Kloakering

Mens vi venter v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Vordingborg Forsyning ved Thomas Christfort har udsendt rykkere til de 16 i Magleby, der nægter at betale kloaktilslutningsbidrag. Den forvirrede Christfort truer skiftevis med SKAT og Kongens Foged, selv om ingen af dem kan, må eller vil inddrive den ulovlige opkrævning. I Forsyningen har forvirringen medført, at henvendelser og aktindsigter ikke besvares.

Hvad bliver det næste? Kan Forsyningen mande sig op til at få afprøvet lovligheden af kloakbidraget ved en retssag? Eller nøler man, fordi det er en tabersag? Eller hyrer man en rockerbande til at inddrive kloakpengene? Hverken kommune eller Christfort er jo ukendte med ulovligheder.

Nu er Maglebysagen ikke enestående. Der er lignende sager i Busemarke, Mandemarke og Øster Egesborg. I de næste år skal der findes spildevandsløsninger på landet, og der skal laves kloakseparering. Der vil være rigeligt at tale om under valgkampen og de næste 4 år. Alene af den grund bør Maglebysagen afsluttes!

Hvis Forsyningen er handlingslammet, kunne kommunalbestyrelsen vågne op til dåd. Flertalsgruppen lovede trods alt en ”uvildig undersøgelse” for 3 år siden. Den mangler vi stadig. Bortset fra Borgerlisten har ingen politikere forsøgt at sætte sig ind i sagen og markere deres holdning. Borgmesteren og Christfort har selvfølgelig en holdning, men intet tyder på, at den er baseret på viden og indsigt. De lader sig forføre af kommunens DJØF’er og et advokatfirma, hvis spidskompetence er tabte kloaksager.

Nu findes der også intelligente mennesker i kommunalbestyrelsen. Kunne man forestille sig, at kommunalbestyrelsen lukkede sig inde en uges tid med kompetente eksperter i spildevand? Kunne man forestille sig, at man konkluderede, at kommunen havde lavet fejl? Og at kommunalbestyrelsen pålagde Forsyningen at tilbagebetale tilslutningsbidragene – med renter?

Kunne man forestille sig, at kommunalbestyrelsen ville gøre denne indsats for fred og fordragelighed på spildevandsområdet de næste år?

Er jeg naiv? Eller stoler jeg for meget på retfærdigheden?

Allan Huglstad, Vordingborg

Amtet kloakerede altid v/ Uffe Thorndahl, Borre

Uffe-ThorndahlSydsjællands Tidende har indgående beskæftiget sig med sagen om Vordingborg kommune lovligt kunne opkræve tilslutningsbidrag for ejendommene i Magleby i forbindelse med, at kommunen separerede spildevandet, og afledte det til renseanlægget i Stege.

En række borgere har givet udtryk for, at påligningen af tilslutningsbidraget er ulovligt og i strid med betalingslovens § 2 stk.1,  fordi stort set alle ejendomme i Magleby gennem mange år har været tilsluttet en offentlig kloak som oprindelig blev anlagt af Præstø amts vejvæsen.

Dette har kommunen afvist ved, at formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg Thomas Christfort gentagne gange offentligt har udtalt:

"Vi er sådan set enige om, at en række huse har været koblet på den tidligere ledning, der går i vejen, men den har hørt under amtet og amtet kloakerer ikke. Derfor har de ikke været offentligt kloakeret."

Udtalelsen er imidlertid i lodret modstrid med virkeligheden. Indtil kommunesammenlægningen i 1968 har det for sognekommunernes vedkommende stort set altid været amtet, der foretog kloakeringerne.

Det er stort set foregået på den måde som overenskomsten beskriver vedrørende kloakeringen i Tjørnemarke. Overenskomsten af 4.7.1960 blev under forbehold for amtrådets godkendelse indgået mellem Præstø amt, Stege landsogn og lodsejerne vedrørende: Vejforlægning, rørlægning og kloakering I Tjørnemarke.

Det fremgår af overenskomsten:

"Lodsejerne har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand, efter at det har passeret rensebrønd med vandlås. Afløb fra W.C. skal have passeret septiktank eller andet godkendt triks."

Og

"Udgifterne ved nævnte lednings etablering og vedligeholdelse påhviler Præstø amtsvejvæsen med 2/3 og Stege landsogn med 1/3."

Sådanne overenskomster er givetvis indgået i forbindelse med de kloakeringer, der er gennemført af landsbyerne på Møn i 40érne, 50érne og 60érne. Det er derfor helt uforståeligt, at kommunens administration ikke forlængst har orienteret Thomas Christfort og den øvrige politiske ledelse, om at det indtil den første kommunalreform i de gamle sognekommuner var amtets vejvæsen, der var den drivende kraft i gennemførelsen af kloakeringerne i landsbyerne.

Hvorfor udstilles Thomas Christfort som en ledende poltiker, der formentlig i god tro, direkte vildleder offentligheden med lodret urigtige oplysninger?

Kommunens ledelse har i forbindelse med Magleby sagen brugt ca. 100.000 kr. af skatteydernes penge til nogle nærmest værdiløse juridiske vurderinger fra advokatfirmaet Horten. Hvorfor har kommunens administration ikke sørget for, at Horten blev gjort bekendt med, at stort set alle kloakeringer af landsbyerne i Møns sognekommuner blev gennemført af Præstø amts vejvæsen?

Jeg forstår simpelthen ikke forvaltningen, at den på denne måde udstiller sine ledende politikere, som jo efterfølgende mister megen troværdighed og autoritet fordi de offentligt udtaler sig i direkte mdostrid med sandheden.

Hvorfor???

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl, Borre

kloak-møn

Thomas Chritfort kører gylle ud v/ Per Manniche Larsen, Borre

per manniche larsenAt det lige pludselig er Uffe Thorndahl skyld at Vordingborg komune har ansat en medarbejder mere, til at besvare hans krav om agtinsigt vedrørende kloakeringen i magleby er noget værre gylle,

Det viser kun at de kommunale ansatte ikke har gjort deres arbejde. Det er spørgsmål, som politikerne skulle have været gjort opmærksom på inden de traf beslutning om at kloakere Magleby. En medarbejder skulle nemt kunne trække 84 agter ud af arkivskapet, kopiere dem og sende dem til Uffe Thorndahl om dagen, hvis de bare har sat sig en lille smule ind i sagen – og så mange spørsmål er der ikke tale om.

Per Manniche Larsen

Stik piben ind Christfort! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadThomas Christfort, formand for Teknik og Miljø og Vordingborg Forsyning, klager over, at Uffe Thorndahl belaster kommunen med sine mange henvendelser om aktindsigt i kloaksager (Sjællandske 1/8 2014).

Kommunen har oven i købet måtte ansætte en ekstra medarbejder!

Christfort skulle hellere gribe i egen barm og i øvrigt glæde sig over kommunens bidrag til bekæmpelse af arbejdsløsheden. Det er muligt, at Christfort tilhører den gruppe af politikere, der glemmer hurtigt. Men vi er faktisk nogle vælgere, der stadig kan huske, hvad der stod i konstitueringsaftalen efter sidste kommunalvalg.

Der stod ordret om Maglebykloakeringen:

”Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningbidraget”.

Denne uvildige undersøgelse er aldrig blevet lavet. I stedet har vi måttet lægge ører til fortielser og halve sandheder – og det, der er værre – fra Christfort og kommuneingeniør Carsten Møller.

Hvis Christfort og forvaltning havde gjort deres arbejde, ville det ikke være nødvendigt at bede om aktindsigt. Det er jo kun nødvendigt, fordi kommunen har misligholdt sit ansvar.

Den ekstra arbejdsindsats opstår jo udelukkende, fordi politikere og forvaltning ikke har udført det, vi som skatteydere betaler dem for. I stedet burde man glæde sig over, at denne og andre sager ikke er videresendt til Statsforvaltningen, eller at man ikke er blevet politianmeldt (endnu).

Alene den angivelige overtrædelse af Arkivloven og Miljøbeskyttelsesloven vedrørende manglende indskriden over for Camping Møns Klint sundhedsfarlige forurening ville være nok til at bringe kommunen på anklagebænken.

Derfor al ære og respekt for Uffe Thorndahl, der på borgernes vegne udfører et uegennyttigt arbejde i stedet for at nyde sit otium. Og det modsatte til Thomas Christfort, der kun forsøger at feje sagerne ind under gulvtæppet.

Måske skulle Christfort afgive nogle af sine ”ben”. Med to arbejdskrævende kasketter og et privat firma kan der næppe blive tid til at fordybe sig.

Allan Huglstad, Vordingborg

 

Kommunal debatforurening v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadKloakskandalen i Magleby har i det sidste års tid givet flere overskrifter, men meget lidt dokumentation i det betimelige i at separatkloakere Magleby og afkræve tilslutningsbidrag.

Især har kommuneingeniør Carsten Møller bidraget til at ”forurene” debatten. Det sidste, han lukkede ud i ”kloaken”, da han inspicerede hovedledningen i Magleby, lød således: ”Folk har koblet gamle afløb på. Det ser man typisk i mange af de mindre byer. En tilslutning er ikke det samme som at være offentligt kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014).

Blandt det begrænsede materiale, Uffe Thorndahl ved aktindsigt har fået udleveret, findes 14 tilladelser fra perioden 1971-82 fra Møn Kommune vedrørende tilslutning af husspildevand (herunder toilet) via trixtank til kloaken i amtsvejen gennem Magleby. Denne ledning kaldes skiftevis kloakledning, gadekloak, fælleskloak, afløbsledning, offentlig spildevandsanlæg, hovedledning, kommunal ledning og afløbssystem.

Folk har altså ikke begået selvtægt, som ingeniøren mere end antyder. Alle de nævnte tilslutninger er godkendt af kommunen, og efter dagældende lovgivning kunne dette kun lade sig gøre, fordi der fandtes en fælles kloakledning. De er derfor lovlige. Omvendt kan det sluttes, at Magleby har været kloakeret, da det ellers ikke havde været muligt at installere WC i bymæssig bebyggelse!

Efterfølgende har Møn Kommune konfirmeret tilslutningerne ved i BBR-registret at tilføje ”afløb til offentlig spildevandsanlæg”. Formand Christfort – en anden kommunal ”forureningskilde” – har ikke meget til overs for dette, som han betegner som ”ikke er noget man kan regne med” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014). I så fald kan man heller ikke ”regne med” kommunens ændring i 1996, hvor oplysningen af forvaltningen blev ændret til ”nedsivning” eller ”anden type afløb” – i øvrigt uden at spørge borgmester Knud Larsen eller orientere lodsejerne!

På denne luskede måde gjorde Møn Kommune klar til fremtidens kloakeringer – og tilslutningsbidrag…

Allan Huglstad, Vordingborg

Lykkehjul og gode venner afgør kloakering v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSelvom spildevandsplanen er udsat, fortsætter kloak-skandalen i Magleby.

Og for de mange, der de næste år står overfor en økonomisk belastende spildevandsrensning, er der god grund til at følge med. Hvis Vordingborg Kommune slipper ustraffet fra Magleby-skandalen, vil politikere og embedsmænd for alvor få blod på tanden.

Trods flertalsgruppens konstitueringsløfte om en ”uvildig undersøgelse” i Magleby, er denne aldrig blevet gennemført. I stedet har Uffe Thorndahl, tidligere borgmester i Hørsholm, bedt om aktindsigt. Selvom det er begrænset, hvad de modvillige embedsmænd har fundet frem, kan det allerede nu konkluderes, at embedsmænd og ansvarlige politikere har ført folk bag lyset – bevidst eller ubevidst – for at udtrykke det diplomatisk.

Dette vil jeg belyse i en række indlæg baseret på det materiale, kommunen har udleveret. I dette indlæg vil jeg se på, om der overhoved var behov for at kloakere.

Det mente Thomas Christfort, dobbeltformand for Forsyningen og Teknik og Miljø, åbenbart ikke, da han sidste år udtalte: ”Det er frygteligt, det der sker derude, og som det ser ud nu, så skulle Magleby nok aldrig have været separatkloakeret”. Året efter vendte han kåben, og som en anden tøsedreng var det nu regeringen, ikke kommunen, der var den skyldige.

Af krav til en forbedret spildevandsrensning fremgår det, at ejendommen skal forurene, og at der skal være dokumentation herfor. I Miljøbeskyttelsesloven kræves en beskrivelse af kloakanlæggets tilstand. Ingen af disse krav har kommunen opfyldt i Magleby. Ingen ved derfor, om man har fået en miljøgevinst for millioninvesteringen og for de årlige vandafledningsbidrag.

