Søg et parti?

Monthly Archives: April 2015

De destruktive museer v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI dagbladet Sjællandske, d.4. april, kunne man læse et indlæg af direktør Eskil Vagn Olsen fra det statsanerkendte Museum Vestsjælland.

Et i sandhed alarmerende indlæg, for heraf fremgår, at vore kulturhistoriske museer idag destruerer genstande der er overtallige, da den nuværende lovgivning ikke levner andre muligheder for at komme af med dem. For som EVO skriver: "Som det er idag destruerer vi de genstande, som ikke har en forsknings- eller formidlingsmæssig værdi, og som vi får tilladelse til at kassere".

Det er konsekvensen idag, da museerne ikke har tilladelse til andre måder, at komme af med tingene, hverken ved salg, udlån eller deponering. Denne destruktion af museumsgenstande, er en hån mod de mennesker der gennem tiderne, har skænket deres bedste arvestykker til museerne i troen på, at de så blev bevaret. Men det er jo samtidig et kulturtab for mon ikke, i første række mange institutioner, ville sætte pris på, at få tilbudt disse museumsgenstande, som en kulturhistorisk ballast i hverdagen, i lighed med, at de idag får tilbudt malerier og skulpturer fra Statens indkøb af kunst.Også private hjem kunne komme på tale, ved en udlånsordning på et nærmere fastsat åremål.

Som det er idag, kniber museer med god lagerplads, sig sikkert uden om den ubehagelige destruktion, ved at "begrave" de mange genstande, i tusindvis af papkasser til glæde for ingen og velvidende, at disse ting aldrig kommer op i lyset igen. Så derfor vil jeg da anbefale folk, at tænke sig om to gange, inden de forærer det lokale museum deres arvesager. En anden museumsmand udtalte på et tidspunkt, at alle disse gamle ting vi idag ser på de kulturhistoriske museer, er det bedste bevis på, at folk har passet godt på dem gennem tiderne så tillid fremfor destruktion, tak!

Bent Jørgensen, Møn

Opgør med et forældet industriparadigme

Opgor-med-industriparadigmetDjøfbladet.dk har den 4. marts en artikel om den britiske kompleksitetsteoretiker Ralph Stacey, hvor han udtaler, at moderne ledere lever på en løgn. Han citeres for, at moderne ledelse er blevet en virkelighedsfjern illusion, som alt for ofte får ledere til at fejle, fordi de gang på gang oplever, at deres strategier ikke går som planlagt, samt at de moderne ledere bliver mere stålsatte i troen på, at de kan forudsige fremtiden og flytte organisationer i bestemte retninger med præcise strategier, visioner og scenarier.

Det er interessante udtalelser, som giver mig lyst til at sætte dem lidt i perspektiv til det herskende ledelsesparadigme, der kendetegner offentlig ledelse formidlet af det symbiotiske samspil mellem politikere og embedsmænd – centralt som lokalt.

Læs mere her…

Slå en politiker ihjel-møder v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSå poetisk lød dommen fra et DF-medlem af kommunalbestyrelsen, over de dialogmøder der i den sidste tid har været afholdt i hele kommunen.

Det er jo til disse møder, at vore politikere kommer ud af byrådssalen og møder virkeligheden blandt de borgere, hvis vilkår de har påtaget sig ansvaret for at forvalte, det besværlige demokrati, kort sagt!

At det kan falde dem tungt, kunne man se på mødet med Vestmøn Lokalråd og borgerne på Damme Kro, hvor der var afbud fra 3 af de 6 politikere. En var til et åbenbart vigtigere møde i Præstø, en var på ferie i Caribien og en havde bare meldt afbud. Det er jo møder der afholdes een gang om året og som står i politikernes kalender lang tid i forvejen, men som åbenbart ikke står højt på ønskelisten.

Da jeg selv havde jobbet, oplevede jeg mere end een gang, at vi kun mødte to politikere op, een af de 6, kom konsekvent aldrig. Men når disse møders afholdelse og især emner, falder selv vores borgmester Knud Larsen ubekvemt, som man kan læse ud af debatindlæggene, efter dialogmødet i Nyråd, så må man sande det gamle ord, at som mester følger svendene.

På det omtalte dialogmøde på Damme kro, var mange ting oppe at vende, ofte nødstørftigt besvaret, grundet de 3 fraværende politikere. Udvalgsformand Kirsten Overgaard fra Venstre, kom på glatis i sit forsvar for nedrivningsplanen for SFO-bygningen ved Fanefjord Skolen, budgetsat til en udgift på 600 tusinde kr. Ifølge K.O. havde foreningerne på Vestmøn fået tilbud pr. brev, om at overtage bygningen for et symbolsk beløb på en krone, et tilbud hvis deadline for svar dog var overskredet, den dag dialogmødet blev afholdt, ifølge K.O. Ingen af de foreninger jeg har talt med, har dog modtaget noget brev om dette, men planen om nedrivning er dog omgående fulgt op af en driftbesparelse, pålagt skolen, på 100 tusinde årligt, penge som skolen så må prøve at finde andetsteds, da man gerne vil beholde SFO-bygningen.

Bent Jørgensen, Møn

Borgmesterpagten er ikke det samme som kæmpe vindmøller v/ Rigmor Nielsen, Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Skriget-kaempevidmøllerDen tidligere borgmester – Henrik Holmer – indgik i 2008 i en såkaldt “borgmesterpagt” hvor kommunen moralsk forpligtede sig til at reducere CO2 udledningen med 20% inden 2020.

Dette var bl.a baggrunden for at man udpegede området ved Koster Vig til vindmøllerejsnings med mulighed for at etablere kæmpevindmøller på land og hurtigt få opfyldt kvoten på CO2 reduktion.

Det er imidlertidig endnu ikke lykkedes at få de nødvendige tilladelser på plads til opstilling af møllerne og på det kommende udvalgsmøde i Teknik- og Miljø skal politikerne tage stilling til møllernes fremtid, i og med at den fremlagte lokalplan bortfalder i begyndelsen af maj. (En lokalplan skal vedtages inden 3 år fra fremsættelsen, uanset hvad der ligger til grunde for at den ikke er blevet vedtaget.)

Selvfølgelig skal vi reducere vores CO2 udledning i Vordingborg kommune, men det kan gøres på mange måder. At etablere store vindmøller der giver lokalområderne utallige gener er ikke løsningen!

Vi vil gerne hjælpe med at udarbejde et idé-katalog og et par alternativer kunne være:

  • At tage lavbundsarealer ud af dyrkning
  • Bevidst gå efter lav-energiløsninger, såsom lokale pileanlæg til spildevandsrensning frem for at etablere dyre og ressourcekrævende centrale renseanlæg
  • Mere udbredt bygningsforbedringer af ældre bygninger. F.eks kan mange ældre vinduer renoveres med energiforsatsrude for få midler
  • Etablere flere solcelleparker
  • Satse yderligere på cykelturisme og andre former for økoturisme
  • Bedre offentlig transport og delebilsordninger

Sideeffekterne af flere af forslagene vil desuden at samfundet spare penge og generelt hjælpe miljøet. Som opsummering har Vordingborg kommune mange muligheder for at opfylde borgmesterpagten – man skal bare være lidt kreativ.

Rigmor Nielsen, Stege

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Kostervigmøllerne afgøres den 8. april v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemKommunen har forklaret passiviteten i Kostervigsagen med, at man – trods flertalsgruppens valgløfter – er forpligtet til at virke for møllerne, fordi de indgår i kommuneplanen.

Hvilket ikke er helt rigtigt: Kommunen burde have været i stand til selvstændigt at konkludere, at møllerne ikke er forenelige med de obligatoriske hensyn til Natura 2000-områdets dyreliv. Dermed havde sagen været lukket korrekt. Naturstyrelsens tre vetoer i 2012, 2013 og 2014 taler deres eget tydelige sprog.

Men som beskrevet i Sjællandske 11/3 falder møllerne i stedet for 3-års forældelsesfristen d. 3/5 2015. Udvalgsformand Thomas Christfort vil ifølge Sjællandske 11/3 benytte denne kendsgerning til at lukke sagen på udvalgsmødet 8/4, gennem et kommuneplantillæg uden møllerne. Hvilket er helt risiko- og udgiftsfrit for kommunen.

Med udvalgsformand Thomas Christforts og borgmester Knud Larsens gentagne forsikringer om at Kostervigmøllerne er uønskede, og med et klart flertal af Kostervigmøllemodstandere i Teknisk Udvalg (5-2 hvis valgløfterne holder), burde afgørelsen hermed være en formsag.

Men korrespondancen mellem forvaltningen og projektmager i februar viser desværre, at der i hvert fald på det tidspunkt var lagt op til at lade hele planproceduren gå om forfra, dvs. i praksis at give ansøger 3 år til! Man spørger sig, om forvaltningen kører solo, eller om der er en skjult dagsorden, og i så fald: Hvem trækker i trådene?

Forvaltningens sagsfremstilling op til udvalgsmødet den 8 april virker tilsvarende tendentiøs og også mudret. Teksten får det næsten til at lyde som om Naturstyrelsen har ophævet sit veto! Tilsyneladende modvilligt er der dog givet plads til muligheden at Kostervigmøllerne fjernes fra plangrundlaget. Så vi krydser fingre.

Margareta Dahlström, Borre