Borgerlisten

Fra ”Den onde Pless” til Vordingborg Kommune v/ Allan Huglstad, Vordingborg

På Vestmøn ligger Damsholte. Bynavnet består af dam og holt (skov) og røber, at egnen er rig på vand og skov. Det var her ”Den onde Pless”, chefen for Hestgarden, i 1685-97 udkommanderede hovbønderne for at grave grøfter, så han midt i moradset kunne anlægge sin sommerresidens, det senere Marienborg. Mange bønder døde eller blev kvæstede som følge af arbejdet og afstraffelserne. Men den onde oberst var en god vandingeniør!

Senere afvandinger fra Maglemose til Røddinge har vist, at man skal kende mere end sit fadervor, hvis man vil arbejde med vand uden at lave ulykker.

I 2009 åbnede Vordingborg Kommune den rørlagte Præstegårdsgrøft øst for Damsholte. Pris: 1.1 mill. kr. Formål: En bedre vandafledning. Resultat: En tør og fremragende pansergrav og oversvømmede marker. Årsag: Bunden af grøften lå højere end den gamle rørledning!

Hvad gik galt?

Kommunen, der førte tilsyn med arbejdet, indrømmer, at der blev lavet en projekteringsfejl, men melder hus forbi. Aben er derfor hos det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. NIRAS har en forsikring, men kommunen har ikke krævet erstatning!

Vordingborg Kommune lavede så et nyt forslag, der igen skulle rørlægge Præstegårdsgrøften i den rigtige dybde ved siden af pansergraven! Men denne molboløsning ville lodsejerne ikke være med til.

I stedet foreslår kommunen nu at grave pansergraven – altså Præstegårdgrøften – dybere og omlægge alle overkørsler. Pris 1.5 mill. Hertil kommer erstatningskrav fra lodsejerne for ubrugelige marker. Penge, som NIRAS tørrer af på skatteyderne.

Og kommunen anvender stadig NIRAS. Hvorfor? Lidt for tætte forbindelser mellem enkelte embedsmænd og kollegerne i NIRAS?

Præstegårdsgrøften er ikke noget enestående eksempel på pengespild. I virkeligheden er vi en rig kommune, der bare ikke kan styre aktiviteterne. Så vi klatter pengene væk, hvilket bl.a. går ud over ældreplejen og skolerne. Hverken kommunalbestyrelse eller embedsværk har overblik. Og uden overblik ingen ledelse!

Det vil Borgerlisten ændre!

Allan Huglstad, Vordingborg

En anstændig kommune! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Det er træls arbejde at lære venstremænd noget nyt, men ikke desto mindre glædeligt, at en hædersmand som Bo Manderup (Venstre) tør gå mod strømmen (Sjællandske 1/8).

Sagen drejer sig om et nybyggeri i den gamle landsby Roneklint, som i 2013 fik en bevarende lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har givet en dispensation, som Bo Manderup har stemt imod, da den er udtryk for manglende respekt for lokalplanen og for beboerne, der i høj grad har været involveret i udarbejdelsen. Tilmed gælder dispensationen en flexbolig, der er en omgåelse af sommerhusloven og på alle områder strider mod lokalplanen.

Nu er det efterhånden blevet en uvane at give dispensation til lokalplaner, så de ikke er det papir værd, de er skrevet på. Mange i lokalområdet husker stadig Jungshoved Præstegård, hvor der midt i landsbyen blev givet dispensation til et hotel med støj-, lys- og parkeringsproblemer.

Det er også en kedelig uvane med nedrivningstilladelser til bevaringsværdige bygninger. F.eks. blev et hus i Algade, Vordingborg, nedrevet for at skabe plads til ”ikke rådhuset”.

Resultatet er, at vores kulturarv forsvinder, og i stedet får vi bygninger, der er helt utilpassede de lokale forhold. Man får det indtryk, at visse lokalpolitikere er totalt blottet for æstetisk sans og respekt for lokalbefolkningen.

Brud på lokalplaner er blot et eksempel på den disrespekt, visse politikere – og kommunale chefer – har for den lov og ret, der skal beskytte borgerne. I denne byrådsperiode har vi bl.a. set overtrædelser af arkivloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og beredskabsloven. Samtidig er der eksempler på ”lovliggørelse” af ulovligt byggeri, og på socialområdet ser vi et stigende antal sager, der returneres af Ankestyrelsen, fordi afgørelserne er ulovlige.
Det lugter af vennetjenester, magtmisbrug og skjulte besparelser.

Borgerlisten går på valg for at få en anstændig kommune – også når det gælder overholdelse af lokalplaner.

Allan Huglstad, Vordingborg

HER GÅR DET GODT!

lyt-til-osHer går det godt!

Det går godt i Vordingborg Kommune. Vedrørende skole og erhvervsliv klatrer vi opad i vurderingerne, folk kommer i arbejde, vi afvikler på gælden, og vi får flere tilflyttere.

Men under overfladen knager det. Dårlige vaner – især fra den gamle Møn Kommune – breder sig og skygger over de mange gode tiltag. Resultaterne af kammerateri, inkompetence og kommunalt magtmisbrug kan bl.a. ses på Møn i form af Vrinskebæk-forureningen ved Møns Klint Camping og den fejlslagne kloakering i Magleby. Hertil kommer alle Thomas Christforts miljøsager, bl.a. kornaffaldet og spildevandsudledningen i Stege Bugt og hans 3500 m3 forurenende forbrændingsslagger på gårdspladsen midt i Lendemark Vandværks indvindingsområde. Overalt er det naturen og uskyldige borgere, der må bøde for den kommunale magtelites lokumsaftaler.

Der har på det sidste været meget fokus på Christfort, hvilket kan synes uretfærdigt. Manden er dygtig, intelligent, rar og flink, men mangler empati og dømmekraft – også når det gælder egne handlinger. Christforts magtfulde hverv som formand for Teknik- og Miljøudvalget og Vordingborg Forsyning er i strid med hensigten bag udskillelsen af forsyningsselskaberne, men passer fint ind i en kommunalpolitisk organisation, der er præget af vennetjenester. Ved at sætte den enlige konservative på disse Uriasposter – en mand, der har fået særtilladelser til at svine – kan flertallet i kommunalbestyrelsen praktisere sin forskelsbehandling på miljøområdet, hvilket især kommer større jordejere til gode. Den stakkels Christfort er hermed degraderet til den nyttige idiot, der udfører det beskidte arbejde, uden at borgmester og flertal får snavsede hænder! Prisen betales af miljøet og sagesløse borgere – og retssikkerheden!

Hovedproblemet er altså ikke Christfort, men kommunens dysfunktion. Under den tilsyneladende velfungerende overflade befinder sig en sump af årtiers magtmisbrug, vennetjenester og inkompetence.

Borgmesteren burde erkende dette og sikre sit eftermæle og kommunens omdømme ved at stille sig i spidsen for en oprydning. Første skridt må være at befri os for Christfort, og befri Christfort for det åg, han ikke formår at bære. Næste skridt må være at overholde de love og regler, der gælder på det kommunale område og implementere et moralkodeks for politikere (og embedsmænd) samt indføre en kommunal ombudsmand.

Desværre er denne oprydning utænkelig i øjeblikket. Den kommunalpolitiske kultur er så betændt, at de involverede vil dække over hinanden, og det gælder også den alt for tandløse opposition. Men måske vil næste valg bringe ændringer?
På Borgerlistens vegne,

Allan Huglstad, Bo Brebøl, Margareta Dahlström

Generalforsamling i Borgerlisten v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVed Borgerlistens generalforsamling 31. januar var der genvalg til alle, herunder formanden Allan Huglstad og næstformanden Bo Brebøl.

Borgerlisten besluttede efter kommunalvalget at fortsætte det politiske arbejde, hvilket har vist sig at være en god ide. Der var store forventninger til flertalsgruppen og især til borgmester Knud Larsen, men generelt er valgløfterne og forventningerne ikke indfriet.

Kostervig-megamøllerne spøger stadig på trods af flertallets valgløfter, og Maglebyskandalen er udvidet med miljøsvineri på Møns Klint og flere kloaksager, bl.a. i Øster Egesborg. Forhåbentlig vil der i 2015 blive sat en stopper for disse sager til gavn for de berørte borgere. Måske vil kommunen endda se det fornuftige i at få Camping Møns Klint tilsluttet kloaknettet, så 40 års tilsvining af Østmøn kan ophøre.

Bedre erhvervsklima

Det er glædeligt, at erhvervsklimaet og turismeudviklingen er blevet bedre, selvom det endnu kniber med erhvervsfremmende tiltag. Vordingborgs Algade lider stadig under kørselsforbud om sommeren, og byen har Danmarks kedeligste og tommeste torv. For den halvtomme kaserne er situationen fra sidste byrådsperiode uændret, og flertallet har tilsyneladende opgivet kasernekampen.

Sæbeoperaen om rådhuset fortsætter. Venstre har endnu ikke forklaret, hvordan en totalrenovering på 37 millioner på ét år kunne ende med at blive dyrere end et nyt rådhus. Flertalsgruppen har heller ingen eksakte planer for placering af et nyt rådhus – måske fordi man afventer kasernens lukning? I så fald ikke en dårlig beslutning, hvis rådhuset kan ligge på kasernen.

På skoleområdet er der tilsyneladende ro – takket være en dygtig formand for Børn- og Unge-udvalget. Borgerlisten vil fortsat følge med i, hvordan skolereformen indfases, og om ressourcerne er tilstrækkelige.

Nærdemokratiet halter

Nærdemokratiet er ikke blevet bedre, siden Socialdemokratiet sad på borgmesterposten. Lokalrådene – især i de 3 købstæder – har ikke megen indflydelse, og bliver ofte glemt af kommunen. Samtidig er kommunen blevet kendt for langsom sagsbehandling, når borgere stiller spørgsmål eller beder om aktindsigt, og Statsforvaltningen har givet kommunen en røffel. Tilmed forsøger man at begrænse aktindsigten – måske for at skjule noget?

Det manglende nærdemokrati og den manglende kommunikation er især tydelig i Vordingborg, hvor planlægningen af byens 600 års jubilæum foregår i en osteklokke. Ingen ved, om det vil blive fejret med andet end et julemarked. Både Borgerlisten og lokalrådet har fremsat forslag, der kan styrke handel og turisme, men er endnu ikke inddraget i planerne.