At kloakbeslutningen i Magleby bygger på en tilfældighed, bekræftes af andre ”tilfældigheder”. Således er der flere landsbyer, der ikke skal separatkloakeres, selvom de ligger tættere på et ledningsanlæg end Magleby. F.eks. Kraneled og Ullemarke. Der er kloakplan for sommerhusområdet Oddermosen – dog ikke gården i sydvestkanten, der fortsat kan udlede spildevand på badestranden. Noget lignende er tilfældet med den gamle præstegård i Stavreby – i lokalplanen hotel og kursted. Her kan der fortsat udledes spildevand i Bøgestrømmen, selvom Stavreby kloakeres. Begge steder aner man en ”kommunal forbindelse” på topplan. De fleste sommerhuse på Råbylille Strand er kloakerede – dog skal det østlige område ikke kloakeres.

Hvorfor?

Det værste eksempel ligger dog tættere på Magleby. Det er campingpladsen Møns Klint, der er Østmøns – måske Møns – største forurener. Her har man siden 1991 udledt enorme mængder spildevand – i forhold til Magleby – via et primitivt nedsivningsanlæg og ud i Vrinskebækken, der nu fungerer som åben kloak. Kommunens egne måleresultater dokumenterer, at spildevandet stort set ikke renses, men alligevel griber kommunen ikke ind. Er det fordi, der er tale om turister og godsejere og ikke ”fattigrøve” som i Magleby?

Meget tyder på, at beslutningerne om kloakering ikke bygger på dokumentation, men tilfældigheder og gode forbindelser.

Allan Huglstad

Vordingborg

Statsforvaltningen reagerer på Magleby Kloaksag v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemAldrig har jeg set en så hurtig reaktion fra det offentlige!

René fra Magleby sendte henvendelse til Statsforvaltningen 3/6. Dagen efter, igår 4/6, sendte Statsforvaltningen denne anmodning til Vordingborg Kommune om redegørelse inden 4 uger:

http://www.scribd.com/doc/228067014/Statstilsynets-anmodning-4jun14

I henvendelsen til Statsforvaltningen gør René opmærksom på Vordingborg Kommunes usammenhængende udsagn om Maglebys gamle kloakledninger, og på kommunens “bøllemetoder” til inddrivelse af de tilslutningsafgifter, som der så vidt vi kan forstå ikke er lovhjemmel for.

Margareta Dahlström, Borre

Thomas Christfort fortjener ros v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemTeknikudvalgets formand Thomas Christfort (K) skal have ros, fordi han ikke bevidstløst implementerer spildevandsplanen, men udsætter den indtil indholdet af den statslige vandplan er kendt.

Hvilket kan trække ud et år eller mere. Sådan! Det giver de 2.000 berørte husstande respit og håb om justeringer i kommunens spildevandsplan, som jo skal følge vandplanen; som jo blev erklæret ugyldig, og derfor hænger i luften, dvs vi afventer den endelige udformning.

Tankegangen at kommunens borgere er politikernes kunder, som Christfort er citeret for i Sydsjællands Tidende 30. april – er virkelig noget der kan gøre en positiv forskel i kommunen, og i øvrigt helt i tråd med hvad Christfort gik til valg på.

Det næste vil forhåbentlig være et opgør med den skematiske tilgang til kravene til spildevandshåndtering, til fordel for individuelle og pragmatiske løsninger. Det, det handler om, er jo at opnå / sikre vandløbenes m.fl. gode biologiske tilstand, dvs fokus skal være på målet. Metoderne er op til den enkelte kommune, så længe de er effektive.

Miljøjuraekspert Peter Pagh siger, at visse steder kan septictank eller nedsivning sagtens være den mest hensigtsmæssige løsning. En forudgående miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven (hvilket mangler i kommunens nuværende spildevandsplan) er et lovkrav og ikke til at komme uden om. Man er selvfølgelig nødt til at have indsigter i forureningsgraden og forureningskilden, for at vide hvordan der skal sættes ind – og for at kunne følge op på om det virker. Smæk i blinde i 100.000 kr klassen til husejere er meningsløst.

Margareta Dahlström, Borre

Dokumentation for at kommunen har haft ejerskab til og ansvar for driften af spildvandsanlægget i Magleby v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlKære alle,

I fortsættelse af min tidligere korrespondance sender jeg et eksempel, hvor kommunen giver tilladelse til tilslutning af husspildevand til gadekloakken i Magleby. Denne tilslutningstilladelse kan kommunen kun give, såfremt det er kommunen, der ejer ledningen. Så heraf fremgår med al tydelighed, at kommunen har haft ejerskab til og ansvar for driften af spildvandsanlægget i Magleby, Med den konsekvens, at kommunen i medfør af lovgivningen fra 1997, herefter ikke lovligt kan påligne tilslutningsbidrag på ejendomme, der har været/er tilsluttet det oprindelige ledningsanlæg, der således efter kommunens egen vurdering er et spildevandsledningsanlæg i Magleby.

Med venlig hilsen

og god weekend

Se dokumentationen her:

CCE04042014_00000

Klage til Statsforvaltningen vedr Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlStatsforvaltningen
Store Torv 10
6200 Aabenraa

 

Vedr.: Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg kommune. J.nr.2013-613/649.

Jeg skal hermed erindre om min mail af 23.2.2014. Jeg skal endvidere i forlængelse af min mail meddele, at jeg hermed påklager Vordingborg kommunes påligning af tilslutningsbidrag, som jeg finder er en direkte overtrædelse af § 2 stk.1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Jeg arbejder desuden med, at overbevise andre interesserede om, at de bør tiltræde denne klage.

Efter at have arbejdet med sagen et par uger,er det for mig helt indlysende, at en meget stor andel af ejendommene som er pålignet tilslutningsbidrag i forvejen er tilsluttet en kommunal spildevandsledning,og derfor ikke lovligt kan pålignes tilslutningsbidrag.

Det er også min opfattelse, at kommunens administration og Vordingborg Forsyning hele tiden har været klar over, at det forholdt sig således, men at de for at fremme kloakeringsprojekterne helt bevidst har tilbageholdt disse informationer for den politiske ledelse.

Denne massive vildledning har ført til, at de ledende politikere nu opfordrer borgerne til at anlægge en retssag mod kommunen, for som det argumenteres at få en uafhængig tredieparts vurdering.

Det er efter min opfattelse et helt urimeligt krav at stille borgerne overfor, især fordi det politiske niveau er blevet vildledt af embedsmændene, og dels fordi, det at tilvejebringe den grundlæggende viden om

og beslutningsgrundlag for en myndighedsbeslutning efter forvaltningsloven og forvaltningsretten udelukkende påhviler myndigheden. Så det at bede om, at borgerne anlægger en retssag, er udelukkende et forsøg på fra Vordingborg kommunes side at løbe fra sit ansvar som myndighed.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i 2013 en afgørelse, hvor en afdræningsbeslutning som Thisted kommunalbestyrelse havde truffet blev kendt ulovlig og ugyldiggjort, simpelhen fordi Thisted kommunalbestyresle på samme måde som Vordingborg kommunalbestyrelse ikke havde sørget for et fyldestgørende og retsvisende beslutningsgrundlag. Natur- og Miljøklagenævnet fastslog i denne afgørelse bl.a.:

Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne er med til at oplyse sagen.

En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkeligt fyldestgørende – retligt og faktisk – grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i  sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforeskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæssigt lovlig og rigtig.”

Vordingborg kommune har i hvert fald for så vidt angår embedsmændene helt afgjort og bevidst misligeholdt de krav som Natur – og Miljøklagenævnet i dette klare og let forståelige sprog fastslår.

På de par uger jeg har arbejdet med sagen, har jeg bl.a. kunnet tilvejebringe en landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958. Kendelsen er vedlagt. Af kendelsen fremgår:

Projektet gennemføres efter planen, udarbejdet af konsulent Petersen, Stege, hvorved en bestående 30 cm. ledning omlægges med nye, mindst 30 & 35 cm. landbrugsrør. Magleby kommune betaler hertil, en gang for alle, den sum 500.00 kr. for afløb fra vejarealer og parkeringsplads, og har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand,  efter at det har passeret rensebrønde med vandlås, afløb fra W.C. skal have passeret Ceptiktank.

Se hele kendelsen her:

landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958

Det er helt sikkert, at denne kendelse har kommunens administration også læst. Kendelsen fastslår med fuld juridisk klarhed, at Magleby kommune forvaltede et spildevandsledningsanlæg i Magleby, med adgang til på vilkår at godkende, at ejendomme i Magleby på de nænte vilkår blev tilsluttet det kommunale spildevandsanlæg. Disse ejendomme er klart omfattet af  og beskyttet af lov om betalingsregler af 7.5.2010, og kan derfor ikke lovligt pålignes tilslutningsbidrag. Vordingborg kommunes adminsitration har for så vidt angår de af nævnskendelsen berørte éjendomme helt bevidst begået eller medvirket til at begå direkte overtrædelser af vor lovgivning. Lovovertrædelser som jeg finder meget ansvarspådragende, også fordi de rammer nogle af de mest ressourcesvage  i vort lokalsamfund.

Jeg skal derfor selvstændigt bede statsforvaltningen om vejledning og bistand efter forvaltningslovens § 7 stk.1 til, hvorledes jeg/vi mest hensigtsmæssigt skal forholde os overfor disse endog særdeles grove lovovertrædelser.

Endelig skal jeg bede statsforvaltningen om at ophæve Vordingborg kommunalbestyreselses beslutning om påligning af tilslutningsbidragene I Magleby, samt at pålægge Vordingborg kommune at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der opfylder officialprincippet som det er beskrevet i den refererede afgørelse fra sidste år af Natur- og Miljøklagenævnet.

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl

Vedr Kloakeringen af Magleby: Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato 27. februar 2014

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.

Kære Knud

Vedrørende kloakeringen af Magleby.

Jeg har modtaget materiale fra Udviklingschef Kristian Schou, som jeg takker for, Jeg skal gøre opmærksom på, at det materiale jeg hermed har modtaget kun er en mindre del af det, jeg bad om under punkt 1 i min mail af 24.2.2014.

Jeg har gennemlæst Advokatfirmaet Hortens meget overfladiske notat, som jo helt åbenbart i stor udstrækning har ligget på tekstbehandlingsanlægget, og det har sikkert kun taget et par timer at skrive Magleby ind i stedet for XX by. Dette sølle notat er reelt kun på 4 sider og fyldt med almindeligheder, som langt hen ad vejen intet har med de reelle forhold i Magleby at gøre. Som skatteyder og tilsluttet Vordingborg forsyning bliver jeg simpelthen rasende , når jeg kan se, at jeg har været med til at betale for et i forhold til sagens alvor fuldstændigt værdiløst dokument. At kommunen virkelig har villet betale mere end 30.000 kr. for dette indholdsløse stykke papir finder jeg særdeles kritisabelt.

Læs hele brevet her:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Se følgende bilag til brev her:

Notat vedr Kloakering åbne land af advokatfirmaet Horten Faktura fra advokatfirmaet Horten

Vedr Kloakeringen af Magleby: Brev til Sydsjællands Tidende, den 25. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato 25. februar 2014

Journalist Mille Holst
Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4
4760 Vordingborg.

Kære Mille Holst.

Vedr.: Anmodning om bekræftelse på, at ingeniør Carsten Møller på Vordingborg kommunes vegne har udtalt sig som refereret i Sydsjællands Tidende d. 12.2.

Jeg har blandt andet læst dine artikler om Magleby d. 12.2.2014, og jeg har medsendt artiklen ; Har løftet dæksler i Magleby baseret på en samtale med som du skriver kommunens kloakmand Carsten Møller. Carsten Møller siger bla.:

” Folk har koblet gamle afløb på. Det ser man typisk i mange af de mindre byer, forklarer han og understreger, at en tilslutning ikke er det samme som at være offentlig kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen.”

Læs hele brevet her:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til Sydsjællands Tidende, den 25. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Klik her for at se: Bilag her til – VK til Statsforvaltningen og artikel ST:

Bilag her til – VK til Statsforvaltningen og artikel ST

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 18. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlDato den 18. februar 2014

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.

Kære Knud

Vedr.: Kloakeringen af Magleby.

Jeg har i forlængelse af min mail af 16.2. tænkt yderligere over sagen.

Til lokalavisen udtaler sagsbehandler Carsten Møller:

” Folk har koblet gamle afløb på, det ser man typisk i mange af de mindre byer” og “en tilslutning er ikke det samme som at være offentligt kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen.

Det er ikke vores folk, der har vedligeholdt den tidligere, så det siger ikke noget om ejerskabet.”

Klik her for at se hele brevet:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 18. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn