Søg et parti?

Monthly Archives: February 2016

Gødning, giftgas og luskeri v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadDen flittige læser vil huske sidste uges indlæg om gødningsterminalen på Masnedø. Det kan nu oplyses, at det bliver den største oplagring af farlig gødning i Danmark: 2 en halv gang mere end terminalen ved Randers. Dette gælder især Axan NS-27-4 med 22.200 tons på Masnedø, men kun 14.000 tons i Jylland. Axan udvikler giftgas ved brand, og kan nære en brand i fravær af luft.

Derfor bad jeg om et borgermøde, hvor risikoen for de nærmeste boligområder og for Vordingborg kunne belyses.

Hvad mente kommunalpolitikerne om det?

Alliancen af bønder og gødningsspredere bestående af udvalgsformand og proprietær Thomas Christfort og borgmester og fritidslandmand Knud Larsen var afvisende. Borgmesteren nægtede at sige noget, og Christfort kom med sit sædvanlige arrogante nej.

Fra partiordførerne var der almindelig opbakning til et borgermøde. Det gjaldt den kommende borgmester, Mikael Smed (A) eller Michael Seiding Larsen (V), der kvitterede med ”fin ide!”, medens Else-Marie Langballe (SF) imponerede med “en rigtig god ide”. Radikale Birgitte Steen Jørgensen hviskede “udmærket”, og selv DF og EL var enige! Flertallet var hjemme.

Men den konservative outsider Christfort sagde nej, og borgmesteren var tavs.

Og alligevel ikke. Pludselig er Knud Larsen i røret – ikke hos mig, men hos formanden for Vordingborg Lokalråd. Med sit hyggelige telefondiplomati forsøger han at manipulere formanden til at vente med borgermødet. Dette følges op med en mail fra udviklingsdirektøren, der meddeler, at ”behovet for et borgermøde drøftes, når miljøgodkendelsen foreligger” Nu er et borgermøde altså blot en fjern mulighed!

Arbejdspladser – for enhver pris – er vigtigt for Christfort og Knud Larsen – og det er fuldt legitimt. Men de skal ikke skabes ved at luske noget igennem, ved at misinformere borgerne og slet ikke ved at manipulere.

Det er nu, vi kan få indflydelse på sikkerheden! Lad os derfor få det borgermøde nu!

Allan Huglstad, Vordingborg

Gode lokalråd er dyre v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenOg ja, gode lokalråd er dyre, når de formår at se udover dagen og vejen og kigger på løsninger for fremtiden, hvor der til gengæld er penge at spare.

Således da Vestmøn Lokalråd havde møde på Damme Kro med beboere samt politikerne i Dialogudvalget, der glædeligt mødte fuldtalligt op, alle 6. På mødet var det første punkt nemlig lokalrådets forslag om, at bygge et biogasanlæg, der skulle forsyne Damme-Askeby samt Vollerup med fjernvarme, hovedsagelig skabt på gylle, der som tillægsgevinst kunne spredes lugtfrit på markerne efter brug. Traditionelt var politikerne forbeholdne, men der blev dog aftalt et møde på Rådhuset, om planerne.

Derefter blev forholdene omkring Stenminerne ved Hårbølle Havn diskuteret, for området har jo før, uden de store problemer, kunne bruges som rekreativt område med sti til stranden, samt ideelle forhold for lystfiskere. Men efter en ny ejer overtog stedet, og lejede et hus ud til en motorcykelklub, dukkede der store betonklodser op på parkeringspladsen udenfor bommen, samt uofficielt opsatte trafik-forbudskilte. Her har kommunen ikke magtet en løsning, men overordnet burde man selvfølgelig give ejeren et påbud om, at de stærkt forfaldne bygninger bliver forsvarligt blændet af, for publikums adgang. Dermed forsvinder nemlig også argumentet for at afspærre der naturskønt beliggende område, som kommunen burde have købt forlængst.

Herefter blev der rettet kritik mod, at nedrive Fanefjordskolens SFO-bygning  for en udgift på 600 tusinde kr., for at spare en anslået driftudgift til bygningen, på 100 tusinde kr. årligt. Skolen vil meget gerne beholde, den iøvrigt velholdte bygning, da den bl.a. også rummer lærer-arbejdspladser, og har derfor tilbudt at betale den ønskede besparelse på drift, ud af sit eget budget. Men dette tilbud er hidtil prellet af på politikerne.

På mødet blev der iøvrigt talt varmt for fibernetprojektet på Vestmøn, der stadig mangler nogle tilmeldinger, og så blev der udtrykt undren over, at et reklamebrev om bekæmpelse af Radon var udsendt af kommunen og underskrevet af formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Bent Jørgensen, Møn

Dialogudvalgsmøde i Stege om bl.a. vindmøller v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstromPå dialogudvalget i Stege i går 11/2 var det store emne uden for dagsorden under eventuelt: Vindmøller.

Thomas Christfort skal roses for at han gentagne gange gav udtryk for, at der lyttes til borgerne, at høringssvarene vil blive grundigt læst, og at hvis modstanden er massiv så vil det ikke undre ham hvis vi slet ikke får møllerne. Og at hvis det modstanderne af store vindmøller på land kan påvise, at CO2-målene kan nås uden store vindmøller, så vil det være “super” og ingen vil have noget imod det.

Det er fint med en “flertallet afgør” – indstilling. Men i et ægte demokrati handler er det også om at sætte sig ind i argumenterne, så beslutningerne træffes på et oplyst grundlag – så vi alle sammen (og ikke mindst dem der træffer beslutningerne!) kan blive klogere og få en mere nuanceret forståelse af interessekonflikter osv.

Desværre gav vores teknikudvalgsformand ikke udtryk for den store forståelse for bekymringer fra de fremmødte om store landvindmøllers skadelige effekt på bosætning, turisme og natur. Men fremførte flere gange de oversvømningstruede stillehavsøer som begrundelse for hvorfor han selv er tilhænger af at møllerne kommer op. Det er en meget forenklet diskurs, som appellerer til følelser og dårlig samvittighed. Men det er umuligt at påvise, at 13 store landvindmøller kan gøre noget som helst for atollerne. Man kan lige så godt – og måske endnu bedre – argumentere for det modsatte, på grund af den dokumenterede handel og svindel med CO2 kvoter og overkapaciteten af vindenergi, som gør at yderligere møller p.t. snarere er en belastning end en gevinst for miljøet. Men rørende var det at høre på.

Jeg tror det er tilladt at optage en politiker på et offentligt møde, så derfor optog jeg Christforts svar på Susanne Rosenilds spørgsmål om Strategisk Energiplan, fra ca 1:30 i klippet falder ordene omtrent således: (beklager svag lyd, den skal skrues helt op)

“Hvis I kommer og siger, at hvis vi tager de her ting med, så når vi målene [dvs når borgmesterpagtens mål om C02 reduktion uden vindmøller] , ja så vil det da være super. Det er der ikke nogen der har noget imod. Men jeg kan love dig at vi læser det her grundigt [høringssvarene]. Der er ikke nogen der er i tvivl om at det her bliver et kæmpe slagsmål. Og det næste er så bare at så har vi ingen vindmøller, og det kan også være at det er det vi ender med at gøre. Men derfor er jeg helt sikker på, at der ikke er nogen der ikke læser de her høringssvar rimelig grundigt. Det eneste hvor jeg måske vil sige at jeg ikke lytter, er at jeg egentlig synes at I er alt for langt fremme. Jeg ! vil ikke står og diskutere om der skal være vindmøller endnu, eller vindmøller i Barmosen. Det er slet ikke det vi diskuterer endnu. Vi prøver at se om vi kunne få et ja til nogen kriterier hvis man skal have vindmøller: Under den forudsætning at man skal have vindmøller, hvad skal så kriterierne være. Og her har I min forståelse for at hvis man ikke vil have vindmøller, så er det bare med at komme på med protester med detsamme. Det ville jeg nok også selv gøre, hvis jeg ikke ville have vindmøller…….Der kom også protester da vi ville rejse en telemast i Vordingborg…. Jeg har i teknisk udvalg ikke oplevet andet end at der er kommet protester hver gang der har været noget med ny infrastruktur. Det er som en refleksreaktion”

Margareta Dahlström, Borre

Nej til store vindmøller i Vordingborg Kommune v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstromUNDERSKRIFTSINDSAMLING mod store vindmøller i Vordingborg Kommune.

Klik her, hvis du er imod kæmpe vindmøller i kommunen…

Det er vigtigt at vi i kommunen står sammen om dette, og ikke kun bekymrer om de møller der vil ramme os selv.

Den indstilling ender alligevel let til sidst med at ramme os selv, da kommunens planer rent faktisk åbner opfor et uanet antal vindmøller, da planerne udover et 2020-mål også indeholder et 2035 mål – og da investorer allerede nu taler om at frasælge møllerne til Københavns Kommune.

Det er skruen uden ende.

Skriv under, like og del helt uden hæmninger, man kan også skrive under anonymt.

Det er nu der skal trækkes i nødbremsen.

OBS at kampagnen, som er udformet som en henvendelse til borgmester Knud Larsen, tager ikke stilling for eller imod vindmøller som sådan. Men vi opfordrer bl.a. kommunen til at lægge pres på for at staten kan udarbejde en støjbekendtgørelse som ikke spiller hasard med naboernes helbred.

Og vi opfordrer kommunen til at vurdere og vedtage, at der ikke er egnede opstillingssteder til store vindmøller her i kommunen – og derved lægge pres på staten, at eventuelle vindmøller opstilles til havs, f.eks. i den gigantiske planlagte Kriegers Flak.

Margareta Dahlström, Borre

Livsfarligt firma på Masnedø v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadYara Gødning ønsker en gødningsterminal i Vesthavnen på Masnedø. Terminalen skal håndtere 120.000 tons gødning om året og oplagre max. 22.200 tons Axan NS-27-4. Denne er dødsensfarlig, da den ved ophedning afgiver ”nitrøse gasser” – bedre kendt som giftgasser. Derfor er terminalen en såkaldt ”kolonne 3 virksomhed”, dvs. en af de farligste i Danmark.

Der er lavet VVM-redegørelse, men miljøgodkendelsen er endnu ikke på plads. Med min planlægningserfaring fra den kolde krig, hvor den slags virksomheder i et operationsområde udgjorde en kolossal risiko for masseskader, synes jeg, at VVM-redegørelsen skøjter let over risikoen.

Firmaets ”worst case” scenario er brand i en gummiged – et problem, der kan klares med en pulverslukker!

Dette er ikke ”worst case” i mine ører. Når uheldet er ude, er det ofte flere ting, der går galt, så vi havner i et ukontrolleret hændelsesforløb med brand, eksplosion og udslip af giftgas, der kan ramme Masnedø, Ore, Masnedsund og måske hele Vordingborg.

Det er da også derfor, at myndighederne udover en intern beredskabsplan også kræver en ekstern beredskabsplan af hensyn til skader i omgivelserne og indsættelse af det sjællandske katastrofeberedskab.

Det er muligt, jeg maler fanden på væggen (det håber jeg), men da der ikke er offentliggjort ret meget om risikoen, og da der kun omtales ”uheld”, men ikke terror, hærværk eller tyveri af gødningsstoffer (til sprængstof), er jeg meget betænkelig. Desuden savner jeg farekalker, der viser en giftgasskys udbredelse ved forskellige vindretninger og -hastigheder.

Det forekommer mig, at Vordingborg Kommune forsøger at luske denne virksomhed på plads uden småborgerlige protester.

Derfor er kun udvalgte personer orienteret, og der har ikke været et egentlig borgermøde – hverken for de mest udsatte på Masnedø, Ore og Masnedsund eller i Vordingborg.

Det er derfor vigtigt – ja et krav – at kommunen indkalder til et borgermøde, der kan berolige mig og andre sarte sjæle!

Allan Huglstad, Vordingborg

Stenørkenen i Stege v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenStoretorv i Stege er et sted man hurtigst muligt passerer, for bortset fra cafeen Frederik d.7`,er der ingenting her, der opfordrer til ophold. Før i tiden lå her en lille oase med beplantning og bænke omkring et lille springvand, hvor byens borgere kunne sidde og diskutere verdens gang, men det var dengang.

Cafèen på torvet, blev for nogle år siden overtaget af et ægtepar, med oprindelse i henholdsvis Iran og Ukraine, der dygtigt har fået den til at blomstre, men for dygtigt, kan man forstå, for nu har et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg, med den alle steds nærværende Thomas Christfort i spidsen, beordret teltmarkiserne rundt om cafèn fjernet. For som man siger i udvalget, at hvad der var godt nok i den tidligere ejer, Henrik Hjorthøjs tid, bør også være nok idag.

Om det er med god hjælp, af det samme udvalgs idioti, at man efterhånden har fået lagt Vordingborg øde, med sit smagsdommeri, skal være usagt, men sporene herfra skræmmer ihvertfald. Hvis alt hvad der prøver at spire og gro, skal rammes af dette udvalgs hammer, så er der nok en del der opgiver deres planer på forhånd, når de hører rygterne. Til Værtsparret har Thomas Christfort sagt, at hvis der ikke er plads nok til dem på torvet, så kan de sikkert finde sig et andet sted i Stege.

Værtsparret har forsvaret sig med at hyre en arkitekt, der har lavet et forslag, hvor disse teltmarkiser blev indpasset den eksisterende bygning og hvor man så kunne sidde i skyggen udendørs og følge med i byens liv, det er jo det vi elsker som turister, når vi er udenlands. Men dette forslag blev fejet af bordet af udvalgets ekspertise, for god smag og tilhørende kedsomhed, det har de nemlig forstand på.

Bent Jørgensen, Møn

Vindmøller ved Ore? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSå slap det ud, at lokale folk ønsker at anbringe 6 havvindmøller mellem Oreby Skov og Ore samt 9 møller i Barmosen.

Initiativtagerne er de sædvanlige, når der skal opstilles vindmøller: En fattig godsejer, der mangler penge til generationsskiftet, og et par grådige investorer for hvem natur og mennesker kommer i anden række.

Derfor bor de heller ikke i området.

At godsejeren også er forvirret, fremgår af SYDTID 6/1, hvor Peter Tillisch, Rosenfeldt, siger, ”han ikke forsøger at påvirke processen”, og at han ”afventer, hvad kommunen beslutter”.

14 dage efter er begge udsagn overtrådt!

Personligt er jeg ked af, at Steffen Steffensen, der har gjort meget for Møn, nu optræder som kynisk pengemand, der angiveligt vil videresælge møllerne til København.

Og hvem er ofrene?

Ja, ser vi blot på Ore-møllerne, vil stranden være inden for 600 m. støjfareområdet og reelt være ubrugelig. Men da erfaringerne viser, at støjen når helt ud til 1500 m, vil den østlige bydel Ore blive påvirket. Dette vil især ramme sommerhusene ved Klinteparken, der vil blive usælgelige. Hertil kommer udsigten til møllerne og sygdomsrisikoen ved den lavfrekvente støj.

Også Neder Vindinge vil blive hårdt ramt, da den ligger midt imellem to store vindmølleområder. Det samme kan ske med Ore-Masnedsund, hvis Vordingborg Forsyning opstiller 4 møller på Masnedø. En lokalplan, der tillader 26 m. højt byggeri, samt en gødningsfabrik, der udover støj og forurening er en risiko ved brand, eksplosion, hærværk og terror, vil især gå ud over Ore, hvilket vil kunne aflæses i huspriserne.

At man netop vælger Oregård til vindmøller er helt uforståeligt, da det ligger tæt på et Natura 2000 område – nøjagtigt som Kostervig-møllerne på Møn. Her brugte alle parter i løbet af 4 år masser af penge og energi på trods af 3 gange nej fra Naturstyrelsen. Skal denne farce nu gentages?

Allan Huglstad, Vordingborg

Hvor tumpet kan man være? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen har i 2003 underskrevet et skøde, hvor det fremgår, at huset i Magleby har ”afløb til offentligt spildevandsanlæg”. I dag påstår han, at Magleby aldrig har været tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Begge dele kan naturligvis ikke være rigtigt, så den hurtige konklusion må være, at enten løj han i 2003, eller også lyver han i dag.

Trods det kommunale arkivkaos og forsøg på at sabotere arkivadgangen er det lykkedes Uffe Thorndahl at finde spildevandsplaner, der fastslår, at ikke blot Magleby, men også Busemarke, Mandemarke og Øster Egesborg før 1992 var tilsluttet offentligt spildevandsanlæg, der blev vedligeholdt af kommunen. Derfor er der ulovligt opkrævet tilslutningsbidrag.

Når kommunaldirektør Svendsen-Tune må drage til undsætning for borgmesteren og i et politisk indlæg forsvarer denne (Sjællandske 29/1), tyder det på, at Knud Larsen er presset. I stedet for dialog må vi endnu en gang høre om advokatfirmaet Hortens korte standardnotat, der postulerer, at Magleby ikke var kloakeret – selv om firmaet aldrig har været i rådhusarkivet eller besøgt Magleby! Hvis borgmesteren spurgte Horten, om hans underskrift havde betydning, ville de – mod det sædvanlige konsulenthonorar på 200.000 skattekroner – sandsynligvis svare, at den ikke havde betydning. Den, der betaler, befaler…

Og så er vi tilbage til Knud Larsens underskrift, hvor han påstår, at den ikke gælder detaljer som f.eks. kloakering – detaljer, der har stor betydning for de husejere, det går ud over. Man fristes til at spørge: Hvor går grænsen? Hvilke dele af skødet er dækket af underskriften og hvilke ikke? Måske en ide at markere alt det, der falder uden for underskriften, med rødt?

Knud Larsen bruger helt klart ”tumpeundskyldningen”: Jeg aner ikke, hvad jeg skriver under på, så jeg er ikke ansvarlig. Dvs. han er uansvarlig! Det samme er en blind abe – og den kræver ikke borgmesterløn.

Allan Huglstad, Vordingborg

Skal vi opstille vindmøller for København? v/ Tone Brix-HansenTone Brix-Hansen, Stege

Tone-Brix-HansenDer har netop været høring om kommunens planlægning for vindmøller.

Man ønsker at opstille min. 13 store vindmøller for at reducere kommunens CO2-udledning og nå nogle i øvrigt uforpligtende energimål.

Det er blevet sagt mange gange: De besparelser man går efter i kommunens CO2 regnskab, hvis man vælger at stille vindmøller op, er desværre kun fiktive skrivebordsbesparelser. Vores økonomiske vismænd har sagt det, og vores energiministre har efter tur indrømmet, at det forholder sig sådan. Alligevel føler jeg mig nødsaget til at påpege det igen, siden kommunen i vindmølleplanen lader som om, at det forholder sig anderledes.

Og dette er bare begyndelsen: Trioen, som ønsker at stille vindmøller op ved Barmosen og Rosenfelt, reklamerer i avisen med lokalt ejerskab, men har til anden side givet udtryk for, at de vil opstille møllerne for bagefter at sælge dem, eller de fleste af dem, til en anden investor.

Det forlyder, at det er Københavns Kommune, som vil købe møllerne. Hvorfor har man ikke meldt åbent ud om dette? Der er mange ulemper ved at opstille vindmøller: gener for naboerne, ødelagt natur og landskab, store tab af ejendomsværdi og attraktivitet.

Skal vi i Vordingborg acceptere disse store tab, for at København skal købe sig aflad og kunne bogføre nogle fiktive CO2-besparelser og kalde sig en ”grøn” kommune? De små skatteindtægter og de fiktive CO2-besparelser, som Vordingborg Kommune kunne have håbet på at opnå ved at tillade opstillingen af vindmøllerne, eksporteres dermed ud af kommunen, og Vordingborg sidder alene tilbage med ulemperne og tabene.

Eller er princippet om fiktive skrivebordsbesparelser mon så gennemført hævet over ethvert retsprincip, at den samme ”besparelse” bogføres i to kommuner – både i den kommune som har møllerne stående, og i den kommune som ejer møllerne?

Dette var faktisk tilfældet, da man solgte den ene mølle i St. Røttinge i Næstved kommune til Frederiksberg Kommune, og begge kommuner bogførte den fulde ”besparelse”! Hvis dette dobbelte bogholderi tillades, er det for mig den fuldendte farce.

Jeg harmes!

Måtte vores kommunalbestyrelse hæve sig over dette beskidte spil for galleriet, hvor Vordingborg på forhånd er dømt til at tabe, og sige nej tak til store vindmøller her i kommunen.

Tone Brix-HansenTone Brix-Hansen, Stege