Søg et parti?

Monthly Archives: September 2019

På gal kurs! v/ Bent Jørgensen, Møn

I Sjællandske, tirsdag d.10/9, kan man læse at et flertal af vore politikere stædigt fastholder et byggeri ud til Langelinje i Stege, på det gamle voldterræn, hvor Ellens Cabaret lå i sin tid. Men det at der har ligget et hus på grunden før, er jo ikke noget argument for andet, end at politikerne en gang før har dummet sig da de i sin tid gav tilladelse til det byggeri, som måske også har kostet en del af volden.

Volden  foreslog jeg jo, at man genetablerede i stedet for at bygge, til Kommunalbestyrelsens møde på Thorsvang, hvilket fik borgmesteren til at påstå, at jeg ville lægge volden tværs over Langelinje, med deraf følgende trafikale problemer! Ja, hvad gør man ikke, for at få latteren på sin side men seriøst?, nej! I voldens anden ende, bliver Mølleporten nu restaureret for 10 millioner, takket været fondsmidler,  men så kunne man jo godt kvittere og takke, med en stump vold, der levede op til gaven.

På samme møde på Thorsvang, blev det fremhævet af modstanderne af byggeriet på Langelinje, at hvad manglende grunde angik, til boligbyggeri, så lå der 5 ha i udkanten af Stege som kommunen ejede, men som den desværre var begyndt at fylde op med et bakkelandskab af forurenet jord, som så skulle bruges rekreativt! Når jeg står i Algade i Vordingborg og kigger gennem hullet i husrækken på den nye bygning, som ikke må hedde Rådhus, så ser jeg stævnen af et skib, men navnet på kommunens skib er op til folk at bestemme, men også til at få på ret kurs, i rette tid forhåbentlig, så politikerne kan lære det.

Bent Jørgensen, Møn

Enormt besøgstal! v/ Bent Jørgensen, Møn

129.251, så mange besøgende havde Danmarks Borgcenter i Vordingborg i 2018, ifølge sin egen opgørelse til organisationen VisitDenmark, der hvert år opgør antallet af besøgende på Danmarks turistorganisationer, og som man kunne læse om i dagbladet “Sjællandske”, d.13 juli, i år. Og dermed ligger Borgcentret på en bekvem 7`plads ud af 39 steder på Sjælland, der kæmper om turisternes opmærksomhed.

Hvis man fraregner de 29.251, som gratis adgang for børn m.m., så kan man anslå en entrèindtægt på 10 millioner, hvilket i så fald ville fritage Borgcentret for alle tilskud, heriblandt det ekstraordinære Holmer-tilskud på 2 millioner, som Borgcentret har modtaget siden 2007, direkte fra dengang Økonomiudvalgets kasse og siden uden at have været udsat for politiske overvejelser.

De to millioner svarer nogenlunde til driftsudgifterne for to skoler, heriblandt den katastrofalt frasparede Kalvehave Skole. Samtidig har oprettelse af Borgcentret betydet næsten udslettelse af de kulturhistoriske museer i Vordingborg og på Møn, og hvis samlinger nu kan findes i depot på Holmegård og dermed usynliggjort. Oven i det, har der hersket en kraftig destruktionspolitik overfor samlingerne, som eksempel, 9000 genstande destrueret i 2015 alene, fortrinsvis fra “Nyere tid, Bondestand”.

Den fremfærd, har selvfølgelig sat spørgsmålstegn ved folks vilje og lyst til at aflevere ting til museerne, hvis samlinger jo ellers har bevist befolkningens evne til selv, at passe på tingene gennem tiden. Så det burde de gøre for fremtiden, så noget stadig er synligt, rundt omkring, i stedet for at ligge i depot.

Men tilbage til Borgcentret, som sikkert gerne vil oplyse antal gæster og dermed følgende entreindtægt for 2018.

Bent Jørgensen, Møn