Amtet kloakerede altid v/ Uffe Thorndahl, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Uffe-ThorndahlSydsjællands Tidende har indgående beskæftiget sig med sagen om Vordingborg kommune lovligt kunne opkræve tilslutningsbidrag for ejendommene i Magleby i forbindelse med, at kommunen separerede spildevandet, og afledte det til renseanlægget i Stege.

En række borgere har givet udtryk for, at påligningen af tilslutningsbidraget er ulovligt og i strid med betalingslovens § 2 stk.1,  fordi stort set alle ejendomme i Magleby gennem mange år har været tilsluttet en offentlig kloak som oprindelig blev anlagt af Præstø amts vejvæsen.

Dette har kommunen afvist ved, at formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg Thomas Christfort gentagne gange offentligt har udtalt:

"Vi er sådan set enige om, at en række huse har været koblet på den tidligere ledning, der går i vejen, men den har hørt under amtet og amtet kloakerer ikke. Derfor har de ikke været offentligt kloakeret."

Udtalelsen er imidlertid i lodret modstrid med virkeligheden. Indtil kommunesammenlægningen i 1968 har det for sognekommunernes vedkommende stort set altid været amtet, der foretog kloakeringerne.

Det er stort set foregået på den måde som overenskomsten beskriver vedrørende kloakeringen i Tjørnemarke. Overenskomsten af 4.7.1960 blev under forbehold for amtrådets godkendelse indgået mellem Præstø amt, Stege landsogn og lodsejerne vedrørende: Vejforlægning, rørlægning og kloakering I Tjørnemarke.

Det fremgår af overenskomsten:

"Lodsejerne har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand, efter at det har passeret rensebrønd med vandlås. Afløb fra W.C. skal have passeret septiktank eller andet godkendt triks."

Og

"Udgifterne ved nævnte lednings etablering og vedligeholdelse påhviler Præstø amtsvejvæsen med 2/3 og Stege landsogn med 1/3."

Sådanne overenskomster er givetvis indgået i forbindelse med de kloakeringer, der er gennemført af landsbyerne på Møn i 40érne, 50érne og 60érne. Det er derfor helt uforståeligt, at kommunens administration ikke forlængst har orienteret Thomas Christfort og den øvrige politiske ledelse, om at det indtil den første kommunalreform i de gamle sognekommuner var amtets vejvæsen, der var den drivende kraft i gennemførelsen af kloakeringerne i landsbyerne.

Hvorfor udstilles Thomas Christfort som en ledende poltiker, der formentlig i god tro, direkte vildleder offentligheden med lodret urigtige oplysninger?

Kommunens ledelse har i forbindelse med Magleby sagen brugt ca. 100.000 kr. af skatteydernes penge til nogle nærmest værdiløse juridiske vurderinger fra advokatfirmaet Horten. Hvorfor har kommunens administration ikke sørget for, at Horten blev gjort bekendt med, at stort set alle kloakeringer af landsbyerne i Møns sognekommuner blev gennemført af Præstø amts vejvæsen?

Jeg forstår simpelthen ikke forvaltningen, at den på denne måde udstiller sine ledende politikere, som jo efterfølgende mister megen troværdighed og autoritet fordi de offentligt udtaler sig i direkte mdostrid med sandheden.

Hvorfor???

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl, Borre

kloak-møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *