bare vælge sig et hus der ligger ude i naturen, fjernt fra alfar vej.

Man har vel øjne i hovedet skriver han, og kan se hvor man kommer til at bo.

Det undrer da, at Søren Ryge ikke mener, at det må være en naturlig ting, at have let adgang til naturen, når man nu bor på landet, heraf mange i landsbyerne, for han skriver: "Troen på, at politikere og andre beslutningstagere kan gøre landboernes adgang til naturen bedre end den er i forvejen, er en illusion".

Nej tværtimod, for netop en utrolig politisk slendrian blandet med nepotisme, i forhold til i stedet at beskytte adgangen til naturen, med de rette politikere, er en væsentlig del af problemet. I årenes løb, er tusindvis af stier og markveje blevet nedlagt, i takt med oprettelsen af kæmpe landbrug og støttet af kommunalbestyrelsers dispensationer og kiggen den anden vej, også over for ulovligheder, for hverken stier eller markveje med hævd, må nedlægges. Ifølge Danmarks Naturfrednings Forening, må alle benytte stier og markveje i det åbne land, men det nytter jo ikke stort, når de er nedlagt.

Bent Jørgensen, Møn

Høringssvar til lokalplan for Aldi i Stege v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenUanset hvad, så lykkes det hvergang politikerne i Vordingborg Kommune, at få tingene til at gå den vej hønsene skraber.

Deres sidste fatale fejltagelse, hvis de ikke bliver stoppet i tide, er godkendelsen af Aldis nye bygning i Stege, ved siden af Lendemarke Brugsforening, et både ubæredygtigt men også visuelt smadrende projekt. Det minder om en ond drøm, når man ser det fremtidsfoto der hænger indenfor indgangen i Lendemarke Brugsforening.

For det første vil man nedrive to relativt nye bygninger, nemlig den nuværende Aldi og den tidligere Tandlægeklinik, på sidstnævntes grund er det så meningen den nye Aldi skal ligge i form af en kæmstor firkantet, grå klods, der lukker for udsigten over Stege Nor. Inden supermarkederne blev bygget på Støvvasen, havde man en flot indkørsel til Stege, med den vide udsigt over havnen og Noret, men som idag ligner enhver anden indkørsel til en provinsby.

Umiddelbart så undrer beslutninger som denne når man samtidig kan læse om borgermøder og gode kræfter der arbejder for Stege som en spændende by også for turister. Aldis nye bygning kan måske få tyske turister til at føle sig hjemme, men det var nok ikke meningen med deres ferierejse. Kommunalbestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt med en miljøvurdering af projektet, for det visuelle miljø vejer nok ikke så tungt i beslutningerne, derimod må ihvertfald de mønske politikere være klar over, at den udpegede grund tidligere gemte en stor ophuggerplads inde mellem sivene, som har medført en kraftig forurening, så placering af en madbutik må vel også anses for problematisk.

Ønsker du at protestere mod denne plan, kort eller lang, det er antallet der tæller, så husk at send en mail, mrk. "Høringsvar" inden d.1`april til: tekpost@vordingborg.dk

Bent Jørgensen, Møn

Rensning af miljøet v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI et læserbrev spørger Jørn Rasmussen, hvor jeg er henne i spørgsmålet om de over 800 boliger i det åbne land, herunder landsbyer, der ifølge den nye "Vandhandleplan" dikteret af regeringen, alle skal have påbud om forbedret spildevandsrensning.

Da overslag viser, at selvstændige rensningsanlæg ved de enkelte boliger kan koste op til 100 tusinde kr., som det er urealistisk for mange boligejere at betale, se blot på de sørgelige erfaringer fra Magleby på Møn, så er det min mening, at hvor det er muligt, bør man fare med lempe.

Derfor var jeg tilhænger af det nu vedtagne tillæg til vandhandleplanen, hvoraf det fremgår, at der kun burde gives påbud overfor de ejendomme, hvor der er dokumentation for konkrete miljøproblemer. Heroverfor stod mit parti, Enhedslisten, samt 5 andre byrådsmedlemmer som mente, at denne sag burde løses een gang for alle, så man undgik eventuelle miljøproblemer i fremtiden, hvilket selvfølgelig ideelt set er rigtigt, men på den anden side problematisk i nutiden, hvor vi i forvejen slås med stagnation i landområderne og hvor et generelt påbud om rensningsanlæg, kunne blive endnu en pind i ligkisten, i stedet for den udvikling vi alle ønsker at fremme.

Men det er nok de færreste der er enige med deres parti i et og alt og det gælder selvfølgelig også mig.

Bent Jørgensen, Møn

Støt det gode initiativ, Oprør fra Udkanten. Bliv medlem af netværket…

Leif-ProfilStøt det gode initiativ, gør som jeg – bliv medlem af netværket:

Hej Anne Mette,

Tilmelder mig her med Oprør fra Udkanten – et godt initiativ;)

Jeg har her i Præstø kæmpet mod den centralisering, der faktisk på det kommunale plan er sket efter kommunalreformen, hvor man har fået en række nye "hovedsteder" i de nye storkommuner.

Så problemet er ikke bare med Christiansborg som centrum, men osse i provinsen med de nye byer, hvor kommunalbestyrelsen bliver placeret. Her opfører politikerne sig centralistisk i forhold til de i øvrigt velfungerende landbysamfund.

Kommunalpolitikerne vil have flere arbejdspladser og tilflyttere til kommunen.

Metode: Politikerne lukker skoler og samler administrationen i "bestyrelsesbyen" og undrer sig over at den lokale købmand lukker og velfungerende familier giver op og flytter tilbage til KBH, at tilflytningen stopper og at driftige virksomheder undlader at etablere arbejdspladser – for hvorfor skal de dog det, når arbejdskraften forsvinder?

Personligt har jeg nu gennem et par år kæmpet mod denne udvikling, bla ved at have skabt denne blog:

http://vordingborgpolitikernes-vogter.dk.php74serv1.workzoneurl.com/

Der bør skabes et nyt økonomisk paradigme som modsætning til det gamle industriparadigme, hvor stordriftsbetragtninger og "Henry Fordsk" samlebåndstænkning er dominerende, og hvor mennesket indtænkes som ressourcer – måske med lidt menneskelige egenskaber.

Som et eksempel på den politisk bevidste skævvridning af DK hørte jeg en professor for et stykke tid siden udtale i P1, at man tilbage i 60erne (vist nok) indførte den regel i landzoneområder, at man godt måtte starte en mindre håndværksvirksomhed. Men kun med en enkelt mand. Det har den konsekvens, at ingen banker vil låne penge til driftige håndværkere i et landzone område, fordi de kan forudse, at virksomheden intet udviklingspotentiale har og i givet fald vil blive tvangslukket, hvis der ansættes personale.

Jeg har ikke indsigt nok i, om hvorledes det præcist forholder sig med lovgivningen, men er det korrekt, så er dette et eksempel på et sygt og absurd system.

Leif

For et helt Danmark – UDKANTSMANIFEST

Oproer-fra-UdkantenDen herskende skævvridning af Danmark er skandaløs.

Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem og inden det kommende valg til Folketinget fortælle danskerne, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:

Læs mere her…

 

 

Kostervigmøllerne synger på sidste vers v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemVi mangler lige det formelle, og vi vil gerne se det før vi helt tror det!

Men: Vi kan takke fugle, flagermus og habitatdirektivet for, at Naturstyrelsen har givet / fastholdt sit veto mod Kostervigmøllerne i alt 4 gange. Ansøgers helt umulige opgave har været at sandsynliggøre at møllerne ikke vil skade Natura 2000.

Men nu er tiden ved at løbe ud, og planlovens forældelsesregel træder i kraft: “Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Det gælder, uanset hvad der er baggrunden for, at den endelige vedtagelse ikke er sket.” Skæredatoen er 3 maj 2015.

Skal Kostervigvindmøllerne have en fortsat chance, kræver dette en poli! tisk beslutning om at starte planproceduren forfra. Borgmester Knud Larsen erklærede “nej” til Kostervigmøllerne, og udvalgsformand Thomas Christforts udtalelse i Sjællandske 11/3 giver os grund til at tro på, at en formel afslutning er rundt om hjørnet:

http://sn.dk/Vordingborg/Formand-laegger-op-til-at-lukke-vindmoellesag/artikel/474022

Margareta Dahlström, Borre

Miljøreligion er opium for folket v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussenVores alle sammens plageånd, Miljøministeriet, fastholder dumstædigt at en ”Vandhandleplan for planperioden 2009 – 2015” skal vedtages og godkendes i samtlige kommuner selvom den blev underkendt i 2012.

Efter lovpligtig høringsperiode kan den så komme til at virke i godt et ½ år før en ny ”Vandhandleplan for planperioden 2016- nnnn” skal vedtages.

I Vordingborg Kommune er flertallet heldigvis ved at vågne op, da en udbredt skepsis udtrykkes ifølge udvalgsreferater.

Et mindretal bestående af Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Carsten Olsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Birgitte Steen Jørgensen går imod indstillingen:

”at der kun gives påbud til enkeltejendomme i områder med rensekrav i det omfang, der er dokumentation for konkrete miljøproblemer og afledt deraf ”at indsatskravet om, at mindst 843 ejendomme skal have påbud om forbedret spildevandsrensning muligvis ikke indfries på den baggrund”.

Mindretallet siger hermed, at der skal laves tiltag på enkeltejendomme selvom der ikke er dokumentation for konkrete miljøproblemer.

Tydeligere kan det vil ikke tilkendegives, at miljøhysteriet ikke hviler på saglighed men på religion.

Men som gamle Karl Marx sagde ”Religion er opium for folket”.

Gad vide hvor Bent Jørgensen fra Hårbølle er henne i denne sammenhæng?

Formand for ”det andet parti”

Jørn Rasmussen

Drop myterne om provinsen – ellers knækker Danmark, skriver Politiken…

Leif-ProfilMETTE HØJBJERG , debatredaktør, Politiken

…skriver den 28. februar 2015:

Vi har en myte om Udkantsdanmark, som går på, at alting kører meget bedre i storbyen end i provinsen. En myte, som handler om, at provinsen ikke er bæredygtig; at man ikke får en uddannelse, når man bor i provinsen; at provinsen ikke har nogen reel betydning for dansk økonomi, og at hovedstadsområdet pumper en masse penge derud. Alle de her dele er forkerte, men tilsammen giver de et billede af, at når man bevæger sig 30 kilometer uden for København, så stopper al udvikling«.

Læs mere her…

Vogterne mener: Stop så den centralisering, politikkere i Vordingborg – lyt til de kloge ord her.

Leif