Panteren

Borgerlisten ser optimistisk på udviklingen af kommunens idræts- og kulturprojekt på Panteren og vil holde øje med udviklingen for at sikre, at projektet er økonomisk bæredygtigt og ikke får negativ indflydelse på idræt og kultur i kommunens yderområder.

Borgerlisten ser gerne, at der indrettes et veterancenter på Panteren for hjemvendte soldater med ar på krop og sjæl, således at disse også kan udnytte områdets tilbud.

Grundlovsfest

Den genvalgte bestyrelse har besluttet, at der skal holdes en traditionel Grundlovsdag på Bogø med morgenmad, taler og sange. Efter mødet vil der blive mulighed for at overvære Bogøs løvsmykkede grundlovsoptog eller at deltage i en guidet tur på Vestmøn med Borgerlistens formand.

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Kærlige klap til Knud fra Borgerlisten v/ Allan Huglstad formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadStore forventninger blev knyttet til Knud Larsen (KL) som borgmester, men 2014 har skuffet mange.

I dag ved vi, at KL blev borgmester på en løgn vedrørende rådhusets renovering. Knuds ledelsesstil blev åbenbaret med et brudt løfte om en uvildig undersøgelse af Magleby-kloakeringen og en kulturløs DF’er i spidsen for Kulturudvalget. Da de manglende evner kynisk var udstillet, blev manden droppet.

2014 fortsatte med gode intentioner, men manglende handling. Som led i en ny erhvervspolitik besøgte KL (større) virksomheder, medens det skortede på erhvervsfremmende handlinger, f.eks. nedsættelse af grundskyldspromillen, bedre velfærdsservice eller biler i Algade. KL har heller ikke magtet at lukke gamle møgsager som vindmøllefarcen i Kostervig trods flertal mod vindmøller eller miljøsvineriet på Camping Møns Klint. Hertil kommer uløste kloaksager bl.a. på Møn og i Øster Egesborg, der kan medføre tilbagebetaling af millionbeløb.

På kaserneområdet har KL udvist stor tålmodighed og handlingslammelse. I stedet for soldater har han lade sig nøje med 125 hjemmeværnsfolk, hvis ankomst er tvivlsom. Flytningen viser sig at være meget dyrere end budgetteret, og HJV vil ikke flytte til en kaserne, der måske lukker om 3 år.

KL introducerede endnu et løftebrud med ekstra udgifter, da han flyttede kunstgræsbanen til Panteren – et fantastisk projekt, hvis finansiering og betydning for kultur, idræt og service udenfor Vordingborg ingen kender.

På skoleområdet er der ro – tilsyneladende. For under overfladen ulmer det: Syge lærere, stort vikarforbrug, færre voksne i klubberne og fortsatte inklusionsproblemer. Forhold, der truer folkeskolereformen og målet om flere unge i uddannelse.

KL var i 4 år en tilbagelænet oppositionsleder, og 2014 har ikke bragt meget nyt. KL ønsker sig et pænt eftermæle og en god pension. Det sidste får han, men eftermælet bliver tvivlsomt, hvis ikke KL de næste 3 år bliver mere handlingsorienteret, samarbejdsvillig og lydhør. Men der er gudskelov håb endnu.

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Får vi et byjubilæum? v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVordingborg har 600 års købstadsjubilæum i 2015.

Selvom der kun er få dage til nytår, er intet sivet ud om planerne, hverken fra kommunen eller handelsforeningen. Måske er man bagud eller er løbet tør for ideer? I så fald har jeg nogle forslag.
Et byjubilæum skal udnyttes til at få flere turister til byen og gang i handelen i Algade. Af naturlige årsager skal større udendørs aktiviteter lægges i sommersæsonen.

Jubilæer er primært historie og intet byjubilæum uden en bog om byens oprindelse og udvikling. Den kan nogle få bidragydere lave på 3 måneder. Dernæst en plancheudstilling, der skal kombineres med udstillingerne om 75-årsdagen og 70-årsdagen for besættelsen og befrielsen. Et optog gennem Algade i historiske dragter fra vikingetid til 68-ungdomsoprøret med hestevogne og gamle biler vil trække folk til byen. Det samme gælder et vikingemarked og et middelaldermarked med boder, værksteder, tvekampe og turneringer. Prikken over i’et ville være en film, en foto- og tegne-/malekonkurrence og et historisk teaterstykke. Vikingesnekker og andre historiske skibe i havnen og sejlture i nabolaget ville være et scoop. Og så skal der lukkes op for museumsmagasinerne, så vi kan få en særudstilling om Vordingborg By!

Byvandringer er et must med en middelaldertur, en Algadetur og en tur rundt til byens flotte villaarkitektur. De 3 omgivende godser bør åbnes op for rundvisninger og parkbesøg. Byens flotte omgivelser (Vintersbølle – Knudshoved – Kirkeskoven – Trellemarken etc.) bør promoveres med ruter, skilte og guidede ture, der også inddrager Masnedøfortet. Vi skal have kongekroner ved indfaldsvejene, streamers på bilerne og merchandise med Vordingborg-logo. Handelsforeningen kan sikkert finde på mere i form af gøgl, loppesalg, konkurrencer, børnelokomotiv og andre salgsfremmende tiltag, ligesom Borgcentres ansatte skal aktiveres, og byens mange foreninger og skoler involveres.

Og lad os så få illumineret borgterrænet med lys på Gåsetårnet og murene!

Allan Huglstad
Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Jeg græmmes… v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVordingborg Kommune forsøger at bortforklare miljøsvineriet på Camping Møns Klint.

Det sker i et svar til Statsforvaltningen – den myndighed, der bl.a. skal holde øje med kommunerne.

Borgmester Knud Larsen fastslår, at han ikke ved, hvorfor hverken Møn eller Vordingborg Kommune har grebet ind over for lovovertrædelserne. Ynkeligt, idet Knud Larsen også var borgmester på Møn, da svineriet fandt sted. Ynkeligt, fordi Storstrøms Amt i 1986 indskærper, at Møn Kommune skal føre tilsyn, hvilket ikke er sket siden 1974.

Borgmesteren fremturer med, at der ikke kan skrides ind, da kommunen har været passiv i 40 år. En fin måde at belønne lovovertrædere, der tilhører loge- og vennekredsen! Man aner forbindelsen mellem gårdejer Knud Larsen og campingpladsens ejer, godsejer Scavenius, begge Østmøn.

Borgmesteren lover dog, at et nyt spildevandsanlæg vil være klar til foråret, og at kommunen vil reparere på den metertykke forurening af Vrinskebækken. Igen udtaler borgmesteren sig imod bedre vidende. Dels hindrer fredning et rensningsanlæg, og dels tager det længere tid at lægge en kloakledning til Magleby. Desuden er rensning af bækken og udløbet i Sømosen et stort og dyrt projekt. Og hvem skal betale? Ideelt set er det forureneren, dvs. godsejeren, men det ender nok hos skatteyderne. Men måske vil fhv. og nuværende byrødder med Knud Larsen i spidsen betale for deres passivitet siden 1974?

Hertil kommer, at Knud Larsen hævder, at bakterieforureningen er meldt til embedslægen, men notatet er desværre blevet væk! Embedslægen oplyser, at han intet har modtaget! Hvem lyver?

For at det ikke skal være løgn, undlader Knud Larsen behændigt at fortælle Statsforvaltningen, at campingpladsen har været drevet ulovligt siden 1985. Det år udløb amtets dispensation med tilladelse til 400 campingenheder. Siden da har campingpladsen med 661 campingenheder i højsæsonerne overskredet de 400 enheder, og har således øget forureningen – medens kommunen sov!
Jeg græmmes…

Allan Huglstad
Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Venstre kovending? v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadVenstre blev i sidste byrådsperiode kendt som partiet, der var enig om at være uenige. Dette gav en zigzag-kurs, der åbenbart fortsætter.

Et godt eksempel er rådhussagen. I 2012 ville Venstre bygge nyt rådhus, i 2013 sagde de nej til nyt rådhus, og i 2014 vil partiet igen bygge nyt rådhus. Hvad vil Venstre i 2015?

Venstre fik garanteret ekstra vælgere på deres nej til nyt rådhus under valgkampen. Dengang hævdede partiet, at det gamle rådhus kunne renoveres for 37 millioner, medens nybyggeri ville koste 123 millioner. I dag påstår Venstre, at renoveringen koster mere end nybyggeri. Da et nyt rådhus i dag koster 130 millioner, vil det sige, at renoveringen er steget med ca. 100 millioner eller mere end det 3-dobbelte – på ét år! Hverken lønninger eller byggematerialer er steget, så det må være indlysende, at der er noget, der ikke passer!

raadhusvandretAsger Diness Andersen – hjernen i Venstres byrådsgruppe – er sendt i byen med det utaknemlige job at forklare Venstres zigzag-kurs. I et læserindlæg (Sjællandske 20/11) forsøger han – forgæves – at forklare Venstres kovending.

Venstre skylder borgerne – og især sine vælgere – en ærlig forklaring. Var de 37 millioner under valgkampen en løgn – et såkaldt valgfif for at få flere stemmer? Eller fifler Venstre med de nye tal for at forklare, at partiet har skiftet holdning? Et eller andet sted ligger der en løgn begravet.

Under valgkampen krævede Venstre et systemskifte. Med Venstres kovending i rådhussagen tyder alt på, at vi kun har fået et personskifte….

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Dårlig ledelse er årsag til merforbrug v/ Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg

Bo-BreboelBorgmester Knud Larsen bør ikke gøre den aktive borger Uffe Thorndahl til syndebuk vedrørende et merforbrug på 375.000 kr. til besvarelse af begæringer om aktindsigt.

Knud Larsen bærer som tidligere borgmester på Møn og nuværende borgmester i Vordingborg kommune selv ansvaret for det rod, der nu skal ryddes op i. Man kan vælge at gøre det enkelt, eller man kan vælge at gøre det indviklet. Knud Larsen & Co. har valgt den tunge vej.

Jeg deltog selv i det indledende møde den 11. marts i år om berettigelsen af den nye kloakering på Østmøn. For Vordingborg kommune deltog foruden borgmester Knud Larsen også udvalgsformand Thomas Christfort og den nytiltrådte kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Proprietær Thomas Christfort havde også sin formandskasket fra Vordingborg Forsyning A/S med. På borgerside deltog foruden Uffe Thorndahl en beboer fra Magleby og jeg selv.

Umiddelbart før det ovenomtalte møde havde jeg en snak på tomandshånd med borgmester Knud Larsen, hvor jeg fremlagde en tinglyst kloakdeklaration fra Magleby, som jeg i øvrigt havde fået fra den kommunale forvaltning, der således var udmærket bekendt med den. Med den i hånden burde man være klar over, at der fandtes en offentlig kloak i Magleby, og så behøvede man sådan set ikke drøfte det spørgsmål mere. Betydningen heraf var, at de 11 mio. kr. kommunen har ødet bort på nye kloaker i Magleby ikke kunne kræves betalt gennem (nye) tilslutningsbidrag. Det forbyder loven ganske enkelt.

På mødet den 11. marts var det imidlertid ganske umuligt at få Knud Larsen & Co. til at forholde sig til realiteterne. Det kan man reagere forskelligt på. Jeg valgte at fastholde min indsigelse om den tinglyste kloakdeklaration uden at gå ind i en større undersøgelse, som kommunen givetvis ville obstruere. Som civilingeniør med speciale i netop kloakanlæg valgte Uffe Thorndahl at gå ind i en mere detaljeret argumentation. Det har forudsat omfattende anmodninger om aktindsigt, fordi de kommunale kloakplaner ikke har været ordentligt forberedt og ordentligt begrundede. Denne aktindsigt er yderligere blevet besværlig, fordi såvel Møn kommune som Vordingborg kommune ikke har opfyldt deres arkivpligt og i visse tilfælde aktivt destrueret eller forvansket arkiverne.

Hvis man vil have borgernes penge, må man også kunne gøre ordentligt rede for sit krav!

Borgmester Knud Larsen og formand Thomas Christfort er i den grad ansvarlige for merforbruget i denne sag, at de egentlig selv burde betale. Det bør økonomiudvalget forklare dem i aften, når der skal stemmes om ekstrabevillingen på 375.000 kr. til tant og fjas i land og miljø.

Jeg finder det beklageligt, at nogle af medarbejderne i land og miljø ifølge ansøgningen skulle have fået stress eller andre psykiske problemer. Det er helt klart et ledelsesproblem. Man bør ikke sætte almindelige medarbejdere og mellemledere til at bortforklare ledelsessvigt gennem selektiv hukommelse, kreativ arkivering og direkte forvanskning af kendsgerningerne. Det er mit håb, at Vordingborg kommune fremover må blive ledet bedre.

Med venlig hilsen

Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg.

Stop borgmesterhetzen! v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen fører en personhetz mod Uffe Thorndahl, fordi han beder om aktindsigt i en række kloakerings- og miljøsager i Vordingborg Kommune.

Ifølge Knud Larsen er Thorndahl skyld i, at kommunen må ansætte ekstra arbejdskraft til 375.000 kr. Tilmed mener borgmesteren, at Thorndahl stresser medarbejderne i Land og Miljø, så de må have psykologbistand!

Det er på tide, at borgmesteren griber i egen barm. I konstitueringsaftalen lovede han en ”uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget”. Den fik vi aldrig! Det er derfor påskønnelsesværdigt, at Thorndahl nu laver kommunens arbejde – og vel at mærke som lovlig bisidder for en række borgere, der er kommet i klemme i kommunens maskineri. At Thorndahl samtidig afslører en miljøskandale på Møns Klint Camping og dermed vækker Knud Larsens vrede, er forståelig. Men denne skandale er Knud Larsen også ansvarlig for, da han dengang var borgmester på Møn. Vreden skal derfor ikke rettes mod Thorndahl, der i stedet burde roses for sin flid og ihærdighed.

Som borgmester skal Knud Larsen naturligvis støtte sine medarbejdere, men han glemmer, at der i de senere år har været en del kritik af teknik- og miljøforvaltningens arbejde. Sager om aktindsigt må ikke lamme en forvaltning. Så enten er medarbejderne i Land og Miljø mimoser, eller også skal årsagen søges andre steder. Er det et ledelsesproblem? Er medarbejderne ikke ordentligt uddannet? Er det et arkivproblem? Eller er man i forvejen underbemandet? De 375.000 kr. burde i stedet bruges til en kritisk gennemgang af ledelse og organisation i Land og Miljø. Undtagelsesvis af et konsulentfirma, f.eks. Mckinsey, der er eksperter på dette område.

Under valgkampen ville Venstre godt lytte til borgerne. Derfor kære borgmester: Lyt til Uffe Thorndahl – han er talerør for mange borgere på Østmøn!

Og kære opposition: Hvor er I henne i denne sag, der handler om påstået magtmisbrug og miljøsvineri? Især Enhedslisten, der ønskede en kommunal ombudsmand. Er I stadig lammet af valgnederlaget?

Allan Huglstad, Vordingborg

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Thomas Christfort løber fra ansvaret i kloaksag v/ Bo Brebøl, Borgerlisten i Vordingborg

PortratfotoBoBrebolFormanden for Vordingborg Forsyning og for Teknikudvalget under Vordingborg Kommunalbestyrelse, proprietær Thomas Christfort (K), har udtalt, at han ikke vil lave den uvildige undersøgelse af kommunens kloakering i landdistrikterne, han lovede i valgkampen.

I stedet henviser Thomas Christfort borgerne i Magleby til at anlægge sag, hvis de er utilfredse med kommunens afgørelse om, at de skal betale tilslutningsbidrag til den nye kloak samt ny separatkloakering på egen grund. Der er tale om beløb, som i visse tilfælde kan overstige ejendommens værdi.

Fra kommunens side er der spredt meget mudder i kloakdebatten, blandt andet har en af kommunens medarbejdere udarbejdet et lille notat, som frikender kommunen. Notatet er baseret på en særdeles mangelfuld gennemgang af kommunens arkiver; men der er dog dukket to arkivalier op, som begge viser, at der faktisk har været kommunal kloakering i Magleby på Møn. Den 24. maj 1956 betaler gårdejer Svend Hansen således til Magleby Kommune 150 kr. i tilslutningsafgift for matrikel nummer 4a Magleby, Magleby Sogn.

Man kan ikke opkræve tilslutningsafgift til en kloak, man ikke har. Allerede derved er det bevist, at Magleby har haft en kommunal kloak i hvert fald siden 24.5.1956. Det er ikke troligt, at den kommunale kloak har været anlagt alene for at betjene gårdejer Svend Hansen på matrikel nummer 4a. Det er kommunen, som har pligten til at opbevare arkivalierne på en sådan måde, at de ikke går tabt for eftertiden, men kan danne grundlag for fremtidige afgørelser. Det må ikke komme borgerne til skade, at kommunen ikke lever op til dette krav.

Proprietær Thomas Christfort udtrykker håb om, at en af beboerne i Magleby vil prøve kommunens afgørelse i en retssag, idet han ikke vil misbruge borgernes penge på en uvildig undersøgelse. Hertil er kun at sige, at proprietær Christforts misbrug af borgernes penge begyndte allerede dengang, han stemte for en helt forkert kloakløsning i landdistrikterne. Det er politisk uvederhæftigt og tillige meget arrogant at henvise ubemidlede borgere til at anlægge sag imod deres egen kommune, som kan finansiere sagen med uanede mængder af skattekroner.

Kære Thomas Christfort, der er ikke brug for flere undersøgelser, endsige retssager. Der er alene brug for en erkendelse af, at kommunen har taget fejl og kloakeret Magleby for anden gang. Jeres egen stikprøve vedrørende gårdejer Svend Hansen viser det. Advokatfirmaet Hortens ”undersøgelse” viser det også. Der er nemlig ikke tale om nogen undersøgelse af forholdene i Magleby, men om en generel – og velkvalificeret – gennemgang af, hvad man skal lægge vægt på, når man afgør, om der har været offentlig kloakering. En omhyggelig læsning af Hortens vejledning og efterprøvning af de enkelte punkter imod forholdene i Magleby kan kun føre til, at kommunens afgørelse dumper på flere punkter.

Kloakerne i Magleby er simpelthen en ommer. Hvis ikke Thomas Christfort kan eller vil indse det, må Borgmesteren gribe ind, inden sagen udarter til en ren farce.

Bo Brebøl, Langebæk

Pressemeddelelse fra Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osAllan Huglstad og Bo Brebøl blev valgt som formand henholdsvis næstformand, og til den øvrige bestyrelse blev valgt Margareta Dahlström (sekretær), Ole Bjørnholt (kasserer) og Dorte Bækhave (suppleant).

Borgerlisten vil fortsætte det politiske arbejde i denne byrådsperiode, men om listen stiller op til næste kommunalvalg, vil afhænge af situationen. Ingen kunne for 4 år siden forudse, at vindmøller, inklusion, kloaker mv. ville blive valgemner i 2013, og ingen kan forudse, hvad der vil være på tapetet i 2017.

Borgerlisten sætter sin lid til, at flertalsgruppen – og især Venstre – lever op til deres valgløfter. Især vil vi holde skarpt øje med vore mærkesager, herunder nærdemokrati, decentralisering, megamøller, skolereform, kloakering, kaserne, bycenter og rådhus.

Efter én måned med Venstre, DF og Konservative ved magten er der ikke sket ret meget. Men det er måske for tidligt at forvente resultater. På den anden side er det en naturlig forventning fra borgerne, at der bliver taget hul på valgløfterne, inden de første 100 dage er gået.

Dette gælder især et stop for planlægning og opførelse af kæmpevindmøller, som alle 3 ”regeringspartier” under valgkampen var enige om. Hver dag, der går uden en beslutning, er spild af ressourcer både hos kommune og investor.

Også på kaserneområdet trædes der vande. Byrådet/Erhvervsudvalget burde på nuværende tidspunkt have nedsat et hurtigt arbejdende kaserneudvalg. I stedet spildes tiden med drillespørgsmål til ministeren. De to partier, der især har ansvaret for kasernens skæbne, Socialdemokratiet og Konservative, sidder på hænderne, medens kasernen affolkes.

Inden de 100 dage er omme, håber vi at se de ønskede besparelser på anlægsbudgettet, nemlig nej til nyt rådhus og stop for vejgennembruddet ved Valdemarsgade.

I øvrigt forventer vi, at Teknisk Udvalg får fjernet de infame ”skildpadder” på Nyrådsvej – det var alle partier jo enige om under valgkampen!

Borgerlisten i Vordingborg kommune

vordingborg-kommune-borgerliste

Statsfinanceret censur v/ Bent Jørgensen, medlem af Enhedslisten, Møn

Bebt-jorgensenUnder det netop afholdte kommunalvalg, blev Borgerlisten i Vordingborg Kommune nægtet adgang til at deltage i partiernes afsluttende debat på TV-ØST i Vordingborg.

Ifølge tv-stationens direktør, Vagn Petersen blev Borgerlisten afvist, fordi den ikke var repræsenteret i kommunalbestyrelsen i forvejen eller i Folketinget. Desuden var der ikke plads i studiet, sagde han!

Borgerlisten var meget tæt på valg, med over 800 stemmer, så det er da sandsynligt at deltagelse i udsendelsen, få dage før valget, kunne have givet dem de få stemmer de manglede. Velordnede valg er en fest for demokratiet, som et statsfinanceret medie som TV-ØST, sidst af alle skal sætte skår i, med vilkårlig udelukkelse, bestemt på et direktørkontor.

Bent Jørgensen, Møn
Medlem af Enhedslisten

Børn og unge udvalget: Business as usual? v/ Bo Brebøl, Borgerlisten

Bo-BreboelDet afgående udvalg for børn, unge og familie holder sit sidste møde på mandag den 9. december 2013.

Se dagsordenen nederst.

Jeg anser det for et demokratisk problem, at udvalget på falderebet skal indgå en 2-årig aftale om det fremtidige arbejde. Hvis man skal være lidt flink, kan man sige, at udvalget gør hvad det kan for at sikre kontinuiteten i arbejdet ved at lægge kursen for halvdelen af den nye 4-årige valgperiode.

Hvis man, som jeg, er knapt så flink, vil man nok bemærke, at udvalget forsøger at blokere for den demokratiske fornyelse, der er så hårdt brug for. Heldigvis er udvalgets visioner som udtrykt i dagsordenen få og små samt så løst formulerede, at man kan undre sig over, hvad udvalget egentlig mener. Fx vil udvalget gøre noget ved sygefraværet. Hvis sygefravær?

Børnenes? Pædagogernes? Lærernes? Eller måske administrationens?

De midler, der er afsat til opkvalificering af pædagoger og lærere som led i super-inklusionen og skolereformen, udgør knapt 1% af skolebudgettet i 2014.

Den pulje, som skal afhjælpe de problemer, der afdækkes af inklusionsundersøgelsen, er endnu mindre: kun 1,6 mio. kr. Det er godt at være optimistisk; men man skal ikke stikke vælgerne blår i øjnene.

Jeg håber, at den nyvalgte kommunalbestyrelse allerede på sit første møde den 30. januar vil forholde sig til skoleproblemerne i sammenhæng med børne- og familiepolitikken på en anderledes effektiv måde. Det er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen straks fra start giver udvalget et mandat og en økonomi, der kan løse problemerne. Ellers har systemskiftet nærmest været forgæves.

Det skulle vælgerne nødig føle.

Bo Brebøl, Borgerlisten

Se dagsorden:

09-12-2013 – 00 Dagsorden med bilag

Valgløfter v/ Bo Brebøl, Langebæk

lyt-til-osVenstre betalte en høj pris for borgmesterposten, da Venstre indgik konstitueringsaftale med Dansk Folkeparti (og Konservative).

Venstre glemte også et par af deres mærkesager fra valgkampen. Nej til et nyt rådhus og Nej til kæmpevindmøller på land kom ikke med i konstitueringsaftalen.

Vælgerne må nu se frem til, at disse valgløfter indfries på det første byrådsmøde den 9. januar 2014.

På dette byrådsmøde bør planerne om et nyt rådhus og planerne om kæmpevindmøller på land endegyldigt afsluttes.

Bo Brebøl, Langebæk

vordingborg-kommune-borgerliste

Tak til alle, der stemte på Borgerlisten! v/ Allan Huglstad, Vordingborg, Borgerlisten

lyt-til-osVores mål var som minimum et mandat og helst det afgørende.

Med 814 stemmer var vi var meget tæt på et mandat, men det lykkedes ikke.

Men vi er ikke slået ud. Vi var ikke nedtrykte på samme måde som de store tabere, Konservative og SF, der mistede 2/3 af deres pladser, eller Liberal Alliance, der fik færre stemmer end os.

Vi ved nemlig, at vi med vore mærkesager påvirkede valgkampen så meget, at flere kandidater skiftede standpunkt og mere eller mindre overtog disse mærkesager. Således besluttede både Venstre og Konservative i 11. time at være 100 % modstandere af kæmpevindmøllerne, ligesom Venstre fik øjnene op for den fejlslagne inklusion. Vi er også sikre på, at vindmøllesagen og skolereformen har haft afgørende indflydelse på flertalsgruppens (S, SF og Konservative) tilbagegang.

Alt tyder nu på et borgerligt styre med Venstre, DF og Konservative og med Knud Larsen som borgmester, selv om DF midlertidigt flirter med S, SF og Enhedslisten. Et borgerligt flertal vil også have et flertal mod vindmøller, ligesom der tegner sig et flertal for en ny undersøgelse af spildevandsplanerne. Det ser også ud til, at der nu er en realistisk tilgang til inklusionsproblemerne i stedet for den gamle flertalsgruppes bevidstløse forsvar af skolereformen. Vi håber også, at Venstre og DF vil holde deres løfte og starte kampen for kasernen i det nye år.

Vi er tilfredse med den indflydelse, vi har haft på valgkampen, og vi vil nu bide os fast i haserne på det nye flertal. Især hvis de ikke holder, hvad de lover. I første omgang vil vi kræve, at de siger nej én gang for alle til megavindmøllerne, så vi ikke skal spilde mere krudt på den sag.

Personligt er jeg glad for, at Konservative og SF fik en vælgerlussing, der kan mærkes. Det skyldes ikke bare landspolitiske årsager, men også at de svigtede lokalt.

Jeg er også glad for, at ingen kan beskylde os for stemmespild, fordi vi ikke indgik i valgforbund. Vore stemmer ville alligevel ikke rykke ved blå eller rød blok. Havde vi været i valgforbund, ville vi måske også af den grund have tabt nogle stemmer.

Når vi kun manglede nogle få stemmer skyldes det sandsynligvis SYNLIGHED. Vi blev udelukket fra valgdebatten i TV Øst, og uden de mange penge, som de landsdækkende partier kunne råde over, var der ikke råd til flotte brochurer, annoncer, balloner og bolsjer til at sprede vore budskaber.

Vi vil nu holde et internt møde og beslutte om – og evt. hvordan – Borgerlisten skal fortsætte. Vi er nu kommet på det kommunale budget med partistøtte, og denne støtte skal naturligvis bruges på politisk arbejde. Om vi stiller op næste gang, ved vi selvsagt ikke – det vil afhænge af de næste års hovsabeslutninger. Ingen kunne for 4 år siden forudsige denne valgkamps mærkesager – og ingen kan forudsige hvilke sager, der vil være aktuelle om 4 år.

Allan Huglstad, Vordingborg

vordingborg-kommune-borgerliste

Pressemeddelelse fra Borgerlisten i Vordingborg kommune

lyt-til-osBorgerlisten skal hermed orientere om en forældreklage over Vordingborg Kommune, der er sendt til Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner.

Borgerlisten er ikke selv medunderskriver på klagen, men er bekendt med den og støtter den.

I klagen bedes Statsforvaltningen om at undersøge kommunens forskellige oplysninger om antallet af inkluderede elever, idet man frygter, at kommunen – af sparehensyn – ikke sørger for den nødvendige støtte til de elever, der er ”forsvundet” i kommunens opgørelser.

Specielt klages der over kommunens mulige overtrædelse af forskellige paragraffer i Specialundervisningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nummer 380 af 28/4 2012. Disse overtrædelser går bl.a. på, om der er sket ophævelse af specialpædagogisk bistand uden en individuel vurdering og uden korrekt information og samarbejde med forældrene.

For de, der får særlig støtte, klages der over, at denne synes mangelfuld og utilstrækkelig, og at lærernes uddannelse endnu ikke kan leve op til Specialunderviningsbekendtgørelsen. Desuden halter indstillinger fra lærere om pædagogisk-psykologisk vurdering bagud, og børn, som har modtaget støtte, falder ud af systemet, uden at lærerne tages med på råd.

Der  klages også over usaglig forvaltning, idet man fra kommunens side angiveligt har ophævet specialundervisningstilbud med henvisning til kommunens økonomi, hvilket ikke er en legitim grund, med mindre man kan give et lige så fyldestgørende tilbud i almenskoleklasserne, f.eks. ved holddeling og undervisningsdifferentiering. Disse tilbud er dog ikke indført som standard endnu, og ifølge skolechefen kan der gå op til 5 år, før det virker.

Endelig er Tilsyn med Kommuner blevet bedt om at vurdere, om en ”bod” på 300.000 kr. pr. elev, som skal betales for at tilbyde eleven specialskole, er rimelig. De 300.000 kan betyde, at skolerne ikke har råd til at hjælpe eleverne, selvom de har brug for det.

Allan Huglstad
Borgerlisten i Vordingborg kommune

vordingborg-kommune-borgerliste

Status Borgerlisten v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osOp til valget har Borgerlistens 5 kandidater bedrevet regulær politik – ikke blot valgkamp.

I fritiden, for egne penge. Uden valgplakater, partibolsjer og dækning i TV2Øst mv.

Vi har tilført substans til valgdebatten. Vi har brudt tabuet om vold og inklusion i folkeskolen.

Vi har fået frem i lyset, at R, S og SF vil have kæmpevindmøller på land – selv undgår de helst emnet.

Vi har skubbet på for at få retfærdighed og sund fornuft ind i kloakeringen.

Derimod er det ikke lykkedes os at få partierne til at indse – i hvert fald ikke officielt – at kasernens skæbne skal afklares,  før man beslutter noget om rådhus og trafikomlægning. Samt at rådhus-diskussionen bør kædes sammen med en overordnet og meget vigtig diskussion om centralisering kontra decentralisering. Borgerlisten går ind for decentralisering – bl.a. i erkendelse af at over 60% af kommunens indbyggere bor uden for købstæderne.

Hvorvidt Borgerlistens tidsvindue kun var de 3 måneder op til valget, eller om vi får 4 år i byrådet, bliver afgjort den 19. november. Det er glædeligt at se, at flere af vore mærkesager såsom “lyt til borgerne” og kloakering med eftertanke, er blevet overtaget af de etablerede partier. Men vi skal huske, at det var Borgerlisten, der satte gang i det – og at det er nødvendigt at vi bliver valgt ind, for at fastholde den positive tendens.

Kommunen er fuld med numre, skjulte dagsordener og deslige.

Bare inden for den seneste uge er der kommet to nye, alvorlige skandaler. Den ene, at administrationen i en sag om genopførelse af nedbrændt hus, har givet efter for trusler fra Næstved Kommune og vindmølleselskabet European Energy, og i den proces tilbageholdt materiale for journalistens agtindsigt, og misinformeret borgmester. Den anden, at skolechefen ved rent tal-trylleri drastisk har reduceret antallet inklusionselever  – her er noget der skal kikkes nærmere på, det er vi i gang med.

Strømmen af skandaler og “møgsager” må bremses. Der er brug for en ændring i den politiske kultur. Borgerlistens kandidater har modet og energien til at tage fat, det forudsætter at vælgerne belønner vores engagement med mandater. Det ultimative succeskriterium vil være, at efter en periode med Borgerlisten i kommunalbestyrelsen, er selve den politiske kultur ændret, så der produceres gode beslutninger og strategier, og kommunen får et fortjent renommé som et godt og trygt sted at bo og drive virksomhed.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Vågn op borgmester! v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osPolitikerne skubber nu de kommunale chefer foran sig for ikke selv at tabe ansigt.

Først så vi kulturdirektøren manipulere med lærernes sygestatistik, og nu har formanden for Børn- og Ungeudvalget, Peter Jonassen, sendt sin skolechef, Per Larsen, i byen med mere misinformation til borgerne.

Da inklusionen startede i 2012 meddelte kommunen, at inklusionsprocenten (andelen af fhv. specialklasseelever) var 7.2 på Svend Gønge-Skolen, 6.3 på Møn Skole, 3.5 på Gåsetårnsskolen, 2.0 på Præstø Skole og 0.7 på Kulsbjerg Skole. Disse procenter laver Per Larsen behændigt om til 4, 0.9, 3.3, 2,2 og 0.2. Alle kan umiddelbart se, at tallene for Møn og Svend Gønge ikke kan passe, og det fremgår da også, at skolechefen med en ny definition på inkluderet elev kan manipulere med forældre og lærere. Samtidig forhindrer diverse krumspring støtte til de inkluderede elever, f.eks. aflyses møder om børnene, eller støtten fjernes uden varsel. Og medens inklusionsvejledere, trivselscoaches og ledere kaster rundt med ansvaret, sidder lærere og græder eller går ned med stress.

Borgmester: Du er personaleansvarlig. Træd i karakter! Stop dine chefers manipulation! Og skab ro på skolerne!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

 

Birgitte (R), S og SF vil have kæmpevindmøller v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osRadikale, Socialdemokraterne og SF agter at vedtage kæmpevindmøller på land i Kostervig og andre steder i kommunen – hvis resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse, som er klar i 2015, tillader det.

De 1200 indsigelser mod Kostervigmøllerne og hensyn til dyreliv og landskab kan ikke flytte disse partiers holdning. På kvindevælgermøde d. 2/10 på Café Einstein var det tydeligt, at R, S og SF  helst undgik emnet. Hvilket er strategisk klogt, da det kan flytte mange stemmer væk fra rød blok. Kun Enhedslisten har en nuanceret holdning til spørgsmålet, og vil ikke tillade de helt store møller på 3 MW men “kun” 2 MW.

Det er tankevækkende, at byrådskandidaterne fra R, S og SF er mere loyale over for moderpartierne end over for vælgerne.

Kommunalvalget 2013 handler ikke så meget om hvorvidt man er rød eller blå i sit hjerte, men om centralisme kontra decentralisering.

Derfor er Borgerlisten tværpolitisk. Borgerlistens 5 kandidater siger urokkeligt nej til kæmpevindmøller på land.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Inklusion og vold i skolen v/ Dorte Bækhave, Lundby, Kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osI artiklen “Inklusion skaber vold i skolen” i Sjællandske lørdag blev det nævnt, at Borgerlisten har været fremme med hård kritik af inklusionsmodellen, som blev indført i 2012 og mener, den ødelægger skoledagen for de andre elever.

Den formulering får det til at lyde som om, Borgerlisten er imod inklusion og at vi giver inklusionsbørnene skylden for problemer med vold på skolerne. Det er bestemt ikke vores holdning.

Vi går ind for, at så mange børn som muligt skal kunne være med i fællesskabet, og føle sig som en del af dette.

Skal det lykkes, må skoledagen kunne struktureres, så børnenes forskellige behov kan imødekommes. Det er ikke alle, der trives i store fællesskaber hele tiden. Derfor må der, i langt højere grad, være mulighed for holddeling og for, at der kan være to lærere, eller en lærer og en pædagog, i klasserne samtidig.

Det er ikke rimeligt, at de børn vi gerne vil inkludere, nu ofte trives dårligere og føler sig mere ekskluderet, end før skolereformen trådte i kraft. Det giver dårlig trivsel for alle .

Skal inklusion lykkes, kræver det ganske enkelt tilstrækkelige ressourcer og flere hænder på skolerne. Det vil Borgerlisten arbejde for.

Dorte Bækhave

Kandidat for Borgerlisten (Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Vold i folkeskolen (2) v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osDet er et skridt i den rigtige retning, at problemerne omkring vold og uro i nogle af kommunens folkeskoler nu er blevet italesat – om end modstræbende og udglattende -, og var et emne på Børne- og Ungeudvalgets dagsorden ved seneste møde d. 21 oktober.

Den slags problemer har det med at vokse, hvis man forsøger at tie dem ihjel. Hurtig indsats er afgørende for at minimere skadevirkningerne både for de direkte involverede, og dem der “bare” ser på. Det ville være uhørt kynisk at vente på resultatet af den igangsatte evaluering af skolestrukturreformen, før man griber ind. Men det var det, der var lagt op til, før Borgerlisten rejste diskussionen.

Når inklusionen ikke fungerer, så er det måske især det inkluderede barn, det går værst ud over. I stedet for en win-win situation, så bliver det lose-lose, dvs. alle parter taber. Det erklærede mål med kommunens skolereform er ellers, at børnene skal trives bedre, lære mere, og i højere grad gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Resultatet kan meget nemt blive det modsatte.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Kasernekøb??? v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osKasernen tømmes for arbejdspladser i næste byrådsperiode, og ved næste valg vil et nyt forsvarsforlig nedlægge de sidste stumper.

Vel at mærke hvis kommunen lader stå til og ikke starter kampen i 2014, som jeg tidligere har beskrevet. Men der findes en anden mulighed, nemlig at købe den. Kommunalt kasernekøb er normalt en god forretning – spørg blot Næstved. En delvis overtagelse kan måske allerede starte i 2014?

Men først skal der tænkes nyt overalt i kommuneplanen, og hovsabeslutninger skal omgøres. Især skal rådhus, vejgennembrud og oplevelsescentret på Solbakken sættes på stand by, indtil kommunen ved, hvad kasernen kan bruges til. Her er i hvert fald plads til rådhus i kontorbygningerne, ligesom der er lokaler til vandrehjem, musikskole, bibliotek, kommunekøkken, cafeteriaer, kantiner, idræt, sport og teater. På kasernen og udenfor på eksercerpladsen er der udvidelsesmuligheder til f.eks. svømmehal. Tilmed findes der allerede en multihal! Og så kan der laves indkørsel til byen via kasernen fra Brovejen i stedet for et vejgennembrud fra Næstvedvej.

Her vil der blive fremragende muligheder for at involvere borgere, lokalråd, institutioner og erhvervsliv i beslutningsprocessen!

Men misforstå mig ikke: Jeg foretrækker, at der kæmpes for kasernen og de mange arbejdspladser. Men opgiver man kampen på forhånd – så køb den!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Brok fra Schroll v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osFru Schroll (SF) deltog i skolevalgmødet i Medborgerhuset og brokker sig i den anledning over 3 ting (Sjællandske 14/10).

For det første påstår hun, der ikke var mange lærere til stede. Passer ikke! Ca. halvdelen var lærere, og i panelet sad 4! Det kunne fruen have undersøgt i pausen, hvis hun havde blandet sig i selskabet.

For det andet hævder hun, Borgerlisten stjal debatten. Passer ikke! Der var kun 3 ”partisoldater”, der højst stillede 15 % af spørgsmålene. De andre (kritiske) spørgsmål blev især stillet af lærere/pædagoger – og med tydelig positiv opbakning.

For det tredje beklager hun sig over, at hun ikke blev klogere. Sikkert rigtigt! Men hvis hun havde taget vattet ud, var hun nok blevet klogere på ét punkt: De gamle politikere ville ikke lytte til historierne om fejlslagen inklusion, manglende ressourcer og vold. Og de havde ingen plan B, hvis evalueringen gav lærerne ret.

Hvis fru Schroll stadig ønsker at blive klogere, skulle hun gå på nettet, hvor de unge og børnefamilierne orienterer sig. Men det er også her, at de gamle partier er fraværende eller bliver fravalgt, fordi de taler med uld i mund. Se f.eks. KV13 på SN. Her dominerer Borgerlisten TOP 10 som de mest læste!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Borgerlisten kan og vil v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osSjællandske analyserede i sidste uge det politiske landskab op til valget.

En analyse, der savnede den gamle redaktør Henning Gøtz’s spidse pen.

Avisen fokuserer på de få stemmer, der i 2009 adskilte blå og rød blok, men overser totalt de lands- og lokalpolitiske tendenser, der giver andre politiske konstellationer. Således står SF til en halvering, medens Enhedslisten og LA braser ind i byrådssalen, og de konservative står til en udradering efter deres lokale vælgerbedrag.

Det værste er dog, at analysen overser den politiske kraft, der bærer Borgerlisten frem i protest mod floskler, inkompetence og arrogance fra flere af de gamle politikere. Alt peger på, at Borgerlisten bliver valgets vinder, og at vi lægger den berømte tunge på vægtskålen og afgør navnet på borgmesteren.

Men Borgerlisten sætter også sin lid til, at mange af de gamle politikere, der kun tænker på bestyrelser, vederlag og diæter, bliver stemt ud til fordel for politikere, der vil lytte til borgerne – også efter valget.

Og ingen skal være i tvivl:

Borgerlisten er også klar til at gribe magten og selv besætte borgmesterposten. Vi kan samarbejde med alle – blot de lader ideologi, træsko og Grundtvig blive i garderoben.

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Vold i folkeskolen v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osBorgerlisten får for tiden henvendelser om vold på en del af kommunens folkeskoler.

Vold mellem eleverne, og vold imod lærerne. Rystende læsning, og nyt for mig.

Kvælertag, spark i hovedet, piger der er afhængige af en stærk dreng, der beskytter dem. Sten og stole der bliver smidt rundt med. Børn der er vidner, men ikke tør gribe ind. Børn, der ikke henvender sig til de voksne, fordi de har lært at det ikke nytter. Voksne der har opgivet kommunikationen med skolen af samme grund. En kommunal ledelse, der kun vil høre de gode historier!

Problemerne synes at være koncentreret til reelt gårdvagtsløse frikvarterer, samt de lærerløse “fyldtimer”, som  er indført med skolereformen i sidste år. Trods bred enighed om, at vellykket inklusion er et efterstræbelsesværdigt mål, så får sløjfningen af centerklassen med trygge rammer sin del af skylden.  Inklusionen har været for hårdhændet, og uden den fornødne tilførsel af ressourcer.

Problemet kalder på italesættelse og løsning, ikke fortielse. Her og nu, ikke om et år.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Udskyd Spildevandsplanen v/ Margareta Dahlström, Borre , kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osUdvalgsbehandling og vedtagelse af Spildevandsplan 2013-2024 bør udsættes yderligere.

Som minimum til efter det nye Byråds tiltrædelse i januar 2014. P.t. er det lagt op til hastegodkendelse lige inden Jul.

Det er godt, at Vordingborg Forsyning vil nedsætte vandafledningsafgiften til 40 kr/m3, og finansiere det gennem et langsommere kloakeringstempo. Men det handler ikke kun om tempo. Det handler også om kvalitet. Erfaringerne viser, at dårligt planlagt kloakering giver store ekstraregninger, som også skal finansieres over afledningsafgiften.

Det handler også om hensyn til borgere og virksomheder. Uigennemtænkt kloakering giver gener og kiv – og mere dårligt image.

Eksempler er der nok af: Magleby, Masnedsund, eller skel til Faxe, hvor Forsyningen står tilbage med en ekstraregning på et tocifret millionbeløb.

Også i spørgsmålet om kloakering, må kommunen lære at optræde som serviceorgan og ikke som utilnærmelig myndighed. Borgernes egne løsningsforslag skal velkomnes, ikke affærdiges som irritationsmomenter. Som regel  giver det bedre og billigere løsninger.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat til Vordingborg Forsyning Forbrugerrepræsentantvalg 7-20 oktober

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

En spade er en spade v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osAnders Andersen (Soc.dem.) skriver i Sjællandske 4/10 om sine skoleerfaringer som ”inkluderet” kørestolsbruger og hævder, at der sparkes på et mindretal.

Men der sparkes ikke! Der er blot behov for at sige tingene i klart sprog, da velmenende politikere ikke vil fortælle sandheden om inklusionen af specialklasseelever.

Kære Anders. Du blev ikke – utryg og ensom – placeret i en klasse uden tilstrækkelig støtte. Du bed, slog og sparkede ikke læreren. Du gav ikke din sidekammerat en albue i øjet. Du forstyrrede ikke undervisningen ved at skrige, smække med døren eller kravle i vinduerne. Du løb ikke rundt på gangen eller udenfor skolen – uden hjælp.

I flere tilfælde er inklusionen lykkedes, men i mange – måske de fleste – er inklusionen en fiasko for alle: elever, specialklassebørn, lærere, politikere og folkeskolen. Regeringen mener, at 4 % skal være i specialklasser – vi har kun 1,3 %! Vi har altså puttet mange flere ud i klasserne og ofte med psykiske diagnoser.

Spørg dine venner i byrådet om stigningen i anmeldt fysisk vold mod lærere og pædagoger. Spørg også om det stigende antal elever, der flyttes til privatskoler. Og spørg så hvorfor.

Og lad os så kalde en spade for en spade!

Allan Huglstad, Vordingborg
Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Skyklapper og glasøjne v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osVed skolevalgmødet i Vordingborg  8. okt. var der desværre kun få forældre, men til gengæld mange lærere. I panelet savnede man Børne- og unge-udvalgets formand og næstformand, som næppe havde lyst til at deltage.

Som forventet omhandlede debatten den delvis fejlslagne inklusion af specialklasseelever og manglende ressourcer. Og som forventet leverede byrådsmedlemmerne et uinspireret forsvar suppleret med såkaldte ”visioner”.

Højdepunktet var Eva Sommer-Madsens forslag om havregryn til eleverne – en Venstre-mærkesag? Og Jørn Rasmussen ønskede kvinderne tilbage til kødgryderne og mente, Demokratisk Alliance var Guds gave til kommunen! Oppositionen bestod af de unge kandidater fra LA, Borgerlisten og DF, der røbede større skolekendskab end de siddende politikere. Men de er heller ikke sløvet af 4 år i byrådet.

De skrækkelige eksempler på vold i skolerne prellede af på den faste stok, og et spørgsmål om hvad de ville gøre for at genoprette situationen i 2014, blev mødt med sløve øjne og undvigende svar.

Tilbage sad man med det indtryk, at kom man i byrådet, ville man få udleveret skyklapper og glasøjne, men dog med hørelsen i behold – og den vil Borgerlisten bruge til at lytte til borgerne!

Allan Huglstad, Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

vordingborg-kommune-borgerliste

Skadelig trafikomlægning i Vordingborg v/ Bo Brebøl, Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg – liste Å

lyt-til-osDet planlagte vejgennembrud fra Næstvedvej/Algade til Valdemarsgade er ikke til gavn for Vordingborg.

Voldsomme trafikomlægninger i en historisk bykerne er ikke længere god skik. I mange andre byer har man fortrudt tidligere tiders ødelæggende vejgennembrud. Omlægningen af trafikken fra handelsstrøget Algade til et baggårdscenter, som er blevet skrottet efter intens kritik, tyder på, at den snart afgående kommunalbestyrelse forsøger at give planerne om et rådhus- og forretningscenter bag Algade nyt liv. Til det vil de bruge 40 mio. kr. Det vil skade den rest af handel, der er tilbage i Algade, og det vil ødelægge sammenhængen i den historiske bykerne.

Der er ikke behov for vejgennembruddet, fordi Brovejen allerede eksisterer som omfartsvej. Det vil være mere fremsynet og mindre ødelæggende at bruge pengene på at forbedre adgangen via Københavnsvej og eventuelt senere ved kasernen og ved den nye Masnedsundbro.

Der er ingen grund til at demonstrere magtens arrogance. Lyt i stedet til borgerne!

Venlig hilsen

Bo Brebøl
Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg – liste Å

vordingborg-kommune-borgerliste

PRESSEMEDDELELSE – lyttilborgerne.dk

lyt-til-osDen nystiftede, tværpolitiske Borgerlisten i Vordingborg Kommune, er nu klar med en  hjemmeside: lyttilborgerne.dk.

Borgerlisten opstiller med foreløbig 4 kandidater til Kommunalvalget, som “Liste Å”. Der er stadig plads til flere engagerede kandidater, henvendelse på mail@lyttilborgerne.dk.

Borgerlisten er opstået efter mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med tingenes tilstand. Den udfordring har Borgerlisten taget op, fordi vi selv er utilfredse med de gamle partiers afvisning af at involvere borgene i vigtige beslutninger. Som eksempler kan nævnes skolestrukturreformen, Kostervig-vindmøllerne og bycenterplanerne. Kommunens manglende lydhørhed over for borgernes massive og velbegrundende indsigelser resulterer i dårlige beslutninger, som yderligere forringer kommunens i forvejen svage position som bosætnings- og erhvervskommune.

Borgerlisten mener, at der er brug for et kraftigt indspark, så vi kan få gang i en sundere politisk kultur. En velfungerende kommune handler ikke om hvilken partifarve politikerne har, men om at de kan skabe gode løsninger og gode strategier, til gavn for borgerne.  Vi har ikke brug for de evindelige hovsa-beslutninger, hvor politikerne tørrer ansvaret af på dyre konsulentrapporter. Politikerne skal selv sætte sig ind i tingene, og inddrage borgerne meget tidligt i beslutningsprocesserne.

Hvor de politiske partier, og i særdeleshed flertalsgruppen, går i en stor bue uden om eksempelvis den hårdhændende inklusion af børn med særlige behov i skoleklasserne, finder Borgerlisten det vigtigt at italesætte de her ting, og ikke bedrive strudsepolitik. Et andet eksempel er kloakeringen, hvor der er brug for sund fornuft, proportionssans og hensyn til borgerne. Borgerlisten  mener, at det er vigtigt at spotte de problematikker, som har størst betydning for kommunens fremtid, og at se problemerne i en større sammenhæng.

Borgerlisten er imod yderligere centralisering, da 60% af kommunens indbyggere bor uden for købstæderne. Når vi er modstandere af nyt rådhus til 123 millioner, så handler det ikke kun om økonomisk forsvarlighed, og at der også skal være råd til ordentlige forhold på eksempelvis kommunens folkeskoler. Vores nej til nyt rådhus handler også om, at decentrale afdelinger som Teknik og Miljø i Langebæk skal bevares, så det hele ikke ligger i Vordingborg.

Kommunen skal have styr på sin egen “butik”, så vi kan udstikke den rette kurs udadtil. Der er brug for fokus og imødekommenhed over for erhvervslivet inkl. turisme. Herunder er der brug for en god og fremsynet strategi for internet og mobildækning. Vi skal gøre det der skal til for at Vordingborg Kaserne kan bevares – det giver faktisk god mening også nationalt. Hvis det lykkes, betyder det 800 arbejdspladser.  Hvis det mislykkes, er der rigeligt plads til både Rådhus og kommunens samtlige folkeskoler, og meget mere, i de velholdte bygninger!

