Klage til Statsforvaltningen vedr Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby v/ Uffe Thorndahl, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Uffe-ThorndahlStatsforvaltningen
Store Torv 10
6200 Aabenraa

 

Vedr.: Kloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg kommune. J.nr.2013-613/649.

Jeg skal hermed erindre om min mail af 23.2.2014. Jeg skal endvidere i forlængelse af min mail meddele, at jeg hermed påklager Vordingborg kommunes påligning af tilslutningsbidrag, som jeg finder er en direkte overtrædelse af § 2 stk.1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Jeg arbejder desuden med, at overbevise andre interesserede om, at de bør tiltræde denne klage.

Efter at have arbejdet med sagen et par uger,er det for mig helt indlysende, at en meget stor andel af ejendommene som er pålignet tilslutningsbidrag i forvejen er tilsluttet en kommunal spildevandsledning,og derfor ikke lovligt kan pålignes tilslutningsbidrag.

Det er også min opfattelse, at kommunens administration og Vordingborg Forsyning hele tiden har været klar over, at det forholdt sig således, men at de for at fremme kloakeringsprojekterne helt bevidst har tilbageholdt disse informationer for den politiske ledelse.

Denne massive vildledning har ført til, at de ledende politikere nu opfordrer borgerne til at anlægge en retssag mod kommunen, for som det argumenteres at få en uafhængig tredieparts vurdering.

Det er efter min opfattelse et helt urimeligt krav at stille borgerne overfor, især fordi det politiske niveau er blevet vildledt af embedsmændene, og dels fordi, det at tilvejebringe den grundlæggende viden om

og beslutningsgrundlag for en myndighedsbeslutning efter forvaltningsloven og forvaltningsretten udelukkende påhviler myndigheden. Så det at bede om, at borgerne anlægger en retssag, er udelukkende et forsøg på fra Vordingborg kommunes side at løbe fra sit ansvar som myndighed.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i 2013 en afgørelse, hvor en afdræningsbeslutning som Thisted kommunalbestyrelse havde truffet blev kendt ulovlig og ugyldiggjort, simpelhen fordi Thisted kommunalbestyresle på samme måde som Vordingborg kommunalbestyrelse ikke havde sørget for et fyldestgørende og retsvisende beslutningsgrundlag. Natur- og Miljøklagenævnet fastslog i denne afgørelse bl.a.:

Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne er med til at oplyse sagen.

En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkeligt fyldestgørende – retligt og faktisk – grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i  sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforeskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæssigt lovlig og rigtig.”

Vordingborg kommune har i hvert fald for så vidt angår embedsmændene helt afgjort og bevidst misligeholdt de krav som Natur – og Miljøklagenævnet i dette klare og let forståelige sprog fastslår.

På de par uger jeg har arbejdet med sagen, har jeg bl.a. kunnet tilvejebringe en landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958. Kendelsen er vedlagt. Af kendelsen fremgår:

Projektet gennemføres efter planen, udarbejdet af konsulent Petersen, Stege, hvorved en bestående 30 cm. ledning omlægges med nye, mindst 30 & 35 cm. landbrugsrør. Magleby kommune betaler hertil, en gang for alle, den sum 500.00 kr. for afløb fra vejarealer og parkeringsplads, og har ret til at tilslutte ledningen kloak og spildevand,  efter at det har passeret rensebrønde med vandlås, afløb fra W.C. skal have passeret Ceptiktank.

Se hele kendelsen her:

landvæsensnævnskendelse af 28.7.1958

Det er helt sikkert, at denne kendelse har kommunens administration også læst. Kendelsen fastslår med fuld juridisk klarhed, at Magleby kommune forvaltede et spildevandsledningsanlæg i Magleby, med adgang til på vilkår at godkende, at ejendomme i Magleby på de nænte vilkår blev tilsluttet det kommunale spildevandsanlæg. Disse ejendomme er klart omfattet af  og beskyttet af lov om betalingsregler af 7.5.2010, og kan derfor ikke lovligt pålignes tilslutningsbidrag. Vordingborg kommunes adminsitration har for så vidt angår de af nævnskendelsen berørte éjendomme helt bevidst begået eller medvirket til at begå direkte overtrædelser af vor lovgivning. Lovovertrædelser som jeg finder meget ansvarspådragende, også fordi de rammer nogle af de mest ressourcesvage  i vort lokalsamfund.

Jeg skal derfor selvstændigt bede statsforvaltningen om vejledning og bistand efter forvaltningslovens § 7 stk.1 til, hvorledes jeg/vi mest hensigtsmæssigt skal forholde os overfor disse endog særdeles grove lovovertrædelser.

Endelig skal jeg bede statsforvaltningen om at ophæve Vordingborg kommunalbestyreselses beslutning om påligning af tilslutningsbidragene I Magleby, samt at pålægge Vordingborg kommune at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der opfylder officialprincippet som det er beskrevet i den refererede afgørelse fra sidste år af Natur- og Miljøklagenævnet.

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *