Vi sympatiserer med

For et helt Danmark – UDKANTSMANIFEST

Oproer-fra-UdkantenDen herskende skævvridning af Danmark er skandaløs.

Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem og inden det kommende valg til Folketinget fortælle danskerne, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:

Læs mere her…

 

 

Hvidbog Om kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg Kommune v/ Uffe Thorndahl, Møn

Uffe-ThorndahlHvidbog Om kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg Kommune, drager nedenstående konklusion.

Efter konklusionen kan du hente hele hvidbogen i pdf format samt samt hele den meget omfattende bilagssamling.

 

 

Konklusion

 1. Ejendommene i Magleby var før d. 1.januar 2010 tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, og kan derfor i henhold til § 2 stk.1. i lovbekendtgørelse nr.633 af 7.6.2010 ikke pålignes tilslutningsbidrag ved ændring af det eksisterende spildevandsanlæg.
   
 2. D.8.3.1977 fremsendte Møn kommune sit forslag til spildevandsplan til godkendelse i Storstrøms amtskommune. Af spildevandsplanen fremgår, at Magleby er fælleskloakeret, og at Møn kommune er ejer af kloakanlæggene. D. 14.11.1978 altså efter mere end 1½ år godkender Storstrøms amtsråd spildevandsplanen og fastsætter følgende vilkår for den fremtidige status for spildevandsanlæggene: " Alle øvrige fælles spildevandsanlæg er offentlige eller optages som offentlige anlæg og skal dermed i h.t. miljøloven tilses og passes af Møn kommune." Så senest d. 14.11. 1978 er de eksisterende spildevandsledninger i Magleby, således som de fremtræder på spildevandsplanen tegning nr. 6, Magleby offentlige ledningsanlæg. Det fremgår endvidere af den pågældende tegning, at hovedparten af Magleby er " Område hvor detailkloak udskiftes."  Det fremgår endvidere af tegning nr 6, at et mindre opland, Toftevænget bevarer den netop etablerede detailkloak.
   
 3. Følgende definitioner fremgår af bekendtgørelse nr. 1448 af 11.12.2007, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. " § 4 stk.1. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer." Og "§ 4 stk. 9. Ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift eller vedligeholdelse." Vordingborg kommunalbestyrelse har den 12.9.2013 sendt en redegørelse til tilsynet. Heraf fremgår:" Det er således fastholdt fra kommunens side, at Magleby ikke før har været offentligt kloakeret. At ejendomme har afledt deres spildevand fra bundfældningstankene til en offentlig ledning i vejen (vedligeholdt af kommunen som lodsejer), er ikke ensbetydende med, at de er offentligt kloakeret." Af spildevandsdefinitionen fremgår, at de etablerede ledningsanlæg har været etableret til transport af spildevand, altså et spildevandsanlæg.  Af definitionen af offentlige spildevandsanlæg fremgår, at forudsætningen for at det drejer sig om et offentligt spildevandsanlæg alene er, at en kommune har ansvaret for driften eller vedligeholdelsen. I det konkrete tilfælde har Vordingborg kommune klart erkendt, at kommunen har ansvaret både for driften og vedligeholdelsen af det etablerede spildevandsanlæg. Efter bekendtgørelse nr. 1448 kan det derfor fastslås, at ejendommene i Magleby er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg.
   
 4. Indtil slutningen af 1996 indeholdt BBR registrene for langt hovedparten af ejendommene i Magleby oplysning om, at den enkelte ejendom havde " Afløb til offentligt spildevandsanlæg." Dette gjaldt også samtlige 8 kommunalt ejede ejendomme. I slutningen af 1996 fjerner kommunen denne information fra ejendommenes BBR-registre. Dette sker uden behandling i kommunens politiske organer, og uden nogen form for information af de pågældende borgere. Ændringerne er i direkte strid med det gældende retsgrundlag i den gældende spildevandplan fra 1987, som blev endeligt vedtaget i 1989.  Det fastslås i denne spildevandsplan, at Magleby er fælleskloakeret, og at det er Møn kommune, der ejer kloakanlægget. Kommunens skjulte sletning af oplysninger i BBR registrene forekommer derfor at være en meget klar overtrædelse af straffelovens kapitel 19. Forbrydelser vedrørende bevismidler.
   
 5. Samtlige oplysninger i kommunens arkiv understreger, at borgerne har ret i, at deres ejendomme var tilsluttet offentlig kloak. Der er ikke fundet et eneste dokument, der blot er i nærheden af, at underbygge kommunens argumentation. Alt arkivmateriale bekræfter fuldt ud, borgernes opfattelse af, at deres ejendomme var tilsluttet den kommunale kloakledning, således som det jo også tydeligt fremgår af Møn kommunes spildevandsplaner fra 1977 og 1987.
   
 6. Forestiller man sig et øjeblik, at Vordingborg kommune har ret i sin fremstilling f.eks. som det fremgår af kommunens brev til tilsynet af 12.9.2013, så har kommunen et særdeles alvorligt forklaringsproblem, fordi det af den dagældende vejlovs § 102 stk.3 var forbudt at tilslutte spildevand til et vejafvandingsanlæg uden en konkret tilladelse fra den pågældende vejbestyrelse, som i dette tilfælde er amtsrådet. Vordingborg kommune har ikke været i stand til at fremlægge en eneste af disse tilladelser. Så enten har Møn kommune massivt overtrådt dagældende lov, eller også er Vordingborg kommunes generelle argumentation urigtig. Hvidbogen understreger med stor tydelighed, at det er det sidste, der er tilfældet.
   

Hent hvidbogen med bilag her:

Hvidbog ekskl blag 22. oktober 2014 – Separering af husspildevand og påligning Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 1 Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 2 Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 3

Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 4Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 5

Bilagsamling til Uffes Hvidbog Del 6

Pressemeddelelse: Borgerliste dannet i Vordingborg Kommune

lyt-til-osDe mange kommunale hovsabeslutninger og en elendig dialog mellem embedsmænd, politikere og borgere har fået os op af stolen. Borgerlisten stiller op til kommunalvalget 19. november med foreløbig 4 kandidater.

Borgerlisten er tværpolitisk og vil ikke føre blokpolitik. Vi vil søge maksimal indflydelse ved at være tungen på vægtskålen, når der skal vælges borgmester.

Borgerlisten vil arbejde energisk for en kulturændring i kommunen. Vi ønsker sund fornuft – ikke konsulent-rapporter. Vi ønsker mindre centralisering og mere dialog og nærdemokrati og styrkelse af lokalrådene. Vi ønsker en kommune, hvor alle købstæder er ligeværdige, og hvor der tages særlige hensyn til problemerne i landdistrikterne. Politikerne og embedsværket er vore tjenere – ikke vore herrer.

Borgerlisten siger nej til kæmpevindmøller på land og nyt rådhus. Vi vil stoppe kaos på skolerne. Kloakeringsplanerne skal revideres, så der tages hensyn til husejernes økonomi. Alle skal have lige adgang til internet og telefoni. Der skal lyttes til erhvervslivet, og turisterhvervet skal styrkes. Vi har en plan, der bevarer Vordingborg Kaserne, endda med flere arbejdspladser, og den skal sættes i værk nu.

De 4 kandidater er:

Allan Huglstad, forfatter, selvstændig erhvervsdrivende, major, Vordingborg.

Margareta Dahlström, farvehandler, Borre.

Dorte Bækhave, folkeskolelærer, Vordingborg.

Bo Brebøl, selvstændig erhvervsdrivende, agronom, HD i organisation, Langebæk.

NB! Borgerlistens hjemmeside er under udarbejdelse, og vil være klar om kort tid. Her vil du kunne se, hvad Borgerlisten vil, og hvem kandidaterne ved valget er? Når siden er klar vil vi linke til den her.

Kandidaterne har tilsammen en stor viden og erfaring indenfor ledelse, økonomi, undervisning/læring, erhverv, turisme, landbrug, natur, miljø og skolestruktur. Alle kandidater er vant til at arbejde med komplekse problemstillinger og bruge den sunde fornuft og er dermed godt rustede til at styre Vordingborg Kommune.

– Og der er stadig plads til nye engagerede kandidater

Yderligere oplysninger: Allan Huglstad, mobil 2830 6447, huglstad@youseeme.dk

Vil du vide mere, så følg Borgerlisten på dens hjemmeside: klik her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Præstø Privatskole er snart en realitet!

PrivatskolePræstø Privatskole planlægges med opstart august 2014 på adressen Klosternakken 4 i Præstø.

Ejendommen, der tidligere har huset Klosternakkeskolen, er købt af Ejendomsselskabet Stentoft A/S der bakker op om projektet som fremtidig udlejer.

Skoleprojektet er pr. 17 juli, 2013, anmeldt til Ministeriet for Børn og Undervisning. Endelig konstituering som selvejende institution finder sted efterår 2013.

Initiativgruppen bag projektet har afsæt i forældregruppe til nuværende og tidligere skolesøgende børn i Præstø og omegn, samt flere erhvervsfolk fra Præstø, der ønsker at fortsætte og videreudvikle det populære skolemiljø på Klosternakken mhp. at styrke Præstø´ position som attraktiv by for nuværende og kommende børnefamilier.

Præstø Privatskole har fået en hjemmeside, hvor du kan følge med i etablering af skolen.

Du kan gå til hjemmesiden her…

Vi glæder os over dette initiativ, der er med til at sikre en fortsat god udvikling for vores dejlige by og ønsker Præstø Privatskole al mulig held og lykke.

Leif Jeberg

Vi sympatiserer med ALT om KALVEHAVE

alt-om-kalvehaveKalvehaveinfo.dk´s

 

MISSION:

– oplyse om lokalområde og tiltag  

– bidrage til, at lokalrådets vedtægter føres ud i livet ved

– at følge op på nærdemokratimodel 2010, samt

– at markedsføre Kalvehave som et godt sted at besøge, bo, arbejde og investere i.

 

Kort sagt at være en:

 

ÅBEN PLATFORM,

der i godt samarbejde med alle kan fastholde, fremme og koordinere Kalvehave og omegns interesser.

Virkeområderne kan være:  

 • at samordne foreningernes og enkelte borgeres forslag til gennemførelse af projekter og aktiviteter af interesse for lokalområdet.
 • at informere foreninger og borgere i lokalområdet om aktiviteter og initiativer planlagt i lokalområdet.
 • at oprette arbejdsgrupper til konkrete opgaver.
 • at bistå med problemløsning.
 • at afholde borgermøder (vedr. lokalplaner m.m.)
 • at tage ini´tiv til oprettelse af nye interessegrupper samt støtte de bestående.
 • at passe hjemmeside med fælles kalender og præsentation af foreninger, institutioner m.m.
 • at bistå foreningernes bestyrelser i forhold til løsning af større opgaver.
 • at bistå ved ansøgning af fondsmidler eller bevillinger til projekter og aktiviteter.