Søg et parti?

Monthly Archives: March 2016

Vend gødningslager til noget positivt /v Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussen

På informationsmødet omkring miljøgodkendelsen af et stort gødningslager på Masnedø blev en del bekymringer tilkendegivet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber. Vi kender det fra norske Breivik. 

Men det var ikke sådan, at kan klippede hul i hegnet til et gødningslager og der syslede med fremstillingen. Han fik som enhver anden bonde leveret gødning til sin ejendom hvor forsøg og sammensætning foregik. Så fokus skal nok mere sættes på slutbruger end på gødningslageret på Masnedø i terrortrussel-sammenhæng. 

Det skulle ikke undre mig om det ikke er den megen ilt, der er i nitratgødning (NO3) der er forklaringen til en eksplosiv forbrænding. 
Det underbygger i øvrigt mit udsagn om at nitratgødning er et iltningsmiddel. Så hvis der bliver udledt for meget fosfor fra rensningsanlægget, skal der blot suppleres med noget axangødning. Det vil medføre, at vi får den rette balance imellem kvælstof og fosfor N/P på mindst 7:1 der giver sunde alger, som igen giver mange fisk via fødekæden. N (sammen med P) æder algerne og O3 delen får vandmiljøet.

Men hvad så med den øgede skibstrafik, kan den genere. Det er nok et temperamentspørgsmål. Selv kan jeg engang imellem savne den aktivitet der var i den tidligere sydhavn øst for Masnedøbroen, bortset fra når en skibs-generator kørte hele natten. 
Man kan selvfølgelig godt være negativ overfor mere skibstrafik, men omvendt kan man også vende det til noget positivt når man ser et gødningsskib sejle forbi. Gødningen skal bruges til landbrugsafgrøder, der giver sunde afgrøder med mere protein i kornet, som senere er hovedingrediensen til et sundere og mere luftigt morgenbrød. 

Kornet kan også bruges til dyrefoder (og afledte gode bøffer) med mindre tilskud af sojabønner, som vi ofte henter i Sydamerika. Ved nærmere eftertanke burde ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening derfor helt anderledes være positiv overfor gødningslageret.

Jeg ved godt at DN slet ikke kan overbevises om ovenstående, da de har bekymringer som en formålsparagraf. Men det undre mig, at der er så mange andre der nu vil gøre dem rangen stridig. 

Håber at det lovede møde med politi og beredskab kan berolige gemytterne.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Hvad man dog må høre… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSjællandske bragte 19/2 en side om sikkerheden – eller usikkerheden – ved en gødningsterminal på Masnedø.

Udvalgsformand Christfort, der tidligere har meddelt, at han ikke ved noget om miljø, har deponeret sin holdning ved Miljøstyrelsen. En foreløbig aktindsigt røber da også, at risikoen ikke har forvaltningens store interesse – her udtaler man sig kun om en spildevandsløsning.

Chefen for den forebyggende afdeling i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning vil ikke tage stilling til, at Axan-gødning udvikler giftgas ved brand og kan nære en brand i fravær af ilt. Dette fremgår dog af flere dokumenter på internettet.

I VVM-redegørelsen for Masnedø-terminalen nævnes risikoen flere steder, f.eks.: ”Axan NS 27-4 kan afgive giftige nitrøse gasser bl.a. i form af NO2, hvis den påvirkes af kraftig varme fra en brand. Indånding af gasserne skal undgås, da de er giftige. Indåndes gasserne, kan der opstå skader på lungerne, såkaldt lungeødem.” I VVM-redegørelsen for Randers-terminalen nævnes et fareområde på 500 m, men på Masnedø skal der opbevares betydelige større mængder end i Randers!

I sikkerhedsdatabladet for Axan opereres med masser af forbehold, der skyldes manglende eller utilgængelige oplysninger, men at ”lortet” er farligt, fremgår flere steder. F.eks. må der ikke anvendes kemisk brandslukning eller kvælning med sand, men kun vand, området skal evakueres ved brand, og der skal anlægges gasmaske. Desuden: ”Kan forstærke brand, brandnærende” og ”brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.” Sidste sætninger i konklusionen: ”Alle stoffer kan have ukendte risici (…) Ansvaret for den endelige bedømmelse (…) påhviler udelukkende brugeren.”

Medens den forebyggende chef ikke vil udtale sig om forebyggelse (!), vil han gerne se på konsekvenserne af en brand (!), og igen er det gummigeden, der betragtes som worst case – og det er ikke alvorligt for Vordingborg – siger han. På ”Scandinavian Star” var worst case brand i en frituregryde – pyromanbranden kostede 159 døde…

Hvis det ikke er farligt, foreslår jeg, at Christfort og jeg afbrænder hans lager af Axan på Nybøllegård i overværelse af pressen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte kan stå forrest, da der er rigeligt med suppleanter…

Allan Huglstad, Vordingborg