På hjemmesiden lyttilborgerne.dk kan du læse om Borgerlistens politik. Hjemmesiden er også tænkt som en platform for dialog. Alle er velkomne til at skrive relevante indlæg.

Derudover rummer lyttilborgerne.dk en del baggrundsstof og nyheder, såvel fra officielle kanaler som via jungletrommerne. Lyttilborgerne.dk bestræber sig på at holde en god og faktuelt sober tone, dog indimellem med lidt “kant”.

Med venlig hilsen

Margareta Dahlström
Webmaster og kandidat for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

vordingborg-kommune-borgerliste

18 % flere penge per elev v/ Margareta Dahlström, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osBirgitte Steen Jørgensen (R) og Børneudvalgsformand Peter Jonassen (SF) fremhæver nu, at kommunen rent faktisk bruger flere penge per elev end før reformen.

Ganske nøjagtig 56.800 kr per elev i 2013 mod 48.000 i 2009. En stigning på 18 % per elev.

Hvordan hænger det sammen?

Oplevelsen ude i skolerne er ikke, at der er tilført flere ressourcer, men at reformen var en spareøvelse. Skolelukninger og forceret inklusion med store omkostninger for elever, forældre, lærere og hele lokalsamfund  –  og så giver vi oveni købet flere penge for det!

Tænk hvis vi havde bevaret tilbuddene til børn med særlige behov, tænk hvis vi havde bevaret Kalvehaveskolen  –  kort sagt bevaret det der virkede – og så tilført 18 % per elev! Det havde givet et løft!

Vi har brug for en straksevaluering af inklusionen, og afhjælpning af de værste utilsigtede konsekvenser. Det er ikke godt nok, at vente til skoleåret 2014/2015, som den igangsatte evaluering til 1,6 millioner kr. lægger op til.

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat Borgerlisten

vordingborg-kommune-borgerliste

Stop kommunalt hærværk og CO2 udslip! v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osBorgerlistens Vordingborg Afdeling har vedtaget følgende resolution til den kommende kommunalbestyrelse:

1. Fjern ”skildpadderne” i den østlige Algade ved indkørslen fra Nyråd. Det er kommunalt hærværk mod mennesker og biler! Hvis nødvendigt – men kun hvis nødvendigt – kan de erstattes med almindelige bil- og menneskevenlige chikaner.

”Skildpadderne” skal fjernes i januar 2014 som den første handling af den nyvalgte kommunalbestyrelse for at vise, at man lytter til borgerne!

2. Stop omlægningen af Næstvedvej til Valdemarsgade tværs gennem haver og villaer. Med stigende budgetunderskud og behov for renovering af skoler og veje har vi ikke råd til nye vejanlæg, ekspropriationer og nyt rådhus. Trafikken på Valdemarsgade er i forvejen alt for høj, og den lille rundkørsel ved dagligvarebutikkerne er overbelastet og farlig for bløde trafikanter.

3. Stands det kommunale CO2 udslip! På Ore må bilisterne hvert år køre omveje på tusindvis af ekstra km, fordi kommunen har nægtet at bidrage med lidt grus til Rosenfeldts vejnet. I Østbyen må man køre omveje, dels for at undgå ”skildpadderne”, dels fordi Møllevej er lukket. Det er større udslip, end megamøllerne i Kostervig kan spare os for!

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

Allan Huglstad, Vordingborg

vordingborg-kommune-borgerliste

Kasernekampen starter nu! v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osVordingborg Kaserne fyldte 100 år i år som den eneste af de mange kaserner fra 1913.

Men siden 1976 har den været lukningstruet og er hver gang blevet reddet på målstregen af tilfældigheder – nærmest mirakler. Ikke af kommunen, der først i sidste øjeblik har haft for vane at mobilisere alle gode kræfter.

I år ville forsvarschefen flytte Livgarden til Vordingborg og sælge Høvelte Kaserne, der sammen med skydebanen skulle renoveres for over 200 mill. Han fik ikke sin vilje, takket være socialdemokraterne og Lene Espersen, der støttede den konservative Allerød-borgmester.

Små 200 arbejdspladser er på vej til Jylland, og flere følger efter næste gang. I den næste byrådsperiode støbes kuglerne til forsvarsforliget, og alt tyder på, det bliver knald eller fald for kasernen.

En lukning vil glæde de partier, der går ind for centralisme. På kasernen vil der nemlig være plads til nyt rådhus, bibliotek, musikskole og alle kommunens skoler, og der vil stadig være plads ledig!

Borgerlisten har en plan for kasernens bevaring og ekstra arbejdspladser til i alt 800, ekskl. værnepligtige. Denne plan skal iværksættes 2. januar 2014 – og ikke kl. 5 minutter i 12! Denne plan fremlægger vi i næste uge.

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

Allan Huglstad, Vordingborg

 

vordingborg-kommune-borgerliste

Dunkelt sagt er dunkelt tænkt v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osPeter Jonassen (PJ), formand Børn og unge-udvalget, forsøger at forsvare den fejlslagne inklusion af specialklasseelever (Sjællandske 24/9).

PJ kaldet det useriøst, at jeg har trukket hans svar ud af en større sammenhæng, en opgave fra University College Sjælland.

Nu er det faktisk forfatteren, der på s. 13 trækker PJ’s udtalelser frem – formentlig fordi hun synes, at de virker afslørende. Resten er anbragt som bilag og fylder kun 4 sider – ikke 51.760 anslag, som hævdet af PJ. Interviewet er et stædigt forsvar for den hårdhændede inklusion, og bortset fra spark til DF og lidt selvpromovering, kan alt fortolkes. Dunkelt sagt er dunkelt tænkt.

Jeg forstår godt, at PJ er i defensiven. Inderst inde ved han, hvor meget han har været med til at ødelægge for børn og forældre. Derfor skal der først evalueres næste år, dvs. ingen ændringer før i skoleåret 2014/15. Det giver flere fordele: 1) Ingen dårlige nyheder under valgkampen, 2) Den nye kommunalbestyrelse skal finde pengene til genopretningen, f.eks. genansættelse af tidligere fyrede lærere og pædagoger og 3) PJ er ikke udvalgsformand.

Borgerlisten kræver kun en delevaluering af inklusionen, og det skal være i år for at begrænse skaden!

Allan Huglstad, Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Hvem skal være borgmester? v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osEn grønskolling eller en olding?

Mange stemmer på borgmesterkandidater, og spørgsmålet går på de 2 blokkes kandidater, Socialdemokratiets Martin Leider Olsen (MLO) og Venstres Knud Larsen (KL). For mange et valg mellem pest og kolera.

MLO har ingen ledelseserfaring og udtrykker sig i globale og akademiske vendinger. Han mener, det er en kvalifikation at have et billede af Stauning i stuen. Jeg har også et billede – af Lenin (på gæstetoilettet) – men det bringer mig næppe tættere på borgmesterposten.

KL har alderen imod sig, men har som borgmester demonstreret ledelse og evner til kompromis. Desværre har han ledet et parti i ørkenvandring uden det store fælles fodslag, som vi har set i sagerne om bycenter og megavindmøller. Men måske strammes holdningerne op inden valget?

De andre partier har også borgmesterkandidater, men næppe med de store muligheder. De radikale har en myndig erfaren dame, men da hun har problemer med at vælge legekammerater – og især dem, hun ikke vil lege med, nemlig DF – er hun ikke et realistisk valg.

Borgerlisten hænge sig ikke i landspolitik og blokke, men er klar til samarbejde med alle – mod passende betaling.

Der er lagt op til et spændende valg denne gang!

v/ Allan Huglstad, kandidat, Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Beretning fra Borgerlistens byrådsgruppe v/ Allan Huglstad, kandidat, Vordingborg

lyt-til-os174 ud af 214 børn er taget ud af specialklasserne og placeret i de normale klasser. Det er 81 % – langt mere end regeringen anbefaler.

Flere af børnene har autisme og ADHD og kan ikke klare sig, og i værste fald ødelægger de undervisningen for resten af klassen.

Både Konservative og Borgerlisten kræver en evaluering nu, så kaos ikke fortsætter på 2. år. Og her kommer vi til skandalen. Peter Jonassen (PJ), SF, formand for Børne- og ungeudvalget, har udtalt sig til University College Sjælland:

Spørgsmål: Hvordan måler I, at inklusionen virker?

PJ: ”Det måler vi ikke rigtig på. Vi evaluerer i 2014, så kan vi jo se hvor mange, som er rykket over på kompetencecentret, og vil de overhovedet rykke derover, og hvordan bruger man ellers de midler, man har. Så vi kommer ikke til at måle.”

Spørgsmål: Der er ikke nogen succeskriterier?

PJ: ”Vi kan godt lave succeskriterier, men vi ved jo ikke om dem, der har været i specialklasser, om de kan blive inkluderet.”

Konklusion: Kommunen har sat et eksperiment i gang uden at vide, hvad målet er, og hvordan man måler, om det virker. Derfor vil de skubbe evalueringen til næste år. Politikerne har skabt et kaos, der truer med at tabe 6000 børn på gulvet!

Allan Huglstad, Vordingborg
Kandidat for Borgerlisten

vordingborg-kommune-borgerliste

Hvis de gamle partier havde lyttet til borgerne, ville en Borgerliste aldrig have set dagens lys v/ Leif Jeberg, Præstø

Borgerlisten-sjallandske-14-sep-2013Borgerlisten er en realitet.

Den er fri af gamle partiers historiske spændetrøjer, der får de enkelte politiker til at se Vordingborg kommune med et filter for øjnene – de ser lokalsamfundet som en partipolitisk konstruktion, og ikke som en vidunderlig forskellighed af borgere, som vil lokalsamfundet som et alternativ til en centralistisk gang kassetænkning koncentreret om gamle industri dogmer forankret i stordrift på mennesker, som forventes at opføre sig som maskiner.

Borgerliste tilstræber ikke museums tilstande i kommunen, men anser værdier som livskvalitet, natur og forskellighed som værende styrende for den effektivitet, en kommune naturligvis skal drives efter.

Klik herunder og se Sjællandskes omtale af Borgerlisten og dens kandidater.

Leif Jeberg

Sjaellandske præsenterer Borgerlisten 14 sep 2013

Pressemeddelelse: Borgerliste dannet i Vordingborg Kommune

lyt-til-osDe mange kommunale hovsabeslutninger og en elendig dialog mellem embedsmænd, politikere og borgere har fået os op af stolen. Borgerlisten stiller op til kommunalvalget 19. november med foreløbig 4 kandidater.

Borgerlisten er tværpolitisk og vil ikke føre blokpolitik. Vi vil søge maksimal indflydelse ved at være tungen på vægtskålen, når der skal vælges borgmester.

Borgerlisten vil arbejde energisk for en kulturændring i kommunen. Vi ønsker sund fornuft – ikke konsulent-rapporter. Vi ønsker mindre centralisering og mere dialog og nærdemokrati og styrkelse af lokalrådene. Vi ønsker en kommune, hvor alle købstæder er ligeværdige, og hvor der tages særlige hensyn til problemerne i landdistrikterne. Politikerne og embedsværket er vore tjenere – ikke vore herrer.

Borgerlisten siger nej til kæmpevindmøller på land og nyt rådhus. Vi vil stoppe kaos på skolerne. Kloakeringsplanerne skal revideres, så der tages hensyn til husejernes økonomi. Alle skal have lige adgang til internet og telefoni. Der skal lyttes til erhvervslivet, og turisterhvervet skal styrkes. Vi har en plan, der bevarer Vordingborg Kaserne, endda med flere arbejdspladser, og den skal sættes i værk nu.

De 4 kandidater er:

Allan Huglstad, forfatter, selvstændig erhvervsdrivende, major, Vordingborg.

Margareta Dahlström, farvehandler, Borre.

Dorte Bækhave, folkeskolelærer, Vordingborg.

Bo Brebøl, selvstændig erhvervsdrivende, agronom, HD i organisation, Langebæk.

NB! Borgerlistens hjemmeside er under udarbejdelse, og vil være klar om kort tid. Her vil du kunne se, hvad Borgerlisten vil, og hvem kandidaterne ved valget er? Når siden er klar vil vi linke til den her.

Kandidaterne har tilsammen en stor viden og erfaring indenfor ledelse, økonomi, undervisning/læring, erhverv, turisme, landbrug, natur, miljø og skolestruktur. Alle kandidater er vant til at arbejde med komplekse problemstillinger og bruge den sunde fornuft og er dermed godt rustede til at styre Vordingborg Kommune.

– Og der er stadig plads til nye engagerede kandidater

Yderligere oplysninger: Allan Huglstad, mobil 2830 6447, huglstad@youseeme.dk

Vil du vide mere, så følg Borgerlisten på dens hjemmeside: klik her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Nu kan det kun gå fremad! v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

lyt-til-osFra Holmegård til Kastrup Mose hænger de sydsjællandske kommunalpolitikere fast i mosedyndet, når det gælder erhvervspolitik.

Værst står det til i Vordingborg, der i Dansk Industris undersøgelse dumper som Danmarks dårligste erhvervskommune.

Flertalsgruppen – og da især den ansvarlige borgmester gennem 8 år, Henrik Holmer – har som sædvanlig 117 undskyldninger. Samtidig forsøger borgmesteren at skyde budbringeren og så tvivl om undersøgelsens rigtighed – en almindelig taktik, når man ikke vil indrømme sine fejl.

Meget tyder på, at bundplaceringen især skyldes småting, der ikke bliver løst af kommunen, og som derfor udvikler sig til store irritationsmomenter. Hvis det havde været i militæret, ville en lodret ordre til embedsværket om at være servicemindet som regel være nok. Jeg har dog selv som kommunal chef erfaret, hvordan ”rockwool” og ”som vi plejer” hindrer og sinker kommunikationen, så her skal mere til. Hvis såvel borgmester som chefer hverken har lederuddannelse eller -erfaring, bliver det endnu sværere. Som borgmester ville jeg sige til virksomhederne: Ring til mig, og jeg vil personligt tage mig af sagen – hvilket råd hermed videregives. Det er min erfaring, at en kortslutning af kommandovejen og et spark på rette sted kan gøre underværker.

Borgerlisten vil først og fremmest arbejde for en KULTUR-ændring i byrådet og embedsværket. Der skal lyttes til erhvervslivet! Dette skal udmøntes i en imødekommende og hurtig sagsbehandling. Der skal være en indlysende fordel ved at drive virksomhed i vores kommune. Det skal være nemmere og billigere end i de kommuner, vi konkurrerer med. Planloven skal udnyttes til det yderste – vi skal ikke være klassens duks – og især skal der gives bedre muligheder for erhverv i landdistrikterne. Vi skal tage alle relevante midler i anvendelse for mindst at komme i den bedste tredjedel inden for næste byrådsperiode. Fra nu af kan det kun gå fremad!

Allan Huglstad, Vordingborg
Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

vordingborg-kommune-borgerliste

Krigens første offer v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

lyt-til-osKrigens første offer er sandheden. Det gælder også kampen om vælgerne i Vordingborg Kommune.

I den milde ende jonglerer man nu med små priser for et nyt rådhus. Først kostede det 123 mill – nu er prisen nede på 94 mill.! Og en renovering er – ifølge Socialdemokratiet – oppe på over 50 mill. i stedet for 38 mill.

Ved Valgmødet på Kalvehaveskolen 10/9 var alle partier enige om at udskyde opstilling af vindmøller – i hvert fald i 2 år – selvom flertalsgruppen + Venstre officielt siger JA. Men man kan jo gå tilbage til sit oprindelige standpunkt efter 19. nov. Det gør Ib Johansen (Soc.dem.) allerede i Sjællandske 12/9, hvor han også bilder læserne ind, at vi er bundet af Christiansborg. Sludder og vrøvl – miljøministeren har jo netop sagt, at kommunerne ikke er forpligtede. Mange har da også sagt nej, f.eks. Roskilde, Tønder og Haderslev, men i Vordingborg træder man vande.

På den anden side af byrådssalen er de lige så gode – eller dårlige. Venstres Eva Sommer-Madsen forsøger 7/9 i Sjællandske at bagatellisere inklusionen af specialklassebørn i klasserne. Eksempelvis påstår hun, at Svend Gønge Skolen ligger på gennemsnittet. Det rigtige tal er 7,2 % inkluderede specialklassebørn, medens de andre skoler ligger mellem 0,7 og 6,3 % med Møn som den værst ramte. Samtidig har fru Madsen misforstået noget, idet hun kun skriver om ekskluderede elever – og dermed er forvirringen total.

Men det er da også svært med de fremmedord.

v/ Allan Huglstad, Vordingborg
Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)
vordingborg-kommune-borgerliste

Kostervigvindmøllerne udsat til 2015 v/ Margareta Dahlström, Borre

lyt-til-osSkal man tro politikernes tilkendegivelser i øjeblikket, så er en eventuel vedtagelse af Kostervigvindmøllerne  og i det hele taget kæmpevindmøller til lands i Vordingborg Kommune udsat til 2015 – hvor resultatet af Sundhedsministeriets undersøgelse af helbredseffekter foreligger.

Til debatmødet i Kalvehave Skole tirsdag den 10. september  arrangeret af Landsbyforum svarede politikerne på mit direkte spørgsmål, enten “nej” eller “afventer undersøgelsens resultat før vi tager stilling”. Sidstnævnte svar kom fra SF (Michael Juliussen), V (Henning Larsen), S (Martin Leider Olsen) og R (Birgitte Steen Jørgensen).

Det er glædeligt, at Vordingborg Kommune hermed slutter sig til de fornuftige kommuner, som også afventer undersøgelsen før man eventuelt giver tilladelser.

Mht Kostervigmøllerne  er der jo yderligere den realitet, at Naturstyrelsen stadig opretholder sit veto, så længe ansøger ikke kan dokumentere, at beskyttede arter ikke tager skade.

Er det ikke på tide at Kostervig-planerne skrinlægges definitivt? Så der ikke løber flere udgifter på til yderligere sagsbehandling. Gad vide hvor mange skattekroner der allerede er brugt?

Måtte kommunens lære af Kostervigsagen m.fl. blive, at man så at sige ikke skal bygge kolosser på lerfødder, altså igangsætte store projekter på et for løst grundlag.

I mellemtiden: Bliv ved med at minde politikerne om dette løfte både før og efter valget!

Margareta Dahlström, Borre
Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

vordingborg-kommune-borgerliste

Borgerlisten i Vordingborg Kommune siger nej til valgforbund v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

lyt-til-osBorgerlisten i Vordingborg Kommune har i de sidste par uger været bestormet med tilbud om valgforbund, men har efter moden overvejelse valgt at stå udenfor.

Borgerlisten er klar over, at dette kan resultere i overskydende stemmer, som ikke kan overføres og udnyttes af andre partier. Vi er også klar over, at dette vil blive udnyttet i valgkampen og betegnet som ”stemmespild” af andre partier, der ikke er begejstrede for en ny konkurrerende liste.

Vi ved, at mange vælgere er så partipolitisk trætte, at blå og rød blok hænger dem langt ud af halsen – og vi vil ikke bidrage til denne politikerlede. Mange vælgere ønsker et alternativ – og det vil Borgerlisten give dem.

Borgerlisten er tværpolitisk og vil ikke føre blokpolitik. Vi vil ikke have hverken et blåt eller rødt image – hvilket vi risikerer ved at indgå valgforbund.

Vi vil ikke risikere, at en socialdemokratisk stemme på os havner i Liberal Alliance eller en stemme fra Venstre ender i Enhedslisten. Vi ønsker ikke, at en vælger, der går ind for decentralisering og dialog, stemmer på os, men risikerer at stemmen går til en ekstra kandidat hos SF eller Konservative, der står for de modsatte synspunkter. Vi ønsker ikke, at en vælger, der er imod vindmøller, bycenter og nyt rådhus, skal se sin stemme anvendt til hjælp for en kandidat, der arbejder for det modsatte.

Derfor indgår vi ikke valgforbund med hverken rød eller blå blok. Det giver Borgerlisten troværdighed som repræsentant for en fri, tværpolitisk lokalt orienteret linje.

Borgerlisten har en vision og nogle værdier, der ikke deles af andre partier. Det gør os til noget enestående, og det tror vi, vælgerne kan se.

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

vordingborg-kommune-borgerliste